Saturday, 28 March 2015

Nieuwsbrief maart 2015


Bijeenkomst “Nut en Noodzaak” Adviesgroepleden Markermeerdijken dinsdag
17 maart in Edam

Stevige bezetting
Naar aanleiding van een discussie tussen het HHNK en een aantal adviesgroepleden tijdens een vergadering op 28 januari in Volendam over “Nut en Noodzaak” van de dijkverzwaring, was besloten om een aantal beleidsmakers uit te nodigen en een gesprek mee aan te gaan.
Vorige week dinsdag heeft dit gesprek in Edam plaatsgevonden. Hiervoor waren uitgenodigd: de heer Wim Kuijken (Deltacommissaris), de heer Peter Heij (Directeur Dienst Landelijk Gebied) en de heer Luc Kohsiek (Dijkgraaf HHNK). Namens de Provincie was aanwezig mevrouw Elvira Sweet.

Positief
De avond werd in het algemeen positief ontvangen, zowel door de adviesgroepleden als de bestuurders. Willem Vrijlandt van Adviesgroep gaf een korte introductie van de avond, waarna de film van de Zuyderzeedijk Alliantie getoond werd als inleiding. Iedereen was het er over eens dat de film een goede indruk gaf wat er leeft onder de dijkbewoners, maar Wim Kuijken was verontwaardigd over de uitspraken van Jort Kelder. Als de discussie op die manier gevoerd moest gaan worden, dan was hij niet van plan om met mensen in gesprek te gaan. Dit gaf in het begin een vervelende start van de avond, maar de voorzitter Carla Weber trok het gelukkig snel weer de goede richting in.

Manja Verhorst mocht als spreker namens de adviesgroep van start en uitte haar waardering over de gang van zaken in Uitdam en stelde een aantal vragen, waarna de nodige discussie ontstond.
Daarop volgend hebben Wim Tuijp en Wouter de Hollander een korte presentatie gehouden met daarin nog meer kritische vragen en tot slot de speerpunten van de Zuyderzeedijk Alliantie.


Wat is er bereikt?
Het volgende is naar onze mening bereikt:
 • Deltacommissaris Wim Kuijken heeft duidelijk aangegeven dat alle nog uit te voeren werkzaamheden opnieuw tegen het licht moeten gehouden worden aan de hand van de nieuwe normen, voor zover die nu al bekend zijn en vastliggen, de uitslag van Dijk op Veen en ook eventuele innovaties die op korte termijn toegepast kunnen worden.
 • Volgens DijkgraafLuc Kohsiek ligt het HHNK nog steeds op schema, maar zowel Directeur Dienst Landelijk Gebied Peter Heij als Deltacommissaris Wim Kuijken gaven duidelijk aan dat de werkzaamheden goed en veilig moeten worden uitgevoerd en als daar meer tijd voor nodig is, dan wordt dat met de Tweede Kamer commissie en de Minister besproken.
 • Er komt een aanvullende bijeenkomst met de adviesgroepleden om verder te discussiëren over diverse zaken van technische aard zoals het Maatgevend Hoogwater Peil van 1,4 meter, waarop nu de dijken moeten worden versterkt.
 • Mocht tijdens de discussies toch blijken dat ook het plaatsen van een grotere hoeveelheid pompen in de Afsluitdijk en Houtribdijk een optie is die voordelen biedt, dan is Deltacommissaris Wim Kuijken eventueel bereid om met twee plannen naar de Minister te gaan.
 • Deltacommissaris Wim Kuijken heeft ook gewezen op het belang van een goede en respectvolle communicatie tussen bestuurders en de belanghebbenden.

 
Respectvolle communicatie
Wij zijn van mening dat het een goede zaak is dat deze bespreking heeft plaatsgevonden, ondanks dat je maar kleine stappen kunt zetten.
In het licht van het laatste punt is het jammer dat in het artikel van afgelopen dinsdag in het Financieel Dagblad het HHNK het toch weer nodig vond om de bewoners en de Zuyderzeedijk Alliantie af te schilderen als naïef met de kop: “Kiezen tussen fraai en droge voeten” en “BN’ers maken zich hard voor een mooie, maar verzwakte dijk in Noord-Holland” (zie de website www.reddezuyderzeedijk.nl) Dit zijn niet de uitgangspunten van de Zuyderzeedijk Alliantie. Wij streven naar een veilige dijk, op basis van de nieuwe normering en de laatste technische inzichten. Hiermee willen wij de monumentale dijk, waar wij zo trots op zijn, zo goed mogelijk behouden en verspilling van belastinggeld voorkomen.


