Monday, 22 June 2015

Verslag bijeenkomst Zuyderzeedijk Alliantie in Art Hotel Spaander in Volendam, 18 juni 2015


Vanaf 7 uur werden de gasten in de Botterzaal van Art Hotel Spaander in Volendam verwelkomd met een kopje koffie of thee. In een half uur stroomde de zaal vol met ruim 100 bezoekers. Het was een gemêleerd gezelschap van bewoners van de dijk van Hoorn tot en met Durgerdam, enkele journalisten en 4 medewerkers van het Hoogheemraadschap.


Om half 8 opende John Kluessien de avond met een welkomstwoord. Het doel van de avond zou zijn iedereen te informeren over wat er gebeurd is sinds de vorige bijeenkomst in Hotel Spaander op 4 maart. John legde uit hoe een uitsmijter in elkaar steekt en hoe deze een analogie heeft met de dijk: het varken dat de ham levert kan het niet navertellen, net zoals de dijk. De rol van ons, kritische bewoners is vergelijkbaar met Stichting Lekker Dier: wij komen op voor de rechten van de dijk. Maar uiteraard staat ook voor ons de veiligheid voorop.

Hoe het begon: een film die de liefde voor de dijk naar voren brengt
De film van de dijk, die op 4 maart werd gepresenteerd, werd nu ook weer vertoond, met Engelse ondertiteling. Omdat wij ook in het buitenland worden gevolgd is de film hier ook op aangepast. Zo werd iedereen weer herinnerd aan hoe het 3,5 maand geleden begonnen is.


Pompen of verzwaren
Het onderwerp van de avond was Pompen of Verzwaren. Wim Tuijp en Wouter de Hollander hebben iedereen in eenvoudige taal en met heldere beelden duidelijk gemaakt hoe de theorie in elkaar zit: met welke waterpeilen wordt er gewerkt en hoe zit het met de waterhuishouding van het Markermeer.  


4 Maart is het begonnen met de film Zuyderzeedijk cultureel erfgoed van Fons Elders. Hiermee is veel losgemaakt. Niet iedereen was er even goed over te spreken, maar het doel was bereikt: er werd flink aandacht mee getrokken. De film is meer dan 17.000 keer bekeken sindsdien en werd zelfs tijdens een sessie van de Adviesgroep met o.a. de Deltacommissaris besproken.

Van nut en noodzaak naar onderzoek naar alternatieven
In deze sessie op 17 maart is nut en noodzaak van de voorgenomen dijkverzwaring besproken. Omdat hieruit nog een aantal vragen en discussiepunten open bleef staan is er een vervolgsessie afgesproken: de technische sessie. Vlak na de sessie op 17 maart is een keerpunt gekomen in de vorm van een artikel in het NRC. Hierin namen de dijkgraaf Luc Kohsiek en André Kuipers stelling tegenover elkaar in hun ideeën over de dijkversterking.

Spaargaren deelt kennis voor memo Pompen versus dijkverzwaring
Dit artikel heeft ir. Frank Spaargaren ook gelezen en hij heeft contact gezocht met ons, met een uitnodiging tot een gesprek. Hij was het niet eens met de stelling die Luc Kohsiek innam in het artikel over de kosten voor pompen in de Houtribdijk. Frank Spaargaren is voormalig hoofd Deltawerken. Hij is een hele grote steun voor ons in de vorm van kennis en contacten. Deze kennis gaf ook een heel stevige bodem voor het Memo “Pompen versus dijkverzwaring in het IJssel- en Markermeergebied” dat verstuurd is naar de Deltacommissaris en DG Ruimte en Water. Dit memo is een samenwerking van Uitdam, Volendam, Warder en Stichting De Kwade Zwaan.

Minister pakt het op: onderzoek aangekondigd
De technische sessie die op 18 mei werd gehouden werd hierdoor ook beïnvloed: Mattie Busch van het ministerie van I&M kondigde namens minister Schultz van Haegen het gevraagde onderzoek naar het effect van pompen op de dijkverzwaring aan. Daarna, op 26 mei, kon een aantal Adviesgroepleden de liefde voor de dijk en de wens voor alternatieven in de vorm van pompen nog eens benadrukken bij de minister zelf tijdens haar bezoek aan Uitdam.


Pompen: wat betekent dit? 
Wat houdt pompen nou eigenlijk in? In het onderzoek wordt er gekeken naar het incidenteel inzetten van pompen om pieken in de waterstand af te vlakken. D.w.z. pro-actieve peilbeheersing. Dan kan het waterpeil ook beheerst worden als er niet gespuid kan worden. Er is een aantal grote voordelen van pompen, die vooral in de kostensfeer en algehele veiligheid  gunstig uit kunnen pakken. Verder is de faalkans ook gewaarborgd, omdat het gaat om een groot aantal pompen met een eigen stroomvoorziening. Het blijft altijd beter om problemen bij de bron aan te pakken en door het plaatsen van pompen kan het waterpeil op een veilig niveau gehouden worden.


