Saturday, 28 March 2015

Nieuwsbrief maart 2015


Bijeenkomst “Nut en Noodzaak” Adviesgroepleden Markermeerdijken dinsdag
17 maart in Edam

Stevige bezetting
Naar aanleiding van een discussie tussen het HHNK en een aantal adviesgroepleden tijdens een vergadering op 28 januari in Volendam over “Nut en Noodzaak” van de dijkverzwaring, was besloten om een aantal beleidsmakers uit te nodigen en een gesprek mee aan te gaan.
Vorige week dinsdag heeft dit gesprek in Edam plaatsgevonden. Hiervoor waren uitgenodigd: de heer Wim Kuijken (Deltacommissaris), de heer Peter Heij (Directeur Dienst Landelijk Gebied) en de heer Luc Kohsiek (Dijkgraaf HHNK). Namens de Provincie was aanwezig mevrouw Elvira Sweet.

Positief
De avond werd in het algemeen positief ontvangen, zowel door de adviesgroepleden als de bestuurders. Willem Vrijlandt van Adviesgroep gaf een korte introductie van de avond, waarna de film van de Zuyderzeedijk Alliantie getoond werd als inleiding. Iedereen was het er over eens dat de film een goede indruk gaf wat er leeft onder de dijkbewoners, maar Wim Kuijken was verontwaardigd over de uitspraken van Jort Kelder. Als de discussie op die manier gevoerd moest gaan worden, dan was hij niet van plan om met mensen in gesprek te gaan. Dit gaf in het begin een vervelende start van de avond, maar de voorzitter Carla Weber trok het gelukkig snel weer de goede richting in.

Manja Verhorst mocht als spreker namens de adviesgroep van start en uitte haar waardering over de gang van zaken in Uitdam en stelde een aantal vragen, waarna de nodige discussie ontstond.
Daarop volgend hebben Wim Tuijp en Wouter de Hollander een korte presentatie gehouden met daarin nog meer kritische vragen en tot slot de speerpunten van de Zuyderzeedijk Alliantie.


Wat is er bereikt?
Het volgende is naar onze mening bereikt:
  • Deltacommissaris Wim Kuijken heeft duidelijk aangegeven dat alle nog uit te voeren werkzaamheden opnieuw tegen het licht moeten gehouden worden aan de hand van de nieuwe normen, voor zover die nu al bekend zijn en vastliggen, de uitslag van Dijk op Veen en ook eventuele innovaties die op korte termijn toegepast kunnen worden.
  • Volgens DijkgraafLuc Kohsiek ligt het HHNK nog steeds op schema, maar zowel Directeur Dienst Landelijk Gebied Peter Heij als Deltacommissaris Wim Kuijken gaven duidelijk aan dat de werkzaamheden goed en veilig moeten worden uitgevoerd en als daar meer tijd voor nodig is, dan wordt dat met de Tweede Kamer commissie en de Minister besproken.
  • Er komt een aanvullende bijeenkomst met de adviesgroepleden om verder te discussiëren over diverse zaken van technische aard zoals het Maatgevend Hoogwater Peil van 1,4 meter, waarop nu de dijken moeten worden versterkt.
  • Mocht tijdens de discussies toch blijken dat ook het plaatsen van een grotere hoeveelheid pompen in de Afsluitdijk en Houtribdijk een optie is die voordelen biedt, dan is Deltacommissaris Wim Kuijken eventueel bereid om met twee plannen naar de Minister te gaan.
  • Deltacommissaris Wim Kuijken heeft ook gewezen op het belang van een goede en respectvolle communicatie tussen bestuurders en de belanghebbenden.

 
Respectvolle communicatie
Wij zijn van mening dat het een goede zaak is dat deze bespreking heeft plaatsgevonden, ondanks dat je maar kleine stappen kunt zetten.
In het licht van het laatste punt is het jammer dat in het artikel van afgelopen dinsdag in het Financieel Dagblad het HHNK het toch weer nodig vond om de bewoners en de Zuyderzeedijk Alliantie af te schilderen als naïef met de kop: “Kiezen tussen fraai en droge voeten” en “BN’ers maken zich hard voor een mooie, maar verzwakte dijk in Noord-Holland” (zie de website www.reddezuyderzeedijk.nl) Dit zijn niet de uitgangspunten van de Zuyderzeedijk Alliantie. Wij streven naar een veilige dijk, op basis van de nieuwe normering en de laatste technische inzichten. Hiermee willen wij de monumentale dijk, waar wij zo trots op zijn, zo goed mogelijk behouden en verspilling van belastinggeld voorkomen.


Verkiezingen
Buiten al dit rumoer hebben de Waterschapsverkiezingen plaatsgevonden.
De partijen uit ons stemadvies hebben het vrijwel allemaal goed gedaan.
Wij hebben goede contacten gekregen met diverse partijen die ons standpunt van zorgvuldigheid delen en zullen ze er op blijven wijzen dat ze de toezeggingen nakomen.


Wij zijn blij met alle steun die wij van jullie krijgen en doen ons uiterste best om onze doelen te bereiken.

Volg de Zuyderzeedijk Alliantie ook op www.facebook.com/zuyderzeedijk

No comments:

Post a Comment