Verkiezingen
Buiten al dit rumoer hebben de Waterschapsverkiezingen plaatsgevonden.
De partijen uit ons stemadvies hebben het vrijwel allemaal goed gedaan.
Wij hebben goede contacten gekregen met diverse partijen die ons standpunt van zorgvuldigheid delen en zullen ze er op blijven wijzen dat ze de toezeggingen nakomen.


Wij zijn blij met alle steun die wij van jullie krijgen en doen ons uiterste best om onze doelen te bereiken.

Volg de Zuyderzeedijk Alliantie ook op www.facebook.com/zuyderzeedijk

Thursday, 26 March 2015

Zuyderzeedijk in de media

(artikels zijn aanklikbaar voor groter formaat)

Financieel Dagblad: 24 maart 2015
veilige dijk zonder aantasting cultuurhistorische waarde. Wat doet HHNK met deze mogelijkheid? 


Financieel dagblad 24 maart 2015
Bewoners zijn voor veilige dijk, maar maken zich zorgen over de werkwijze van het HHNK.


Noordhollands Dagblad 17 maart 2015: Dijkgraaf Luc Kohsiek aan het woord.

Friday, 13 March 2015

Stemadvies waterschapsverkiezingen

STEMADVIES WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015

Enkele dijkbewoners hebben het op zich genomen om de verschillende partijen tegen elkaar af te wegen om u te ondersteunen bij het maken van een keuze voor de waterschapsverkiezingen. De afwegingen om tot een stemadvies te komen zijn gebaseerd op:
 • de partijprogramma’s
 • een mail met 2 vragen waarin de dijkversterking centraal staat; helaas hebben niet alle partijen gereageerd. 
 • het debat dat op Youtube staat en op 25 februari plaats heeft gevonden in Heerhugowaard. Gepubliceerd op 2 mrt. 2015. Dit is debat 4: de versterkte Markermeerdijk moet een multifunctionele dijk worden.

Helaas hebben niet alle partijen een (helder) programma en niet alle partijen hebben gereageerd op onze mail.

We hebben bewust gekozen om de nadruk te leggen op het thema dijkversterking omdat we geen politici zijn en u van advies willen voorzien op het thema waar de Zuyderzeedijk Alliantie en heel veel anderen langs de dijk voor strijden: 

Het behoud van de oudste en mooiste dijk van Nederland. 

De Alliantie dringt aan op een afgewogen oordeel over nut en noodzaak van de dijkverzwaring. Onze dijk is te mooi om door overhaaste beslissingen te worden aangetast als dat niet nodig is. Nieuwe inzichten, technieken en bijgestelde normen bieden mogelijkheden voor alternatieven die minder ingrijpend zijn, minder belastinggeld kosten en tot dezelfde veiligheid kunnen leiden.

U kunt natuurlijk ook het kieskompas raadplegen om uw positie in het veld van de verschillende partijen een richting te geven: www.kieskompas.nl.


Aan de Waterschapsverkiezingen 2015 doen 12 partijen mee voor Hollands Noorderkwartier:

Op basis van de 3 genoemde punten geven wij u een stemadvies voor 4 partijen, zodat u zelf kunt bepalen welke partij het beste bij u past.
In alfabetische volgorde zijn dit:
 •  50Plus, lijst 10
 • Boeren Burgers Waterbelang, lijst 6
 •  VVD, lijst 4
 • Water Natuurlijk, lijst 1


Onderstaand een korte samenvatting over deze 4 partijen, ook in alfabetische volgorde:

50 PLUS (LIJST 10)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Tegen verschuiving van de kosten voor boeren naar burgers.
Samenwerking met gemeentes, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en natuurorganistaties om doelen te bereiken.
Veilig drinkwater.
Schoon zwemwater.
Goede en vooral natuurlijke wateropvang en /afvoer.
Veilige dijken.
Meer toegang tot dijken, uiterwaarden en onderhoud paden voor wandelaars, fietsers en ruiters.
Verdere info:
In het debat (zie internet) was 50+ zeer tegen meekoppeling. De dijk is al multifunctioneel nu. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit.
Antwoord op mail: Lijsttrekker was burgemeester van Venhuizen ten tijde van besluitvorming dijkversterking aldaar. Veiligheid staat voorop, vooral daar waar de inwoners het meeste gevaar lopen bij een mogelijke dijkdoorbraak.