Rol in begeleidingscommissie onderzoek
Het onderzoek dat de minister heeft aangekondigd is al gestart, met een begeleidingscommissie die het gehele onderzoek zal monitoren. In deze commissie zitten o.a. Wim Tuijp, Wouter de Hollander en Jaap Hoekman (uit Uitdam). Er is een plan van aanpak van het onderzoek besproken in de commissie. Wim, Wouter en Jaap hadden dit van te voren bestudeerd en diverse punten ingebracht. Tot ieders tevredenheid is het plan van aanpak goed besproken, waarbij ook alle punten van kritiek serieus werden meegenomen. Er was 1 punt waar geen overeenstemming over werd behaald: er zal uitgegaan worden van de voorgenomen dijkversterking en dan wordt er aan de hand van modellen en berekeningen bepaald hoeveel daar vanaf geknabbeld kan worden. Terwijl de bewoners als uitgangspunt graag de huidige dijk zien, waarbij aan de hand van de berekeningen en modellen bepaald wordt hoeveel dijkversterking er dan nog nodig is. Dit is een verschil van inzicht dat in het hele traject in het oog gehouden wordt. Maar het zou uiteindelijk hetzelfde resultaat moeten opleveren. 
Er zullen 2 trajecten onderzocht worden:
  • wat de grootte van de pompcapaciteit zal worden, welk effect dit heeft op het maatgevend hoogwaterpeil en wat de kosten van pompen zijn.
  • wat de effecten van pompen zijn op het ontwerp van de Markermeerdijken, waarbij ook gekeken wordt naar de effecten op andere gebieden rond het Markermeer

Uiteindelijk beslist ministerie
Gedurende het hele onderzoekstraject wordt de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd door diverse instanties en experts. Op 1 juli worden de eerste resultaten van deelonderzoeken besproken en in september zal naar verwachting het onderzoek afgerond worden met conclusies en een advies dat naar de minister gaat. Als de bewoners het over dat advies niet eens kunnen worden met de overige leden van de commissie zouden er ook 2 adviezen naar de minister kunnen gaan. Uiteindelijk beslist de minister over het vervolg en de uitvoering.

 

Vragen en discussie
Na dit college over techniek en onderzoek was het tijd voor de genodigden om vragen te stellen. Hieruit bleek dat er nog veel zorgen zijn over bestuurlijke invloed en misvattingen. Er werd hierop benadrukt dat HHNK geen onomkeerbare beslissingen mag nemen totdat de minister een beslissing heeft genomen aan de hand van het onderzoek naar de pompen. Er is ook nog geen overwinning behaald, maar we zijn erg blij dat er nu een open discussie is en dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Als blijkt dat dit niet het gewenste effect geeft, zullen we verder kijken wat te doen.

Er is ook een korte discussie gevoerd over de mogelijkheid van een storm uit het oosten. Het is moeilijk te bevatten dat dit kan gebeuren, maar volgens de deskundigen van het KNMI zou dit eens per 3.000 jaar kunnen voorkomen. Het blijft een kwestie van kansberekening.

Jacco van Oostveen van het Noordhollands Dagblad vroeg zich af waarom HHNK geen tegengeluid had laten horen de hele avond en vroeg om een reactie van HHNK. Linda van Oostrum van HHNK gaf hierop als reactie dat zij blij zijn met de manier van handelen in het gebied nu, na een periode van gespannen verhoudingen. De informatievoorziening deze avond was prima, over slechts een paar details verschillen zij van inzicht.


Volg de verdere stappen via de site en social media
De presentatie werd vervolgd, want “zijn we er nu?” “Nee” was het antwoord. Er wordt erg veel gedaan aan en op de social media. De website www.reddezuyderzeedijk voorziet veel mensen van informatie en wordt ca. 5.000 keer per maand bezocht. Elk bericht op Facebook wordt meer dan 1.000 keer gelezen en elk bericht op Twitter wordt meer dan 300 keer gelezen. Er wordt veel gedeeld met de kernen van Uitdam en Durgerdam. Zo wordt iedereen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

U kunt helpen met een bijdrage in de gemaakte kosten
Maar ondanks alle inzet is er een financieel probleem en de genodigden werden opgeroepen toch vooral te delen in de kosten die gemaakt worden. Het gaat immers om een inspanning voor een heel groot gebied en dat gaat niet zonder kosten te maken.


