Monday, 30 October 2017

Inspreekestafette 19 oktober 2017

De bezwaren tegen de versterking van de Markermeerdijk leven van Durgerdam tot aan Hoorn. In een inspraak-estafette van vijftien insprekers konden de leden van de Provinciale Staten donderdagavond zien dat de tegenstanders een gesloten front vormen.

Op donderdag 19 oktober 2017 moest een commissie van de Staten zich in Haarlem buigen over de vraag of de verdere beslissingen rond de plannen van het hoogheemraadschap met de Markermeerdijk aan het provinciebestuur overgelaten kunnen worden.
De boodschap van de vijftien insprekers was duidelijk: niet doen, blijf zelf de voortgang controleren.


Kritische bewoners wachten om 2 minuten te kunnen inspreken bij de statencommissie RWW
Vlnr: Leo van den Thillaart (Hoorn), Gerrit Kraal (Scharwoude), Helen Conijn
(Warder), Wouter de Hollander (Zeevang)


Aan de Provinciale Staten commissie RWW

Betreft: Teksten voor de inspraak op punt 6a namens de bewoners en organisaties

Geachte Statenleden,

Donderdagavond 19 oktober om 20.40 uur staat de Dijkversterking Markermeerdijk op de agenda, punt 6a. De commissie RWW wordt verzocht Provinciale Staten te adviseren  om een verklaring van geen bedenkingen  (een vvgb) bij de omgevingsvergunning af te geven.
De bedoeling  van de 13 insprekers is de commissie duidelijk te maken dat er veel kritiek is vanuit de bewoners en burgers van Nederland. Het  is een politiek gevoelige kwestie  en niet een technisch af te handelen zaak. Als onze volksvertegenwoordigers vragen wij u uw democratische functie van controle op het bestuur in handen te ouden.
Namens de bewoners en organisaties spreken 13 personen in. De insprekers hebben met elkaar afgestemd om doublures zo veel mogelijk te voorkomen.  Bijna allemaal zijn zij nauw betrokken geweest bij de planvorming. Een aantal heeft een grote expertise opgebouwd, twee van hen zijn met name door de minister in haar brief bedankt voor hun kritische technische inbreng.  
De volgende zeven punten van kritiek zijn reeds in een brief aan algemeen bestuur HHNK gestuurd en worden voor U toegelicht bij de inspraak.  

 • Nut en noodzaak van de hele verzwaringoperatie is onvoldoende aangetoond.
 • Men houdt nauwelijks rekening met ‘bewezen sterkte’ van de dijk.
 • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke waarde van de monumentale dijk. Ook de oude bekleding van basaltblokken en Noorse stenen, zo kenmerkend voor onze dijk zal  niet terugkomen.
 • Nieuwe dijken bouwen op de slappe maar waterdichte ondergrond is riskant en onvoldoende onderzocht. Er is geen risico analyse voorhanden.
 • Te weinig serieus onderzoek naar alternatieven zoals regulering van het waterniveau in het Markermeer door middel van een gemaal in de Houtribdijk (het plan Spaargaren).
 • Zogenaamde ‘meekoppelprojecten’ - anders dan de minister en de gedeputeerde van de provincie Noord Holland stellen - dreigen eerder leidend te worden dan volgend. Zo is ten zuiden van Hoorn een grote oeverdijk gepland die moet dienen als natuurcompensatie voor het meekoppelproject ‘Stadsstrand Hoorn’. Deze oeverdijk was anders helemaal niet nodig geweest.
 • Er is geen alomvattende visie voor het hele Markermeergebied. Iedere hoogheemraadschap focust alleen op haar eigen dijk.
Insprekers in volgorde  


Benno van Tilburg – kandidaat voorzitter IJsselmeervereniging

De IJsselmeervereniging komt al 45 jaar op voor de landschappelijke kwaliteiten en de cultuurhistorische waarde van het totale IJsselmeergebied. Het lijkt ons op dit moment geen goed idee om een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven voor de dijkversterking, omdat er géén integrale visie op de veiligheid van het hele Markermeergebied is. Elke hoogheemraadschap en zo ook de HHNK focust alleen op zijn eigen dijk. Nut en noodzaak van de hele verzwaringsoperatie is onvoldoende aangetoond  en alternatieven zijn onvoldoende onderzocht. Bij de voorgestelde plannen is er alleen vanuit de dijkversterking gekeken. De huidige dijk is van cultuurhistorisch belang en monumentaal van uitstraling met die grote basaltblokken en Noorse stenen. Dat monumentale karakter zou door de dijkversterking verloren gaan! En dat is zonde en niet nodig.

De IJsselmeervereniging staat voor een integrale visie op het gebied. Maak eerst een analyse van wat het probleem is. Pas van daaruit naar oplossingen voor de veiligheid zoeken. Kijk vooral ook naar de eigen ontwerpvoorwaarden. Belangrijk is dat Provinciale Staten zorgvuldig blijft afwegen en zich niet mee laten slepen door de waan van de dag. Daarom Statenleden: blijf de zaak kritisch volgen. Geef niet nu al een verklaring van geen bezwaar af.