BOEREN, BURGERS, WATERBELANG (LIJST 6)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
De rekening voor realiseren natuur en recreatie moet vooral bij overheden terechtkomen.
HHNK zou een evenredige bijdrage moeten leveren aan het faunafonds voor schadeloosstelling bij schade door overlast ratten, ganzen, botulisme en andere risico’s door natuur en recreatie. Deze risico’s mogen niet alleen bij agrariërs liggen.
Wettelijke taken zoals het op sterkte brengen van regionale waterkeringen zouden vertraagd uitgevoerd kunnen worden om kosten te beperken. Hierbij gebruik maken van kennis in het gebied en innovatieve ontwikkelingen. Mits bescherming niet in het geding is.
Openstellen van eigendommen van HHNK voor publiek.
Wegbermen maaien voor het uitzaait.
Overstromingsrisico 1:100.000.
Werk aan waterkeringen slim combineren met recreatie en natuuraanleg.
Verharde wegen op waterkeringen, voor zover in eigendom  van HHNK, niet overdragen aan derden, met name gemeentes.
Verdere info:
In het debat (zie internet) is BBW tegen meekoppeling, tenzij de veiligheid echt niet in het gedrang is. Kosten hiervoor zijn niet voor HHNK. Bebouwing is niet de bedoeling.
Antwoord op mail: zij vragen zich nut en noodzaak van de dijkversterking af. Peilbeheersing in IJssel- en Markermeer is veel belangrijker. “…de dijken zijn oersterk en aangelegd door BOEREN EN BURGERS”.

VVD (LIJST 4)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Beperken tot wettelijke kerntaken, geen groene taken, zo weinig mogelijk beheer polderwegen. Dit overhevelen naar gemeentes en provincie.
Werk met werk maken, bijv. waterberging met natuur en recreatie combineren.
Inzet financiële middelen sober en doelmatig,
Meerlaagse veiligheid: 1=dijkversterking, 2=ruimtelijke ordening, 3=rampenbeheersing en evacuatiemogelijkheden. Dit is ook volgorde van belangrijkheid.
Dijkversterking (preventie) moet als eerste worden ingezet als het gaat over basisveiligheid, in lijn met de nieuwe normeringen, piping of afgekeurde dijkvakken.
Het in hoogte toenemende waterpeil op bepaalde plaatsten verlagen t.g.v. klimaatverandering.
Bij de afweging tussen dijkversterking of andere maatregelen zijn de kosten een cruciale factor maar niet altijd doorslaggevend.
Door de provincie vastgestelde normen voor regionale keringen leidend .
Gronden reserveren door er een doeltreffende bestemming op te leggen, zodat ook in de toekomst dijkversterking tegen zo laag mogelijke kosten verzekerd is.
Alert op het risico dat de uitgaven als gevolg van een terugtrekkende rijksoverheid voor het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zullen stijgen. Daarbij wordt vastgehouden aan de bestaande gelijke (financiële) verdeling tussen HHNK en rijksoverheid.
Dijkversterkingen zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.
Wettelijke teeltvrije zone aanhouden, die mag niet worden bemest of bespoten. Bij natuurvriendelijke oevers kan een versoepeling van de teeltvrije zone mogelijk zijn.
Agrariërs mogen geen schade ondervinden van overwaaiend onkruid uit waterschapeigendommen.
Toerisme en bedrijvigheid moeten aansluiten bij de historie en natuur van een gebied.
Innovatieve dijkconcepten, waarbij de veiligheid nooit in het geding kan zijn, maar wel nieuwe mogelijkheden voor medegebruik worden gecreëerd.
Minder bureaucratie bevordert dan ook duurzame en innovatieve oplossingen.
Duurzame en innovatieve oplossingen in de watertechnologie, in de afvalwaterzuivering en in de bescherming tegen overstromingsgevaar kunnen extra waarde krijgen als exportproduct.
Verdere info
Nummer 3 op de lijst is Dorethy van de Heuvel, nu gemeenteraadslid van Zeevang.
Antwoord op mail: VVD wil meer tijd nemen om onderzoek te doen naar de achtergrond van de dijkversterking en de koppeling met de nieuwe wetgeving en om de bezwaren van de bewoners te onderzoeken.