Vlag: Zuyderzeedijk - een monument
Om een zetje in de rug te geven is de Zuyderzeedijkvlag gepresenteerd. Met zichtbaar en hoorbaar enthousiasme werd de vlag ontvangen. Een heel mooie vlag, die de saamhorigheid langs de dijk en de liefde voor de dijk symboliseert. Hopelijk gaat deze langs het hele traject volop wapperen, zodat iedereen die langs de dijk komt kan zien hoeveel liefde er is voor de dijk.De liefde voor de dijk is door Jan Dulles en Dick Plat ook geuit in een prachtig lied dat zij live ten gehore hebben gebracht. Het was nog even spannend of Jan zou kunnen komen, omdat hij midden in opnames zat, maar onder luid applaus kwam hij binnen. En toen hij weer wegging kreeg hij een staande ovatie.


Wilt u doneren?
Na de afsluiting door John Kluessien werd de inschrijving op de vlag geopend en werden CD’s verkocht met het lied van Jan Dulles. Voor wie niet aanwezig was bestaat natuurlijk de mogelijkheid via de website www.reddezuyderzeedijk.nl  de vlag en CD te bestellen.
Kosten voor de vlag: € 25,-
Kosten voor de CD: € 5,-

We zullen u ook persoonlijk  benaderen hiervoor. Een donatie los hiervan op het rekeningnummer van de Zuyderzeedijk Alliantie is uiteraard ook mogelijk (rekeningnr. NL88 RABO 0301 8618 89).

Wij hopen dat iedereen een zeer geslaagde avond heeft gehad, met voldoende informatie. Met de vlag in het verschiet en hopende op een mooie zomer zien wij u graag een volgende keer weer. Wij houden intussen iedereen op de hoogte via de website, Facebook, Twitter en nieuwsbrieven.

Friday, 12 June 2015

Uitnodiging donderdag 18 juni - Informatiebijeenkomst

Aan ALLE bewoners VAN DE ZUYDERZEEDIJK Hoorn - Durgerdam
BIJEENKOMST in de Botterzaal Art Hotel Spaander VOLENDAM
Tot behoud van de oudste en mooiste dijk van Nederland
Donderdag 18 JUNI 2015  - 19.00 – ca. 22.00 uur

Het programma:

19.00               Ontvangst met koffie en thee
19.30               - Aanvang met een welkomstwoord door John Kluessien
                        - Film hoe het allemaal begon
                        - Gevolgd door een presentatie van Wim Tuijp en Wouter de Hollander
                           In deze presentatie zullen zij u op de hoogte brengen van wat er allemaal
                           gebeurd is sinds de vorige bijeenkomst op 4 maart en wat de toekomst ons
                           kan brengen
- Daarna is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen door u
- Presentatie van de dijkvlag
- Afsluiting met live muziek van Jan Dulles en Dick Plat

De Zuyderzeedijk Alliantie heet u van harte welkom

U kunt ons ook volgen via Facebook en Twitter.

Wij kunnen helaas niet alle activiteiten vanuit kleine kring bekostigen. Daarom vragen wij u te doneren via rekeningnummer NL88 RABO 0301 8618 89 t.n.v. P. Stuijt, o.v.v. Zuyderzeedijk.
U kunt dit natuurlijk ook op 18 juni persoonlijk doen. POMPEN OF VERZWAREN?
Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat de impact is van het incidenteel verlagen van het waterpeil van het Markermeer door bij langdurige neerslag overtollig water weg te pompen. Eindelijk! Al jaren vragen wij het HHNK om de verzwaring van de voormalige Zuyderzeedijk in samenhang te zien met de waterhuishouding van het IJsselmeergebied als geheel. De keuze voor pompen opent de weg naar een veel minder ingrijpende dijkverzwaring. Dit is van groot belang omdat de huidige plannen de monumentale Zuyderzeedijk onherstelbaar aantasten.

De vragen die wij stelden waren: wat als je uitzonderlijke pieken in het waterpeil met pompen in de Afsluitdijk en Houtribdijk kan verlagen, afvlakken, verkorten of zelfs teniet kan doen? En als je met pompen het waterpeil flexibel kunt beheren is de geplande dijkverzwaring in deze vorm dan nog nodig?

Dé deskundige op dit gebied, Ir. H. van Waveren van Rijkswaterstaat, gaf het antwoord op deze vragen tijdens een onlangs gehouden speciale zitting. Zijn conclusie was dat het de moeite waard is om te onderzoeken in hoeverre pompen een rol kunnen spelen.  De minister liet weten een projectgroep in te stellen om onderzoek te doen naar de kosten en baten. Uit een eerdere studie van het Centraal Planbureau is al gebleken dat het plaatsen van pompen goedkoper is omdat bij een lager maatgevend waterpeil de benodigde dijkverzwaring veel minder ingrijpend is.