Overigens bent u allen van harte welkom tijdens ons jubileumsymposium op zaterdag 4 november in het Zuiderzeemuseum van 13.00-18.00 uur www.ijsselmeervereniging.nl

Rienk Oosterhof namens bewoners Durgerdam

Behoud van het landschappelijk karakter en zicht op het water!  Durgerdam is een beschermd dorpsgezicht.  Minimaal moet er vergelijkbaar gewerkt worden met andere beschermde stads- en dorpsgezichten: zoals Spakenburg, Dordrecht,  Deventer. Er wordt niet naar een integrale oplossing voor het veiligheidsprobleem gezocht, maar uitgegaan van wat de aannemers in huis hebben. Er wordt niet integraal gekeken: wel  Durgerdam versterken,  maar het buiten-IJ,  Schellingwoude wordt erbuiten gelaten.  Natura 2000 en Unesco bescherming. Dit zijn argumenten om nu nog niet democratische bevoegdheden en politieke invloed uit handen te geven. Gedeputeerde Loggen  heeft verklaard te toetsen op kwaliteit van landschappelijke inpassing en participatie van burgers. Tenminste een commissie van toezicht op de uitvoering instellen.  Er moet nog zoveel besloten worden dat politiek gevoelig ligt. Dit is niet het moment is om democratische bevoegdheden uit handen te geven.

Noor Gimbrere namens bewoners gemaal tussen Durgerdam en Uitdam  

Uniek is de kust met kapen en baaien: een van de tien gouden regels van stedebouwkundige en landschapsarchitect Frits Palmboom.  De dijk is een provinciaal monument. Uniek in de wereld. Uitzicht op Amsterdam vanaf de dijk is magnifiek.
Wij van dit dijkvak weten nog helemaal niet wat het plan is.  Volledig onduidelijk. Wij worden niet meegenomen in het ontwerp, het overleg is volkomen stukgelopen. We hebben wel onze ideeën naar voren gebracht. Het is doodstil. Ons is  gezegd: we zien jullie wel tijdens de bezwaarprocedure. Geen idee dus.

Jaap Hoekman, voorzitter Dorpsraad Uitdam
De Stichting Dorpsraad Uitdam en de Stichting "De Kwade Zwaan" zijn inmiddels 10 jaar bezig met het dijkversterkingsvraagstuk. Het is een enorme tijdsinvestering geweest, die werd gedreven door enorme betrokkenheid bij wat we gerust nationaal erfgoed kunnen noemen en waar velen uit Amsterdam eo en andere windstreken van kunnen genieten. Deze eeuwenoude Zuiderzeedijk is de basis geweest voor het ontstaan van het HNNK en haar rechtsvoorgangers. De uitdaging was en is wat ons betreft zodanige oplossingen te vinden,dat aan veiligheid, respect voor erfgoed en het unieke landschappelijk/ruimtelijk ensemble recht worden gedaan.    
Na bemiddeling door de Deltacommissaris is voor Uitdam een goede oplossing bereikt. Welke lessen hebben wij geleerd:
(1) er zijn landelijk grote verschillen in mate van creativiteit hoe met dit soort vraagstukken wordt omgegaan: met een oplossingserichte grondhouding blijkt veel mogelijk te zijn
(2) ten aanzien van het kennisgebied waterveiligheid en dijksterkte is er voortdurend sprake van voortschrijdend inzicht, denk in de afgelopen tien jaar aan Dijken op Veen, Bewezen Sterkte (met name probabilistische berekeningen), diversiteit en (door)ontwikkeling van constructieve oplossingen: dit heeft veel opgeleverd en kan nog meer opleveren
(3) het bereiken van transparante, bevredigende oplossingen vergt heel veel doorzettingsvermogen en de gemeenschappelijke wil er in dialoog uit te komen. 
Ons inziens is er alle aanleiding om deze geleerde lessen op het hele dijkversterkingstraject toe te passen. De Provincie is de aangewezen bestuurslaag om hiervoor zorg te dragen. 
Joke van der Meer, bewoner Uitdam

De MER commissie was zeer kritisch over het afgraven van de huidige dijk en verderop in het water vervangen door een nieuwe dijk. Dit wordt voor enkele dijkvakken voorgesteld, bijvoorbeeld tussen Uitdam en camping Europarcs. In Uitdam kan de huidige dijk grotendeels gespaard blijven. Aan de binnenzijde zal men vernageling toepassen, omdat er huizen staan en men (nog) niet weet wat het effect van huizen op de dijk is. Voor het gemak gaat men er dus vanuit dat huizen de dijk verzwakken.

Is het dan niet vreemd dat enkele meters verder de dijk dezelfde is, er geen huizen staan (dus geen verzwakking) en men toch de huidige dijk wil afbreken en in de vorm van een buitenwaartse asverschuiving waar de MER zo kritisch over is een nieuwe dijk wil bouwen? 20 m het water in, hoger en breder dan de huidige dijk. En met niemand overlegd......

Provinciale Staten zou zich hier verantwoordelijk voor moeten voelen en zo'n gedrocht tegen 'parel Uitdam' aan moeten voorkomen, ook voor de landschappelijke inpassing.


