Wednesday, 18 February 2015

Uitnodiging Persconferentie 4 maart Volendam - Bijeenkomst van bezorgde dijkbewoners

PERSUITNODIGING
Wanneer : woensdag 4 maart 2015 om 15.00 uur
Locatie : Art Hotel Spaander Volendam, Botterzaal, Haven 15 – 19 Volendam

Doel: het behoud van de oudste en mooiste dijk van Nederland.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voorziet een ingrijpende dijkverzwaring op het traject van Hoorn tot Durgerdam, welke gereed moet zijn in 2021.

Grote haast HHNK
Veel dijkbewoners maken zich zorgen over de grote haast die wordt gemaakt. Het indienen van de plannen is door HHNK zelf weliswaar met een jaar uitgesteld, maar het jaar van gereedheid (2021) is ongewijzigd. Het logische gevolg is dat besluitvorming onder grote druk is komen te staan, waardoor de kans op het forceren van besluiten fors toeneemt.

Gebaseerd op oude gegevens
Tel daarbij op het feit dat de dijkverzwaring is berekend met gegevens van bijna tien jaar oud (2006, en ouder) en is gebaseerd op oude wetgeving. In de nieuwe Waterwet per 2017 worden namelijk andere veiligheidseisen gesteld.

Afgewogen beslissing vereist
Aangezien er geen acuut gevaar dreigt voor de veiligheid achter de dijken, ligt het voor de hand dat bij het uitwerken van de plannen door HHNK wordt uitgegaan van toekomstige regelgeving. Ook is het maatschappelijk op zijn plaats om de resultaten van onderzoeken die zijn gestart, af te wachten en niet – omwille van een papieren deadline – de zaak te overhaasten, gezien de enorme bedragen die met de waterveiligheidsprojecten zijn gemoeid en de implicaties voor de komende decennia voor een groot deel van ons land.

Behoud een historisch monument
Daarnaast moeten de mogelijkheden om de bestaande, historische dijk in stand te houden serieus worden onderzocht voordat deze onherstelbaar wordt beschadigd. Het Deltaprogramma noemt niet voor niets de middeleeuwse dijken ‘zichtbare symbolen van het eeuwenlange leven met water, die het landschap identiteit geven en de waterrijke historie laten zien.’

De informatievoorziening aan de dijkbewoners is gefragmenteerd en niet altijd juist, waardoor de goede bedoelingen van HHNK helaas in twijfel moeten worden getrokken en de onrust onder de bewoners langs de dijk snel toeneemt. Bewoners langs de hele dijk krijgen de indruk dat HHNK hen bewust verkeerd informeert. Onduidelijk blijven de gevolgen van de dijkverzwaring voor de druk op de diepere grondlagen en potentiële schade aan gebouwen, waarvoor geen protocol is vastgelegd.

OPROEP
Om deze reden is het initiatief genomen voor een persconferentie door de Zuyderzeedijk Alliantie en de Vereniging Noordeinde, waarin bewoners zich verenigen om onze overheid ervan te overtuigen dat slechts pas op de plaats moet worden gemaakt omwille van verstandige, maatschappelijk verantwoorde besluitvorming, gebaseerd op nieuwe wetgeving en met gebruikmaking van nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologieën.

Programma:

15.00 uur
Toelichting op de plannen van HHNK op de dijkverzwaring, gevolgd door het Dijklied met Jan Dulles en Dick Plat op het Noordeinde. Einde 16.00 uur

‘Het gezicht van de dijk’: Bezoek op het Noordeind aan de fototentoonstelling van dijkbewoners langs de ‘Zuyderzeedijk’. 

Lancering ‘Red de Zuyderzeedijk’ via Twitter, Facebook en YouTube. 

Tuesday, 17 February 2015

Informatiebijeenkomst 16 februari te Warder


Maandagavond 16 februari, een afgeladen zaal in de Oude School. Een enorme hoeveelheid betrokken bewoners langs de dijk tussen Amsterdam en Hoorn, samen met andere geïnteresseerden. 


Programma: 
  • Inleiding door Prof Dr Em Fons Elders, em. hoogleraar, zoon van Jan Elders, dijkgraaf van Drechterland 1950-1970
  • Toelichting stand van zaken door Wouter de Hollander, lid Adviesgroep Markermeerdijken
  • Toelichting situatie en risico's door Helen Conijn
  • Bespreken actieplan: politiek, pers en juridische stappen
Verslag bijeenkomst in De Oude School in Warder op 16 februari 2015

De opening was door Jolanda van Goor door iedereen te verwelkomen en het programma toe te lichten.

An de Hollander gaf als eerste haar visie op het “dijkgeloof”. Haar conclusie is dat de Noord-Hollanders zich niet zo makkelijk laten bekeren tot het dijkgeloof. En dat is ook gelijk de conclusie van de hele avond.


Fons Elders volgde met een uiteenzetting over de centrale doelstelling van de Zuyderzeedijk Alliantie. De Zuyderzeedijk Alliantie streeft naar behoud van de oudste en mooiste dijk van Nederland. De Alliantie eist een afgewogen oordeel over nut en noodzaak van de dijkverzwaring. Onze dijk is te mooi om door overhaaste beslissingen voor eeuwig te worden verpest.
Nieuwe inzichten, technieken en bijgestelde normen bieden alternatieven die minder ingrijpend zijn en minder belastinggeld kosten.