WATER NATUURLIJK (LIJST 1)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Natuurontwikkeling staat voorop. Zelfs op te nemen in pachtcontracten.
Natuurvriendelijk beheer wegbermen.
Polders worden vaak ingericht rekening houdend met wensen van landbouw.
Zo min mogelijk gebiedsvreemd water in polders.
Het programma om de dijken voor de (verre) toekomst op orde te maken, wordt onverkort uitgevoerd.
Dijken openstellen voor wandelaars.
Bebouwing van de dijk is een mogelijkheid mits de veiligheid niet geschaad wordt.
Onderhoud van de wegen overdragen aan gemeentes, of een wegenschap i.s.m. gemeentes en provincie.
Verdere info
Op 4 maart bij de persconferentie in Volendam heeft de lijsttrekker erkend dat er ernstige bezwaren zijn tegen de gang van zaken omtrent het dijkversterkingsprogramma en heeft toegezegd dat hij zal aandringen op uitstel.
Helaas heeft deze partij niet gereageerd op de mail.


Saturday, 7 March 2015

Fototentoonstelling Dijkbewoners


De schilderachtige huisjes op het Noordeinde in Volendam vormen de vitrines voor de fototentoonstelling 'Dijkbewoners'. 

Achter de ramen hangen portretten van dijkbewoners van Durgerdam tot Hoorn. Allemaal vol liefde voor de dijk en het water.

De fototentoonstelling is nog tot 18 maart 2015 te bezoeken op het Noordeinde in Volendam.


Friday, 6 March 2015

Verslag Persconferentie 4 maart in Art Hotel Spaander - VolendamTijdens de persconferentie van de Zuyderzeedijk Alliantie en Vereniging Noordeinde in een afgeladen Botterzaal in Hotel Spaander gaf Fons Elders een toelichting op de plannen van HHNK op de dijkverzwaring. Dick de Waal deelde zijn ervaringen tijdens de dijkverzwaring in het traject Hoorn-Enkhuizen. Wouter de Hollander en Wim Tuijp gaven meer inzicht in de achtergronden. Helen Conijn-Kuipers deelde haar zorgen en ervaringen in de communicatie met HHNK.
Dit werd gevolgd door het Dijklied van Jan Dulles en Dick Plat, eenmaal in de zaal en eenmaal op het Noordeinde. 
Daar werd de fototentoonstelling 'Dijkbewoners' geopend die nog tot 18 maart te zien is op het Noordeinde.
Tijdens de persconferentie in een afgeladen Botterzaal in Hotel Spaander gaf Fons Elders een toelichting op de plannen van HHNK op de dijkverzwaring. Dick de Waal deelde zijn ervaringen tijdens de dijkverzwaring in het traject Hoorn-Enkhuizen. Wouter de Hollander en Wim Tuijp gaven meer inzicht in de achtergronden. Helen Conijn-Kuipers deelde haar zorgen en ervaringen in de communicatie met HHNK.
Dit werd gevolgd door het Dijklied van Jan Dulles en Dick Plat, eenmaal in de zaal en eenmaal op het Noordeinde. 
Daar werd de fototentoonstelling 'Dijkbewoners' geopend die nog tot 18 maart te zien is op het Noordeinde.


4 Maart heeft de Zuyderzeedijk Alliantie zich met een persconferentie gepresenteerd en haar bezwaren kenbaar gemaakt aan de toehoorders. Dit was in de Botterzaal van Art Hotel Spaander in Volendam. Deze zaal heeft een prachtig uitzicht op waar het om gaat: het Markermeer en de Markermeerdijk.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de dag John Kluessien, met een link tussen zijn naam en het doel van de bijeenkomst: als het zo doorgaat met de plannen voor de versterking van de Markermeerdijk zijn wij allemaal het “kluessien” ofwel het klosje. Daarom hebben verschillende partijen zich verenigd in een verbond: de Zuyderzeedijk Alliantie.