Simon Groen, Zuyderzedijk Alliantie

Deze bijeenkomst betreft de landschappelijke inbedding van de dijkverzwaringen. Daarover kan ik slechts zeggen dat die inpassing een ramp is voor het landschap en neerkomt op destructie ervan. Uitdam, waar ik woon, is min of meer gespaard maar de directe omgeving gaat de vernieling in. Dat zou ik moeten accepteren, als die versterking echt nodig was. In tien jaar overleg heeft het waterschap mij daar niet van kunnen overtuigen. Integendeel, na tien jaar kon ik en niemand er nog een touw aan vast knopen, en het waterschap zelf ook niet.
Wat de ingenieurs Vroege en Spaargaren, bouwers van de Oosterscheldekering, erover zeiden in hun brief aan de Tweede Kamer kwam bij mij echter als volstrekt logisch over. “ De dijken langs de rivieren moeten bestand zijn tegen piekafvoeren die zo’n drie tot vier meter boven het gemiddelde liggen. In de kustgebieden kunnen door stormen hoge waterstanden optreden in combinatie met zware golfaanval…In het Markermeer doen deze extreme situaties zich nooit voor, nu niet en in de toekomst niet”. En zij pleiten voor bezinning, uitstel en bestudering van een beter en minder kostbaar alternatief.
Een motie van die strekking zal door de Tweede Kamer aan de nieuwe bewindspersoon worden aangeboden, naar verwachting dus binnen enkele weken. Mijn verzoek aan u , als hoeders van het publiek belang, is vooralsnog uw steun aan de voorliggende verklaring van geen bezwaar te onthouden.

John Kluessien, Vereniging tot Behoud van het Noordeinde Volendam

Mijn naam is John Kluessien en ik spreek namens de Vereniging tot Behoud van het Noordeinde in Volendam. De Kluessienen komen van Schokland, vroeger een eiland in de Zuyderzee. Vanwege de armoede en continue dreiging van overstromingen is Schokland in 1859 ontruimd. Voor de Kluessienen gaat waterveiligheid boven alles. Die zit in onze genen.

Het Noordeinde is een uniek deel van de oude Zuyderzeedijk. Het drietal “wonen, dijk en open water” zo dicht op elkaar zien we nergens. De vele toeristen zien de schoonheid ook. Als ze de dijk opstappen: alleen maar ooh’s en aah’s en meteen selfies maken.

Ook hier wil het hoogheemraadschap, onder het mom van waterveiligheid, de monumentale dijk flink op de schop nemen. De kruin willen ze aan de buitenzijde verdubbelen en dan met een veel flauwer talud dan nu het water in. De Noorse stenen en basaltblokken, de zo kenmerkende bekleding, komen niet terug. Er komen betonnen blokken voor in de plaats.
De bodem is slap maar waterdicht. Nieuwe dijken bouwen op deze ondergrond is riskant. Dat zegt het Expertise Netwerk Waterveiligheid, deskundigen die de plannen screenen op veiligheid.

Veiligheid, dat is een woord dat voorin de mond ligt om de huidige aanpak in de vorm van massieve grondverplaatsingen te rechtvaardigen. Met de plannen worden elders hele stukken eeuwenoude Zuyderzeedijk afgraven nadat er eerst een nieuwe dijk vóór is gebouwd. Op de slappe ondergrond. Een risicoanalyse is er niet. Veiligheid nastreven met onveilige oplossingen. Het doet denken aan de vredesleus: Fighting for peace is like fucking for virginity.

Onze dijk, een provinciaal monument, gaat op de schop. Onze mooie dijk zijn wij kwijt. Onnodig. Noodzaak van de verzwaring is onvoldoende aangetoond, er is te weinig oog voor de landschappelijke waarde, er wordt niet serieus gekeken naar alternatieven zoals het pompenplan, en het ontbreekt aan een alomvattende visie op het Markermeergebied. Nee, men heeft alleen de focus op de eigen dijk en oplossingen met miljoenen tonnen grond. We kunnen meer veiligheid krijgen voor minder geld. Het zou eeuwig zonde zijn. Statenleden grijp in!


Wouter de Hollander, lid van de adviesgroep en technische adviesgroep HHNK 

In 2006 zijn grote delen van de Markermeerdijk afgekeurd. Op dat moment waren de toetsmethodes en berekeningen zeer conservatief. En er was weinig bekend over de samenstelling van de monumentale dijk die al 800 jaar zeer zware belastingen heeft doorstaan.

Een ondergrond van veen bleek veel sterker dan in eerste instantie werd ingeschat. En door de onderzoeken naar ‘Pompen op de Houtribdijk’ en ‘Bewezen Sterkte’ is inmiddels vast komen te staan dat het grondwaterpeil in de dijk van nature zo hoog is, dat zij nauwelijks last heeft van hoge waterstanden. Dat is een uitermate belangrijke bevinding.

Maar helaas: de Alliantie trekt zich hier niets van aan en gaat gestaag door met de voorbereiding van massaal grondverzet, het op veel plaatsen afgraven van de oude dijk en het neerleggen van een nieuw dijklichaam over grote delen van het traject. Professoren en ingenieurs in het Expertisenetwerk Waterveiligheid ENW waarschuwen officieel voor de gevolgen, want de veengrond  in dit gebied is zeer slap. Het is uitermate moeilijk te voorspellen hoe de ondergrond zich gaat gedragen. U ziet dat ook aan de huidige problemen bij de Westfrisiaweg, waar de grond op sommige stukken meters omhoog is gekomen. De aannemer zat er met de handen in het haar maar ook wij, bewoners langs de dijk, moeten daar niet aan denken.

