Friday, 13 March 2015

Stemadvies waterschapsverkiezingen

STEMADVIES WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015

Enkele dijkbewoners hebben het op zich genomen om de verschillende partijen tegen elkaar af te wegen om u te ondersteunen bij het maken van een keuze voor de waterschapsverkiezingen. De afwegingen om tot een stemadvies te komen zijn gebaseerd op:
  • de partijprogramma’s
  • een mail met 2 vragen waarin de dijkversterking centraal staat; helaas hebben niet alle partijen gereageerd. 
  • het debat dat op Youtube staat en op 25 februari plaats heeft gevonden in Heerhugowaard. Gepubliceerd op 2 mrt. 2015. Dit is debat 4: de versterkte Markermeerdijk moet een multifunctionele dijk worden.

Helaas hebben niet alle partijen een (helder) programma en niet alle partijen hebben gereageerd op onze mail.

We hebben bewust gekozen om de nadruk te leggen op het thema dijkversterking omdat we geen politici zijn en u van advies willen voorzien op het thema waar de Zuyderzeedijk Alliantie en heel veel anderen langs de dijk voor strijden: 

Het behoud van de oudste en mooiste dijk van Nederland. 

De Alliantie dringt aan op een afgewogen oordeel over nut en noodzaak van de dijkverzwaring. Onze dijk is te mooi om door overhaaste beslissingen te worden aangetast als dat niet nodig is. Nieuwe inzichten, technieken en bijgestelde normen bieden mogelijkheden voor alternatieven die minder ingrijpend zijn, minder belastinggeld kosten en tot dezelfde veiligheid kunnen leiden.

U kunt natuurlijk ook het kieskompas raadplegen om uw positie in het veld van de verschillende partijen een richting te geven: www.kieskompas.nl.


Aan de Waterschapsverkiezingen 2015 doen 12 partijen mee voor Hollands Noorderkwartier:

Op basis van de 3 genoemde punten geven wij u een stemadvies voor 4 partijen, zodat u zelf kunt bepalen welke partij het beste bij u past.
In alfabetische volgorde zijn dit:
  •  50Plus, lijst 10
  • Boeren Burgers Waterbelang, lijst 6
  •  VVD, lijst 4
  • Water Natuurlijk, lijst 1


Onderstaand een korte samenvatting over deze 4 partijen, ook in alfabetische volgorde:

50 PLUS (LIJST 10)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Tegen verschuiving van de kosten voor boeren naar burgers.
Samenwerking met gemeentes, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en natuurorganistaties om doelen te bereiken.
Veilig drinkwater.
Schoon zwemwater.
Goede en vooral natuurlijke wateropvang en /afvoer.
Veilige dijken.
Meer toegang tot dijken, uiterwaarden en onderhoud paden voor wandelaars, fietsers en ruiters.
Verdere info:
In het debat (zie internet) was 50+ zeer tegen meekoppeling. De dijk is al multifunctioneel nu. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit.
Antwoord op mail: Lijsttrekker was burgemeester van Venhuizen ten tijde van besluitvorming dijkversterking aldaar. Veiligheid staat voorop, vooral daar waar de inwoners het meeste gevaar lopen bij een mogelijke dijkdoorbraak.

BOEREN, BURGERS, WATERBELANG (LIJST 6)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
De rekening voor realiseren natuur en recreatie moet vooral bij overheden terechtkomen.
HHNK zou een evenredige bijdrage moeten leveren aan het faunafonds voor schadeloosstelling bij schade door overlast ratten, ganzen, botulisme en andere risico’s door natuur en recreatie. Deze risico’s mogen niet alleen bij agrariërs liggen.
Wettelijke taken zoals het op sterkte brengen van regionale waterkeringen zouden vertraagd uitgevoerd kunnen worden om kosten te beperken. Hierbij gebruik maken van kennis in het gebied en innovatieve ontwikkelingen. Mits bescherming niet in het geding is.
Openstellen van eigendommen van HHNK voor publiek.
Wegbermen maaien voor het uitzaait.
Overstromingsrisico 1:100.000.
Werk aan waterkeringen slim combineren met recreatie en natuuraanleg.
Verharde wegen op waterkeringen, voor zover in eigendom  van HHNK, niet overdragen aan derden, met name gemeentes.
Verdere info:
In het debat (zie internet) is BBW tegen meekoppeling, tenzij de veiligheid echt niet in het gedrang is. Kosten hiervoor zijn niet voor HHNK. Bebouwing is niet de bedoeling.
Antwoord op mail: zij vragen zich nut en noodzaak van de dijkversterking af. Peilbeheersing in IJssel- en Markermeer is veel belangrijker. “…de dijken zijn oersterk en aangelegd door BOEREN EN BURGERS”.