Fons Elders gaf als eerste een toelichting op zijn visie over de 8 halve waarheden die HHNK presenteert als antwoord op 8 vragen. De 8 halve waarheden bij elkaar opgeteld vormen een leugen. Het argument van HHNK voor de voorgenomen plannen is de mogelijke instabiliteit van de dijk. Als dat argument onderuit wordt gehaald is er geen dijkversterking nodig. Het Deltaprogramma is volgens HHNK een voortzetting op het lopende programma, maar Delta 2015 gaat uit van een waterpeil dat tot 2050 gelijk blijft. Verder is de verwachting dat HHNK in 2020 een verlies lijdt van 650 miljoen euro en is er geen bestuurlijke balans.
Om de liefde voor de dijk te tonen hebben 4 bekende Nederlanders meegewerkt aan een korte film om de schoonheid van de dijk te tonen. Michiel Huisman, Jort Kelder, Katja Schuurman en André Kuipers toonden hun trots op de dijk, hun zorgen over de voorgenomen aanpassingen en roepen op tot een heroverweging van de voorgenomen plannen. Het is een kostbaar project en er zijn nog zoveel ontwikkelingen. Laat HHNK hiervoor voldoende tijd nemen om erop in te springen.
Kortom: een film vol liefde, die inmiddels ook online staat en via vele kanalen te bekijken is. 


Na de liefdesverklaring volgde Dick de Waal met verontrustende ervaringen over de dijkverzwaring tussen Hoorn en Enkhuizen. Hier zijn verschillende woningen beschadigd, zelfs zodanig dat ze onbewoonbaar zijn verklaard. Ook is een aantal historische hoogtepunten verdwenen, zoals een sluisje in de dijk uit de zestiende eeuw. Helaas is de dijkversterking ook gepaard gegaan met zeer beperkt archeologisch onderzoek, waardoor er meer verdwenen is dan ons lief is. Maar behalve dat er veel schade is ontstaan, is de dijk ook nog steeds niet klaar.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat alles moest wijken voor de dijk.


Wouter de Hollander en Wim Tuijp hebben de handen ineen geslagen om de feiten nog even op een rij te zetten.
De dijk is in 2006 afgekeurd, maar in de toenmalige eisen was bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de sterkte van veen, die nu met de proeven van Dijk op veen wordt bevestigd. Maar de dijk gaat wel met de inzichten uit 2006 aangepakt worden.


In 9 jaar tijd is het HHNK nog niet gelukt om de bewoners te overtuigen van de noodzaak van de voorgenomen maatregelen. Iedereen is zeker voor behoud van de dijk, tenzij een aangetoonde noodzaak voor zulke maatregelen anders vereist. Vorig jaar is de 1,5 m peilverhoging in het IJsselmeergebied definitief van de baan geraakt, maar de plannen zijn gebleven. En hoe groot is de kans dat het water op het niveau komt, met zware weersomstandigheden, waar we nu voor gewaarschuwd worden?! Het model dat HHNK voorstelt waarbij de dijken afschuiven is gebaseerd op een systeem waarbij de sterkte van het veen nog niet is meegerekend. Daarom is de vraag hoe noodzakelijk de maatregelen zijn.


Met een fraai plaatje uit de ruimte werd getoond dat in de afgelopen 20 jaar de dijk niet meer dan 1 cm verplaatst of verschoven is. Dat is niet meer dan normaal door inklinking van de grond. Hierdoor heeft de dijk toch een heel stabiel beeld gegeven in deze periode.

Waarom toch de haast of tijdsdruk om de dijk te versterken? De scope tijd mag niet leidend zijn over geld en functie, dat stelt het HWBP-2 zelf.Helen Kuipers-Conijn uitte als bezorgde toekomstige bewoonster van de dijk haar grote zorgen. Zij slaapt al tijden slecht door het beeld van communicerende vaten: als aan de ene kant van de dijk een hele grote hoeveelheid grond wordt aangebracht kan de grond aan de andere kant van de dijk opgestuwd worden. Met een grote schade aan de woningen tot gevolg. Lang niet alle huizen langs de dijk zijn immers geheid: veel staan zelfs nog op koeienhuiden. Wat staat ons te wachten? Wordt de Markermeerdijk een tweede Groningen?


