Sunday, 7 June 2015

Dijkversterking: Pompen of Verzwaren?


De Vereniging tot het behoud van het Noordeinde te Volendam heeft met onderstaand stuk kort en bondig beschreven wat de actuele stand van zaken is.


Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat de impact is van het incidenteel verlagen van het waterpeil van het Markermeer door bij langdurige neerslag overtollig water weg te pompen. 
Eindelijk! Al jaren vragen wij HHNK om de verzwaring van de voormalige Zuyderzeedijk in samenhang te zien met de waterhuishouding van het IJsselmeergebied als geheel. De keuze voor pompen opent de weg naar een veel minder ingrijpende dijkverzwaring. Dit is van groot belang omdat de huidige plannen de monumentale Zuyderzeedijk onherstelbaar aantasten en daarom onacceptabel zijn.
Al jaren stelt de Vereniging tot Behoud van het Noordeinde (VBN) twee essentiële zaken aan de orde  in de Adviesgroep Dijkverzwaring van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK):
Wat zijn het nut en de noodzaak van de dijkverzwaringsplannen en waar blijkt dat uit?
Bedenk echt innovatieve oplossingen voor onze waterveiligheid anders dan het massief storten van enorme hoeveelheden grond en zand voor de monumentale Zuyderzeedijk.
Het HHNK gaf steeds nul op het rekest en daarom heeft de Adviesgroep zich gewend tot haar opdrachtgever: het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Rijkswaterstaat. In een eerdere zitting is een “Nut en Noodzaak”-discussie gevoerd. Op maandag 18 mei vond als vervolg hierop een technische sessie plaats waar we antwoord zouden krijgen op onze vragen. Aanwezig waren: hoge ambtenaren en vertegenwoordigers van het ministerie van I&M, het Centraal Planbureau (CPB),  het Hoogwater Beschermingsprogramma 2, KNMI, Rijkswaterstaat en het HHNK.
Pompen inzetten bij extreem waterpeil: water naar de zee
De beoogde massieve dijkverzwaring berust op uitzonderlijke weersomstandigheden die zich ééns in de 10.000 jaar kunnen voordoen: wekenlang zeer veel neerslag en een aanhoudende harde wind, waarbij spuien op de Waddenzee vanuit het IJsselmeer beperkt mogelijk is. Het waterpeil in het Markermeer zou dan in een aantal weken tot 1,10 meter boven het normale winterpeil stijgen. De geplande dijkverzwaring moet een dergelijke extreme belasting wekenlang kunnen weerstaan.
Maar wat als je zulke uitzonderlijke pieken in het waterpeil met pompen in de Afsluitdijk en Houtribdijk kan verlagen, afvlakken, verkorten of zelfs teniet kan doen? Over deze vraag boog zich dé deskundige op dit gebied: Ir. H. van Waveren van Rijkswaterstaat. Hij besprak vijf opties om het waterpeil in het Markermeer te beheersen met de voor- en nadelen die daar bij horen. Optie 5 bleek een realistisch scenario. De minister liet weten een projectgroep in te stellen om onderzoek te doen naar de kosten en baten. Uit een eerdere studie van het CPB is al gebleken dat het plaatsen van pompen goedkoper is omdat bij een lager maatgevend waterpeil de benodigde dijkverzwaring veel minder ingrijpend is.
Dijkverzwaring op maat
Mocht het onderzoek naar de inzet van pompen gunstig uitpakken dan komt er een dijkverzwaring op maat. Deze kan – waar dat nog nodig is – dan hopelijk tot acceptabelere proporties worden teruggebracht. De Zuyderzeedijk biedt de bescherming tegen het water onder normale omstandigheden en voor de extreme waterstanden hebben we de pompen achter de hand die het overtollige water naar zee wegvoeren. Massieve dijkverzwaring om waterstanden te weerstaan, die zo goed als nooit (1x per 10.000 jaar) voorkomen, zijn dan niet nodig. Dankzij de slimme inzet van pompen zijn de bevolking, alles achter de dijk en de dijk zelf toch veilig voor nu en in de toekomst.

Zie ook: http://www.groot-waterland.nl/2015/06/04/dijkversterking-pompen-of-verzwaren/ 

No comments:

Post a Comment