In Uitdam is gelukkig gebleken dat er veel meer mogelijk is dan eerst voor mogelijk werd gehouden. De eerste berekeningen van toepassingslocaties voor bewezen sterkte zijn positief.
Om deze berekeningen deugdelijk uit te voeren, moet de samenstelling van de huidige dijk inzichtelijk worden gemaakt. Daarvoor is vanzelfsprekend tijd en mankracht nodig. Maar een potentiële  besparing van tientallen miljoenen euro’s en een drastisch verminderde overlast kan naar onze mening niet worden genegeerd.

En toch. Tot onze grote verbazing willen de verantwoordelijke instanties deze berekeningen niet uitvoeren. Als bewoners hebben wij daar zeer veel moeite mee, omdat inmiddels blijkt dat een hoogteprobleem en buitenwaartse instabiliteit nota bene vrij eenvoudig met een korte buitenberm opgelost kan worden. De noodzaak om de oude dijk af te graven ontbreekt dan eveneens. Dit is door meerdere partijen bevestigd en in het verleden al vaker toegepast.

Helen Conijn, Stichting Andre Kuipers, Warder

Helaas verschuilen het HHNK, de Alliantie en de bestuurlijk verantwoordelijken zich achter ‘een onveilige situatie’, omdat de dijk al in 2006 afgekeurd is en er geen tijd verloren mag gaan om de verzwaring klaar te hebben in 2021. De minister zelf heeft echter eerder dit jaar aangegeven dat de tijd niet leidend mag zijn en dat voldoende draagvlak onder de bevolking essentieel is.
Ook een recent contra-expertiserapport van TU-Delft hoogleraar Matthijs Kok in opdracht van de Gemeente Amsterdam, stelt dat het raadzaam is om voldoende tijd te nemen voor extra onderzoek. Er is geen enkel risico voor de veiligheid wanneer een aantal jaren (denk aan zes jaar) wordt uitgetrokken voor nader onderzoek.

Last but not least: naast het Expertische Netwerk Waterveiligheid (ENW) en de kritische Deltacommissaris Wim Kuijken over de situatie in Uitdam kwam, als klap op de vuurpijl, de Commissie voor de milieueffectrapportage MER met een tussenrapport dat snoeiharde kritiek levert op de plannen.
Het is ontluisterend: er wordt onvoldoende aangetoond dat er noodzaak is voor de dijkverzwaring. En zo zijn we terug bij af. Wij stellen al jaren de vraag of het allemaal wel nodig is, omdat de dijk elf jaar geleden is afgekeurd op basis van verouderde meetmethoden en inzichten. Aan alle kanten zijn de plannen als onvoldoende gekwalificeerd: er zijn onvoldoende alternatieven onderzocht, er is te weinig oog voor natuur et cetera.

Bij de Alliantie zou het schaamrood op de kaken moeten staan, maar zij kwam niet verder dan de belofte dat ze in het voorlopig ontwerp weliswaar is uitgegaan van het maximale ruimtebeslag. Maar dat ze, waar nodig, wil gaan optimaliseren om de ingreep zo minimalistisch mogelijk uit te voeren.

Tot nu toe heeft de Alliantie echter bar weinig blijk gegeven van enige welwillendheid om eindelijk eens gedegen onderzoek te willen uitvoeren.  Derhalve werpen zich de vragen op als:
wie gaat haar in de gaten houden, als er geen politieke druk meer is? Wat beschouwt de Alliantie eigenlijk als minimalistisch, wanneer een minder ingrijpende verzwaring de aannemer in zijn portemonnaie treft? Waarom worden er eigenlijk niet veel meer innovatieve methodes toegepast in dit land dat het moet hebben van innovatie? Zoals het plaatsen van dijkankers? Of korte golfremmende buitentaluds? Andere waterschappen omarmen deze, maar ons HHNK gaat er met een grote boog omheen.

Wij dringen er daarom bij u op aan, leden van de Commissie Ruimte, Wonen en Water, om uw controlerende taak serieus te nemen en géén Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven. Met de huidige plannen wordt de monumentale Markermeerdijk tegen hoge kosten onnodig en onherstelbaar aangetast over een grote lengte. Wij, als kiezers, rekenen op u!

Gerrit Kraal, namens de bewoners Scharwoude lid van de Adviesgroep Markermeerdijken van het HHNK.

Geachte statenleden en aanwezigen.
Mijn naam is Gerrit Kraal en ik sta hier namens de bewoners van de Hulk in Hoorn en het dorp Scharwoude.
Het dorp dat nog slechts een jaar gelegen is aan het Markermeer en daarna verdwijnt achter het gedrocht van een oeverdijk van de provincie Noord-Holland.

Het laatste stukje oeverdijk dat nog overgebleven is moet er schijnbaar komen, tegen alle waarden in, met hogere kosten dan het alternatief, met vernieling van het cultuurhistorisch landschap ….. omdat Hoorn haar strand wil…… en de provincie krampachtig vast blijft houden aan haar idee over een oeverdijk.

Het document "Kader Ruimtelijke kwaliteit"  van de provincie schetste een oeverdijk van Hoorn tot Edam als sierlijk lint langs de kust. Wat daar van over is - is het strand voor Hoorn en twee keer 1400 meter landingsbaan voor de kust bij Scharwoude.