Haar man is zeer geïnteresseerd in alles wat met ruimtevaart te maken heeft, daar is zij ook mee besmet geraakt en zij hebben onlangs een eerste gesprek gehad met een hoogleraar van TU Delft. Er zijn zeer goede mogelijkheden tot monitoring vanuit de ruimte. Er worden nu al op zeer regelmatige basis metingen gedaan. Maar binnen afzienbare tijd wordt er elke 1,5 dag een meting uitgevoerd en kunnen de dijken zeer nauwkeurig in de gaten gehouden kunnen worden. Dit is informatie die door de overheid vrij beschikbaar wordt gesteld. Bij een bezoek aan HHNK kreeg zij echter sterk de indruk dat dit niet besteed is aan hen, want “je hebt er niets aan als de dijk eenmaal doorbreekt, dan zijn er zandzakken nodig”. Bij datzelfde bezoek aan HHNK werd op de vraag om een visualisatie van de oeverdijk geantwoord dat deze er niet is omdat “men dan kan vallen over schapen en bomen die op de dijk staan afgebeeld”. 
Over een paar weken heeft zij met haar man een tweede gesprek bij TU Delft over dit onderwerp en zal via een nieuwsbrief van de Zuyderzeedijk Alliantie haar ervaringen delen met allen die hun mailadres doorgeven.


Na dit roerige onderhoud werd het publiek en de aanwezige pers de gelegenheid geboden om vragen te stellen.


Van HHNK was niemand aanwezig op de openbare persconferentie, maar dhr. Ruud Maarschall, lijsttrekker van Water Natuurlijk was wel aanwezig en gaf aan dat de bezwaren hem duidelijk waren. Uitstel van de werkzaamheden lijkt hem hiermee gewenst en wil hiervoor pleiten.
Wim Tuijp is lid van de adviesgroep voor de Markermeerdijk en bij de laatste bijeenkomst is voor het eerst door meerdere leden van de groep de vraag voor nut en noodzaak opgepakt. HHNK is echter een uitvoerend orgaan en doet wat haar opgelegd wordt. Op 17 maart a.s. is er een bijeenkomst van de adviesgroep met personen uit de opdrachtgeverssfeer van HHNK om hierover te spreken. Er is door zowel HHNK als de provincie gesteld dat als de opdracht van HHNK veranderd moet worden, dit via de opdrachtgevers moet komen.


Is de dijkverzwaring het gevolg van een lobby door het bedrijfsleven en de bouwwereld om een klus te creëren?
Het is gevoelsmatig zeker dat werkgelegenheid een rol speelt, maar dat wordt nergens beaamd. In 2003 is de Markerwaard definitief van de baan geraakt, maar in 2006 is de dijk al afgekeurd. Is dit toeval?

Wij moeten doorgaan met praten en argumenteren, maar parallel ook een ander plan laten lopen. En dat is actie voeren. Dit kan bijvoorbeeld door op 1 dag de dijk vol te zetten met tractoren. De dijk is goed te verdedigen.


Wat is het stemadvies van de Zuyderzeedijk Alliantie?
Hier zijn wij mee bezig om een goed afgewogen advies te kunnen geven. Binnenkort zullen wij dit op onze internetsite presenteren.

Groen Links in de gemeenteraad van Edam/Volendam is als enige partij die tegen de dijkversterking en de voorgenomen weg op de nieuw aan te leggen dijk voor het Noordeinde. Is er nog hoop?
In St. Petersburg, Rusland, heeft de hele bevolking van de stad zich verenigd in een opstand tegen de realisatie van een boortoren van 400 m hoog van Gazprom. En dat is gelukt, de toren komt niet. Dus als wij de dijk niet kunnen verdedigen, dan zullen we dat niet verdiend hebben.


Het officiële deel van de bijeenkomst in de Botterzaal werd afgesloten met een muzikale noot van Jan Dulles en Dick Plat met hun prachtige ode aan het Noordeinde. Een muzikaal protest.
Dit werd bij de opening van de fototentoonstelling aan het Noordeinde nog eens akoestisch herhaald. Doordat de regen roet in het eten gooide werd dit niet op de dijk zelf, maar in een dijkwoning in intieme sfeer gedaan. Maar door het afwisselende weer toonde het wel mooi enkele van de vele gezichten van het Markermeer en de dijk.

Een serie prachtige foto’s toont een mooi overzicht en de verscheidenheid van haar bezorgde bewoners. 


Onder het genot van een drankje Hotel Spaander werd nog lang nagepraat. Al met al een geslaagde middag, waarbij de Zuyderzeedijk Alliantie en Vereniging Noordeinde zich dankzij de grote opkomst gesteund voelt en zeker doorgaat met de actie, waarbij wij iedereen hard nodig hebben!

Foto's door Freya Elders (c) en Jolanda van Goor