Dijkverzwaring op maat
Mocht het onderzoek naar de inzet van pompen gunstig uitpakken dan komt er een dijkverzwaring op maat. Dankzij de slimme inzet van pompen zijn de bevolking, alles achter de dijk en de dijk zelf veilig voor nu en in de toekomst.


Kom op 18 juni om 19.00 uur Botterzaal Art Hotel Spaander Volendam.


Sunday, 7 June 2015

Dijkversterking: Pompen of Verzwaren?


De Vereniging tot het behoud van het Noordeinde te Volendam heeft met onderstaand stuk kort en bondig beschreven wat de actuele stand van zaken is.


Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat de impact is van het incidenteel verlagen van het waterpeil van het Markermeer door bij langdurige neerslag overtollig water weg te pompen. 
Eindelijk! Al jaren vragen wij HHNK om de verzwaring van de voormalige Zuyderzeedijk in samenhang te zien met de waterhuishouding van het IJsselmeergebied als geheel. De keuze voor pompen opent de weg naar een veel minder ingrijpende dijkverzwaring. Dit is van groot belang omdat de huidige plannen de monumentale Zuyderzeedijk onherstelbaar aantasten en daarom onacceptabel zijn.
Al jaren stelt de Vereniging tot Behoud van het Noordeinde (VBN) twee essentiële zaken aan de orde  in de Adviesgroep Dijkverzwaring van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK):
Wat zijn het nut en de noodzaak van de dijkverzwaringsplannen en waar blijkt dat uit?
Bedenk echt innovatieve oplossingen voor onze waterveiligheid anders dan het massief storten van enorme hoeveelheden grond en zand voor de monumentale Zuyderzeedijk.
Het HHNK gaf steeds nul op het rekest en daarom heeft de Adviesgroep zich gewend tot haar opdrachtgever: het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Rijkswaterstaat. In een eerdere zitting is een “Nut en Noodzaak”-discussie gevoerd. Op maandag 18 mei vond als vervolg hierop een technische sessie plaats waar we antwoord zouden krijgen op onze vragen. Aanwezig waren: hoge ambtenaren en vertegenwoordigers van het ministerie van I&M, het Centraal Planbureau (CPB),  het Hoogwater Beschermingsprogramma 2, KNMI, Rijkswaterstaat en het HHNK.
Pompen inzetten bij extreem waterpeil: water naar de zee
De beoogde massieve dijkverzwaring berust op uitzonderlijke weersomstandigheden die zich ééns in de 10.000 jaar kunnen voordoen: wekenlang zeer veel neerslag en een aanhoudende harde wind, waarbij spuien op de Waddenzee vanuit het IJsselmeer beperkt mogelijk is. Het waterpeil in het Markermeer zou dan in een aantal weken tot 1,10 meter boven het normale winterpeil stijgen. De geplande dijkverzwaring moet een dergelijke extreme belasting wekenlang kunnen weerstaan.
Maar wat als je zulke uitzonderlijke pieken in het waterpeil met pompen in de Afsluitdijk en Houtribdijk kan verlagen, afvlakken, verkorten of zelfs teniet kan doen? Over deze vraag boog zich dé deskundige op dit gebied: Ir. H. van Waveren van Rijkswaterstaat. Hij besprak vijf opties om het waterpeil in het Markermeer te beheersen met de voor- en nadelen die daar bij horen. Optie 5 bleek een realistisch scenario. De minister liet weten een projectgroep in te stellen om onderzoek te doen naar de kosten en baten. Uit een eerdere studie van het CPB is al gebleken dat het plaatsen van pompen goedkoper is omdat bij een lager maatgevend waterpeil de benodigde dijkverzwaring veel minder ingrijpend is.
Dijkverzwaring op maat
Mocht het onderzoek naar de inzet van pompen gunstig uitpakken dan komt er een dijkverzwaring op maat. Deze kan – waar dat nog nodig is – dan hopelijk tot acceptabelere proporties worden teruggebracht. De Zuyderzeedijk biedt de bescherming tegen het water onder normale omstandigheden en voor de extreme waterstanden hebben we de pompen achter de hand die het overtollige water naar zee wegvoeren. Massieve dijkverzwaring om waterstanden te weerstaan, die zo goed als nooit (1x per 10.000 jaar) voorkomen, zijn dan niet nodig. Dankzij de slimme inzet van pompen zijn de bevolking, alles achter de dijk en de dijk zelf toch veilig voor nu en in de toekomst.

Zie ook: http://www.groot-waterland.nl/2015/06/04/dijkversterking-pompen-of-verzwaren/