De uitwerking van het concept Oeverdijk betekend voor de kust van het dorp - het aanleggen van 35 voetbal velden zand - als zogenoemde slijtlaag - waarvan het de bedoeling is dat het de komende jaren kan wegspoelen in de Hoornse Hop.

35 voetbalvelden zand! - die worden aangelegd om weg te spoelen - pal voor de honderden jaren oude vooroevers met een zomerdijk met Noordse steen als slijtlaag. Het beste alternatief?  – Waanzin!

Drie jaar lang heeft de provincie richting de Alliantie volgehouden dat een versterking van de Westfriese Omringdijk zelf niet vergunbaar zou zijn en heeft men de Oeverdijk ontwikkeld als enige optie.  Om voor de MER nog een alternatief te hebben is dit voorjaar de tweede optie afgestoft. De uitkomst voor het MER vergelijk stond vooraf echter al vast. 
Nieuwe inzichten en de nieuwe Balistische rekenmethoden zijn op dit dijkdeel niet meer toegepast - omdat daar wel eens uit zou kunnen komen dat de versterkingsopgave NUL of minimaal is.

Kent iemand Beaubourg in Parijs? Waarschijnlijk niet. Maar deze raffinaderij kent iedereen onder de naam Centre Pompidou.
Als de provincie beslist over  de aanleg van de oeverdijk bij Scharwoude, zullen wij er voor zorgen dat het bekend wordt als de Cees Loggen Landingsbaan.

Ik vraag u voor Scharwoude het alternatief ECHT te laten onderzoeken!  Dank u voor uw aandacht.

Leo van der Thillaart, voorzitter collectief  “Op de Westerdijk” Hoorn
Inspraaktekst volgt

Henk Dirkx, Heemschut Noord Holland, Schermer
Inspraaktekst volgt

Ton Becker, vice voorzitter Zuyderzeedijk Alliantie

Mijn naam is Becker en ik woon nu 40 jaar in de Zeevang achter de dijk. Een dijk die vooral rust uitstraalt en die, toen in 1996 kruiend ijs over de dijk kwam, geen krimp gaf. Maar volgens het HHNK is de dijk instabiel en moet deze hoog nodig op de schop.

De insprekers vandaag zijn vrijwel allemaal mensen die direct achter de dijk wonen en voor wie de eigen veiligheid heus voorop staat. Toch hoort u kritische geluiden ten aanzien van de voorliggende plannen van de Alliantie Markermerdijken om de dijk te verzwaren. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?

Welnu, allereerst is nut en noodzaak van een dijkverzwaring over het hele traject Hoorn – Durgerdam allerminst aangetoond. De zgn. bewezen sterkte van de huidige dijk is slechts op een enkele plaats onderzocht, nieuwe innovatieve technieken voor dijkversterking zijn niet serieus onderzocht, terwijl inmiddels de zgn. meekoppelprojecten een leidende rol zijn gaan spelen om dijkverzwaring te rechtvaardigen.
Bovendien ontbreekt een risico analyse, wordt de cultuurhistorische waarde van de monumentale dijk te niet gedaan en is er  van landschappelijke inpassing al helemaal geen sprake. Het zal duidelijk zijn , dames en heren, dat het draagvlak voor de ingrijpende plannen van de Alliantie Markermeerdijken bij de bewoners volledig ontbreekt.

Een en ander heeft er toe geleid dat bewoners en anders geïnteresseerden te hoop zijn gelopen om een gedegen wetenschappelijk gefundeerd onderzoek af te dwingen naar nut en noodzaak van dijkverzwaring. Een petitie met die strekking, door meer dan 3000 mensen ondertekend, is dit voorjaar aangeboden aan de vaste kamerkommissie van Infrastructuur en Milieu en een motie die de petitie steunt is ingediend door J. Geurts (CDA), gesteund door VVD, D66 en CU. De motie is aangehouden in afwachting van een nieuw kabinet, maar de motie zal in het najaar opnieuw worden ingediend.

Kortom, dames en heren, het afgeven van een verklaring van geen bedenking ten aanzien van het ontwerpplan voor de dijkversterking van de Alliantie Markermeerdijken is voorbarig. Er kan nog geen sprake zijn van een vergader technisch besluit aangezien we nog midden in politieke besluitvorming zitten.

Ik hoop dan ook dat u, leden van de kommissie RWW, geen besluiten neemt zonder het naatje van de kous te kennen, dat u gebruik zult blijven maken van uw democratische rechten en dat u lering trekt uit wat er in dit opzicht in het verleden is mis gegaan. Geachte leden, blijf de zaak nauwgezet en kritisch volgen en stem niet in met de voorgestelde verklaring van geen bedenking.

Wednesday, 18 October 2017

Oproep aan de leden van Provinciale Staten: neem controlerende taak ter harte

Hieronder vindt u de open brief die aan de leden van de Provinciale Staten van Noord Holland is gestuurd met het verzoek om de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) niet af te geven.