Wouter de Hollander heeft in een heldere presentatie de stand van zaken uiteengezet. De feiten over de achtergrond van de plannen van HHNK, de mogelijke varianten voor de dijkversterking en de mogelijke gevolgen voor de dijkbewoners en omgeving om iedereen te informeren. Met als afsluiting mogelijkheden voor iedereen om in actie te komen: houdt oren en ogen open en teken bezwaar aan waar en wanneer mogelijk.


Fons Elders lichtte vervolgens het actieplan toe. Het gaat om 4 maart a.s. Dan is er een grote bijeenkomst in Hotel Spaander in Volendam. Dit is een samenwerking met de Vereniging Behoud Noordeinde in Volendam. De pers wordt massaal hiervoor uitgenodigd om de standpunten van de actievoerders te vernemen om een vuist te maken tegen de voorgenomen plannen. Verder zal via Youtube de hele wereld op de hoogte gesteld worden met een filmpje van de dijk van Hoorn tot Durgerdam. Jan Dulles zingt het “Dijklied” van het Noordeinde in Volendam. En er worden foto’s van dijkbewoners tentoongesteld langs het Noordeinde. Iedereen wordt opgeroepen om aanwezig te zijn, zodat het “zwart ziet” van de mensen. Iedereen kan zich voor het maken van een foto bij zijn/haar dijk melden bij Freya Elders Fotografie in Warder. Er zal een mix van foto’s gemaakt worden van VIP’s en vele andere mensen. De start van het evenement is om 15.00 uur.


Een ingelaste voordracht kwam van Helen Kuipers als zeer bezorgde dijkbewoner-to be. Het lijkt dat de waarschuwingen voor schade aan de huizen door opdrukkende grond ten gevolge van de druk van een oeverdijk zeer serieus zijn. Voor een toekomstige bewoner, die gaat bouwen, is dit beangstigend. Maar dit geldt natuurlijk ook voor de bestaande bebouwing. HHNK lijkt zich weinig aan te trekken van dit bezwaar en andere punten die naar voren gebracht worden. Zo is er nog geen visualisatie van een oeverdijk en schermt HHNK met een ENW-goedkeuring voor de, nu nog experimentele, oeverdijk terwijl een dergelijke keuring niet blijkt te bestaan. ENW adviseert slechts. Hoe serieus neemt HHNK de bewoners?!

De penningmeester van de alliantie wordt geïntroduceerd. Het is Piet Stuijt. Hij geeft aan het penningmeesterschap sober, robuust en doelmatig uit te zullen voeren.
Om een start te maken van de financiering van de aankomende en volgende acties is een inzamelobject neergezet, zodat een ieder die wil doneren dat dezelfde avond nog kan doen. Voor diegenen die zo niet willen of kunnen doneren wordt een rekeningnummer geopend.
Iedereen die zijn of haar contactgegevens achterlaat zal op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken van de alliantie.


Uit de zaal kwamen veel vragen. Het meest opvallende was de toelichting van Dick de Waal uit Venhuizen over de misstanden die ontstaan zijn bij de dijkverzwaring op het traject Hoorn-Enkhuizen. Wegen vernield, dijk niet volgens de norm aangepast, molenkolk moest hersteld worden, huizen vernield en schadeloosstelling die niet opgevolgd wordt door HHNK zijn enkele van de dilemma’s waar de bewoners aldaar mee van doen hebben. Als dit het voorland is voor Hoorn-Durgerdam biedt dat geen goede vooruitzichten. Wees gewaarschuwd!

Is er een stemadvies voor de aanstaande waterschapdverkiezingen? Nee, die is er nog niet vanuit de alliantie. In de komende periode zullen de standpunten van partijen en kandidaten gepeild worden. Hiervan zal een overzicht gemaakt worden, zodat iedereen voor zichzelf kan bepalen op wie er gestemd kan worden.

Een oeverdijk is niet gewenst, maar is de dijk wel goed? Moet er iets anders, of niets? De alliantie is zeker voor de veiligheid van iedereen, maar vindt dat nut en noodzaak van de voorgenomen werkzaamheden nog niet voldoende zijn aangetoond door HHNK. Het is zeer gewenst de komende ontwikkelingen op het gebied van innovaties en veranderende wetgeving af te wachten.

Zijn er cijfers over de hoogte van de dijk en de afnemende hoogte? De dijk is na 1916 verhoogd tot 4 m boven NAP. Door het inklinken is de dijk nu gemiddeld ca. 3,65 m boven NAP.

Twee dames, Ina en Lidy, hebben zich opgeworpen als pr-comité voor de Zuyderzeedijk Alliantie. Een goede pr is het halve werk!

Na een geslaagde avond werd nog nagepraat en geborreld, waarbij nog meer interessante gesprekken zijn gevoerd. Deze avond zal zeker navolging vinden.


Namens het organiserende comité iedereen hartelijk bedankt voor de positieve reacties en de voorgenomen actiebereidheid. Tot ziens op 4 maart om 15.00 uur bij Hotel Spaander op het Noordeinde in Volendam!

Met dank aan Freya Elders voor de fotografie.