VVD (LIJST 4)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Beperken tot wettelijke kerntaken, geen groene taken, zo weinig mogelijk beheer polderwegen. Dit overhevelen naar gemeentes en provincie.
Werk met werk maken, bijv. waterberging met natuur en recreatie combineren.
Inzet financiële middelen sober en doelmatig,
Meerlaagse veiligheid: 1=dijkversterking, 2=ruimtelijke ordening, 3=rampenbeheersing en evacuatiemogelijkheden. Dit is ook volgorde van belangrijkheid.
Dijkversterking (preventie) moet als eerste worden ingezet als het gaat over basisveiligheid, in lijn met de nieuwe normeringen, piping of afgekeurde dijkvakken.
Het in hoogte toenemende waterpeil op bepaalde plaatsten verlagen t.g.v. klimaatverandering.
Bij de afweging tussen dijkversterking of andere maatregelen zijn de kosten een cruciale factor maar niet altijd doorslaggevend.
Door de provincie vastgestelde normen voor regionale keringen leidend .
Gronden reserveren door er een doeltreffende bestemming op te leggen, zodat ook in de toekomst dijkversterking tegen zo laag mogelijke kosten verzekerd is.
Alert op het risico dat de uitgaven als gevolg van een terugtrekkende rijksoverheid voor het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zullen stijgen. Daarbij wordt vastgehouden aan de bestaande gelijke (financiële) verdeling tussen HHNK en rijksoverheid.
Dijkversterkingen zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.
Wettelijke teeltvrije zone aanhouden, die mag niet worden bemest of bespoten. Bij natuurvriendelijke oevers kan een versoepeling van de teeltvrije zone mogelijk zijn.
Agrariërs mogen geen schade ondervinden van overwaaiend onkruid uit waterschapeigendommen.
Toerisme en bedrijvigheid moeten aansluiten bij de historie en natuur van een gebied.
Innovatieve dijkconcepten, waarbij de veiligheid nooit in het geding kan zijn, maar wel nieuwe mogelijkheden voor medegebruik worden gecreëerd.
Minder bureaucratie bevordert dan ook duurzame en innovatieve oplossingen.
Duurzame en innovatieve oplossingen in de watertechnologie, in de afvalwaterzuivering en in de bescherming tegen overstromingsgevaar kunnen extra waarde krijgen als exportproduct.
Verdere info
Nummer 3 op de lijst is Dorethy van de Heuvel, nu gemeenteraadslid van Zeevang.
Antwoord op mail: VVD wil meer tijd nemen om onderzoek te doen naar de achtergrond van de dijkversterking en de koppeling met de nieuwe wetgeving en om de bezwaren van de bewoners te onderzoeken.

WATER NATUURLIJK (LIJST 1)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Natuurontwikkeling staat voorop. Zelfs op te nemen in pachtcontracten.
Natuurvriendelijk beheer wegbermen.
Polders worden vaak ingericht rekening houdend met wensen van landbouw.
Zo min mogelijk gebiedsvreemd water in polders.
Het programma om de dijken voor de (verre) toekomst op orde te maken, wordt onverkort uitgevoerd.
Dijken openstellen voor wandelaars.
Bebouwing van de dijk is een mogelijkheid mits de veiligheid niet geschaad wordt.
Onderhoud van de wegen overdragen aan gemeentes, of een wegenschap i.s.m. gemeentes en provincie.
Verdere info
Op 4 maart bij de persconferentie in Volendam heeft de lijsttrekker erkend dat er ernstige bezwaren zijn tegen de gang van zaken omtrent het dijkversterkingsprogramma en heeft toegezegd dat hij zal aandringen op uitstel.
Helaas heeft deze partij niet gereageerd op de mail.


No comments:

Post a Comment