Geachte leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland

Verklaring van Geen Bedenkingen niet gewenst
A.s. donderdag 19 oktober komt in de Commissie voor Ruimte, Wonen en Water het ontwerpplan voor de dijkversterking van het HHNK tussen Hoorn en Durgerdam ter sprake bij agendapunt 6a.
Tijdens deze vergadering wordt de Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) besproken en vanuit bewoners en diverse verenigingen willen wij graag onze bezwaren in deze brief kort uiteenzetten. Tijdens de vergadering zullen wij deze punten ook mondeling via de mogelijkheid tot inspraak nog nader toelichten.

Geen discussie over veiligheidsnorm waterkering
Alle bewoners en verenigingen die bezwaren hebben tegen de huidige plannen van de dijkverzwaring zijn zich ervan bewust dat u als bestuurders verantwoordelijk bent voor de veiligheid van alle inwoners en economische belangen van de gehele Provincie Noord-Holland. Ook willen wij zelf in een veilige omgeving wonen en gaan daarom geen discussie voeren over de veiligheidsnorm die aan een waterkering gesteld wordt.

MER-commissie wil betere onderbouwing ontwerpplannen
Afgelopen periode is de dijkverzwaring in een fase beland waarbij het HHNK, RWS en Boskalis (Alliantie Markermeerdijken) de ontwerpplannen hebben afgerond en deze eind dit jaar ter inzage willen leggen. Om zich daarop voor te bereiden heeft de Provincie aan de MER-commissie gevraagd om een voorlopig oordeel te geven d.m.v. een tussentijds advies. Dit advies is in juni afgerond en heeft de nodige op- en aanmerkingen op de plannen van de Alliantie opgeleverd. De MER-commissie wil o.a. een betere onderbouwing hebben voor oplossingen waarbij een grote asverschuiving plaatsvindt en de monumentale dijk in feite afgegraven wordt en opnieuw wordt aangelegd op een nieuwe plaats. De noodzaak hiertoe moet beter onderbouwd worden en ze willen weten of daar geen alternatief voor is. Het is daarom op dit moment afwachten met welke antwoorden de Alliantie gaat komen, voordat wij daarop kunnen reageren.
Ondertussen loopt ook nog steeds het onderzoek naar Bewezen Sterkte en wij hebben gezien dat door goed en nauwkeurig te rekenen in Uitdam de huidige dijk voor een heel groot gedeelte gespaard kan blijven.

Ontwerpplannen nemen 'Sober, Robuust en Doelmatig' niet serieus
Zoals u weet zijn in 2006 grote delen van de Markermeerdijk afgekeurd. Bij exceptioneel en langdurig hoogwater zou de dijk kunnen verweken en onder haar eigen gewicht onderuit kunnen glijden. Ondertussen is vast komen te staan dat het grondwaterpeil, de freatische lijn, in de dijk van nature zo hoog is dat zij nauwelijks last heeft van hoge waterstanden. De afkeuringsgronden zijn zonder een nieuwe toets in tussen gewijzigd. Het HHNK gaat gestaag door met de voorbereiding om de dijken met massaal grondverzet aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Bij veel dijksegmenten wordt een nieuwe dijk vóór de huidige aangelegd waarna de oude dijk wordt afgegraven. De opdracht de verzwaringoperatie “sober, robuust en doelmatig” ter hand te nemen lijkt ver weg. 

Weinig draagvlak voor aanpak en plannen HHNK
Dat er veel kritiek vanuit de bevolking op de aanpak en plannen is zal u niet zijn ontgaan. Ook officiële instanties als het Expertise Netwerk Water (ENW), de commissie MER die een tussentijdse MER-rapportage heeft getoetst en zelfs de deltacommissaris Wim Kuijken hebben impliciet of expliciet fundamentele kritiek geuit op de aanpak en de plannen. Sinds 2006 is er veel nieuwe kennis opgedaan. Onder druk van de bevolking zijn er onderzoeken gestart.

Second opinion in Uitdam leidt tot minder ingrijpende wijzigingen
In Uitdam is een second opinion afgedwongen door vasthoudende bewoners. Onder leiding van deltacommissaris Wim Kuijken is dit onderzoek met open vizier samen met deskundigen en een vertegenwoordiging van bewoners verricht. De ingrijpende voorstellen van het HHNK zijn van de baan. Dankzij maatwerk en nieuwe technieken hoeft de dijk bij Uitdam nu aanzienlijk minder ingrijpend te worden aangepakt.

Lesson learned 'Zorgvuldigheid leidt tot betere plannen'
Zoals wel vaker zien we dat het ter harte nemen van kritiek hier tot een beter plan heeft geleid. Andere delen van dijk kunnen profiteren van de lessen van Uitdam. Ook de minister heeft gememoreerd dat een einddatum niet heilig is en niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid.

Er zijn voorname punten van kritiek. Een greep:
 • Nut en noodzaak van de hele verzwaringoperatie is onvoldoende aangetoond.
 • Men houdt nauwelijks rekening met ‘bewezen sterkte’ van de dijk.
 • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke waarde van de monumentale dijk. Ook de oude bekleding van basaltblokken en Noorse stenen, zo kenmerkend voor onze dijk, zal niet terugkomen.
 • Nieuwe dijken bouwen op de slappe, maar waterdichte ondergrond is riskant en onvoldoende onderzocht. Er is geen risicoanalyse voorhanden.
 • Te weinig serieus onderzoek naar alternatieven zoals regulering van het waterniveau in het Markermeer door middel van een gemaal in de Houtribdijk (het plan Spaargaren).
 • Zogenaamde ‘meekoppelprojecten’ - anders dan de minister en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland stellen - dreigen eerder leidend te worden dan volgend. Zo is ten zuiden van Hoorn een grote oeverdijk gepland die moet dienen als natuurcompensatie voor het meekoppelproject ‘Stadsstrand Hoorn’. Deze oeverdijk was anders helemaal niet nodig geweest.
 • Er is geen alomvattende visie voor het hele Markermeergebied. Iedere hoogheemraadschap focust alleen op haar eigen dijk.

HHNK doet of neus bloedt
Ondertussen doen het Dagelijks Bestuur van het HHNK en de Alliantie elke keer weer alsof hun neus bloedt en alles onder controle heeft. Onderzoeken worden terzijde geschoven met de woorden: ‘Er is nu genoeg onderzocht, we gaan beginnen’. Helaas een goede ruimtelijke inpassing ontbreekt, die gedragen wordt door de dijkbewoners en betrokken verenigingen.

Verzoek: neem uw controlerende taak serieus en bekijk dijkverzwaringsvoorstellen kritisch
Wij dringen er bij u, leden van de Commissie Ruimte, Wonen en Water op aan, om op 19 oktober geen Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven en uw controlerende taak als onze volksvertegenwoordigers ter harte te nemen en de dijkverzwaringsvoorstellen van de Alliantie zeer kritisch onder de loep te nemen. Wij kiezers rekenen op u. Met de huidige plannen wordt de Markermeerdijk onnodig, onherstelbaar aangetast.

Met vriendelijke groet namens,

De IJsselmeervereniging
Zuyderzeedijk Alliantie

Soemini Kasanmoentalib
Joke van der Meer
Wouter de Hollander

Thursday, 14 September 2017

Open brief aan het Algemeen Bestuur van het HHNK - 12-9-2017

Markermeerdijk, 12 september 2017 
Aan het Algemeen Bestuur van het HHNK

In 2015 bent u als Hoofdingelanden in het Algemeen Bestuur van het HHNK gekozen door de bevolking van het Hollands Noorderkwartier. Zoals u weet  zijn in 2006 grote delen van de Markermeerdijk afgekeurd. Bij exceptioneel en langdurig hoog water zou de dijk kunnen verweken en onder haar eigen gewicht onderuit kunnen glijden. Ondertussen is vast komen te staan dat het grondwaterpeil, de freatische lijn, in de dijk van nature zo hoog is dat zij nauwelijks last heeft van hoge waterstanden. De afkeuringsgronden zijn zonder een nieuwe toets intussen gewijzigd. Het HHNK gaat gestaag door met de voorbereiding om de dijken met massaal grondverzet aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Bij veel dijksegmenten wordt een nieuwe dijk vóór de huidige aangelegd waarna de oude dijk wordt afgegraven. De opdracht de verzwaringoperatie “sober, robuust en doelmatig” ter hand te nemen lijkt ver weg. 

Dat er veel kritiek vanuit de bevolking op de aanpak en plannen is zal u niet zijn ontgaan. Ook officiële instanties als het Expertise Netwerk Water (ENW), de commissie MER die een tussentijdse MER rapportage heeft getoetst en zelfs de deltacommissaris Wim Kuijken hebben impliciet of expliciet fundamentele kritiek geuit op de aanpak en de plannen. Sinds 2006 is er veel nieuwe kennis opgedaan. Onder druk van de bevolking zijn er onderzoeken gestart.

In Uitdam is een second opinion afgedwongen door vasthoudende bewoners. Onder leiding van deltacommissaris Wim Kuijken is dit onderzoek met open vizier samen met deskundigen en een vertegenwoordiging van bewoners verricht. De ingrijpende voorstellen van het HHNK zijn van de baan. Dankzij maatwerk en nieuwe technieken hoeft de dijk bij Uitdam nu aanzienlijk minder ingrijpend te worden aangepakt. Zoals wel vaker zien we dat het ter harte nemen van kritiek hier tot een beter plan heeft geleid. Andere delen van dijk kunnen profiteren van de lessen van Uitdam. Ook de minister heeft gememoreerd dat een einddatum niet heilig is en niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid.

Er zijn voorname punten van kritiek. Een greep:
 • Nut en noodzaak van de hele verzwaringoperatie is onvoldoende aangetoond.
 • Men houdt nauwelijks rekening met ‘bewezen sterkte’ van de dijk.
 • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke waarde van de monumentale dijk. Ook de oude bekleding van basaltblokken en Noorse stenen, zo kenmerkend voor onze dijk zal  niet terugkomen.
 •  Nieuwe dijken bouwen op de slappe maar waterdichte ondergrond is riskant en onvoldoende onderzocht. Er is geen risico analyse voorhanden.
 • Te weinig serieus onderzoek naar alternatieven zoals regulering van het waterniveau in het Markermeer door middel van een gemaal in de Houtribdijk (het plan Spaargaren).
 • Zogenaamde ‘meekoppelprojecten’ - anders dan de minister en de gedeputeerde van de provincie Noord Holland stellen - dreigen eerder leidend te worden dan volgend. Zo is ten zuiden van Hoorn een grote oeverdijk gepland die moet dienen als natuurcompensatie voor het meekoppelproject ‘Stadsstrand Hoorn’. Deze oeverdijk was anders helemaal niet nodig geweest.
 • Er is geen alomvattende visie voor het hele Markermeergebied. Iedere hoogheemraadschap focust alleen op haar eigen dijk.

Ondertussen doet het Dagelijks Bestuur elke keer weer alsof haar neus bloedt en alles onder controle heeft. Onderzoeken worden terzijde geschoven met de woorden: ‘Er is nu genoeg onderzocht, we gaan beginnen’. Wij dringen er bij u, leden van het Algemeen Bestuur op aan dat u uw controlerende taak als onze volksvertegenwoordigers ter harte neemt en de dijkverzwaringsvoorstellen van het Dagelijks Bestuur zeer kritisch onder de loep neemt. Wij kiezers rekenen op u. Met de huidige plannen word de Markermeerdijk onnodig, onherstelbaar aangetast.

Met  vriendelijke groet,
Namens de Zuyderzeedijk Alliantie,

Joke van der Meer,  Soemini Kasanmoentalib,
Simon Groen (Uitdam)
Ietje van Rein, Rita Hendriks (Durgerdam)
Wim Tuijp, John Kluessien(Volendam)
Helen Kuipers, Ton Becker (Warder)

Tuesday, 18 July 2017

Veiligheid of meekoppelkansen?

Hieronder leest u de reactie aan een gemeenteraadslid en twee wethouders in Hoorn, naar aanleiding van een artikel in NHD over uw meekoppelkansen dijkversterking

Geachte heren Tap, Bennis en Rood, 

In de media van deze week vernamen wij dat u tegen de motie bent die door de Vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu is ingediend om deugdelijk, onafhankelijk onderzoek te doen naar een alternatief voor de huidige dijkverzwaringsplannen van het HHNK omdat door deze motie uw plannen voor zogenoemde ‘meekoppelkansen’ (stadsstrand, parkeren) gevaar zouden lopen.

Indien deze informatie correct is, dan spreken wij onze grote zorg uit omdat u blijkbaar van mening bent dat de zogenoemde lokale ‘meekoppelkansen’ prioriteit zouden moeten krijgen boven een deugdelijke onderbouwing van de huidige plannen van het HHNK voor de dijkverzwaring tussen Hoorn en Amsterdam.
Zowel de minister als de gedeputeerde van de provincie Noord Holland hebben nadrukkelijk gesteld dat de meekoppelkansen niet leidend mogen zijn in de besluitvorming. De opdracht aan het HHNK is een robuuste, sobere en doelmatige dijkverzwaring. Indien er kansen zijn voor meekoppelprojecten is dat prima. Echter er zijn grote twijfels over huidige plannen. Niet alleen bij bewoners langs het gehele dijktraject, maar óók bij specialisten in waterveiligheid. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) waarschuwt in een officieel rapport op de risico’s van het verwijderen van de oude dijk en het aanbrengen van een nieuw dijklichaam op de slappe ondergrond in ons gebied. Dat dat flink mis kan gaan, ziet u aan de problemen bij de Westfrisiaweg.

Bewoners maken zich daarom grote zorgen over de gevolgen van de huidige plannen. Meerdere malen is gevraagd om een risico-analyse, maar tot op heden heeft het HHNK geweigerd deze met ons te delen. We hopen dat u begrijpt dat dit ons wantrouwen in het hele proces alleen maar aanwakkert. Het is bovendien tegen de gemaakte afspraken over ‘joint fact finding’ in; de minister heeft gevraagd om transparantie in het overleg met de bewoners.

Ook is vorige week een uitermate kritisch tussentijds rapport verschenen van de Commissie voor de milieueffectrapportage MER. De meest ontluisterende conclusie is misschien wel dat niet wordt aangetoond waarom de noodzakelijke ingrepen noodzakelijk zijn. Alternatieven zijn onvoldoende onderzocht.

Gezien het bovenstaande zult u begrijpen dat de bewoners niet zonder reden kritisch zijn. Wij zijn niet per definitie tegen een dijkverzwaring; we zouden als eerste slachtoffer zijn van een dijkdoorbraak of –overstroming. De plannen van het HHNK ‘rammelen’ aan alle kanten, deugdelijk en onafhankelijk onderzoek is noodzakelijk om te voorkomen dat onomkeerbare, zeer kostbare ingrepen worden gepleegd aan de huidige dijk die achteraf onnodig blijken te zijn. ‘Iets meer tijd krijgen’ zou bovendien betekenen dat de resultaten van het onderzoek naar ‘bewezen sterkte’ dat in opdracht van de minister wordt uitgevoerd, ook meegenomen kunnen worden. HHNK wil niet wachten op de uitkomsten daarvan.

Zoals u leest heeft u alle reden om de weloverwogen motie van uw collega’s in Den Haag te steunen.  Wij vragen om uw begrip voor een integrale benadering van de problematiek boven lokale wensen.  Bovendien sluit het een het ander niet uit.

met vriendelijke groet,
namens de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging
Ton Becker,  Simon Groen, Rita Hendriks, Helen Kuipers, Soemini Kasanmoentalib, John Kluessien, Joke van der Meer, Ietje van Rein


Noordhollands Dagblad - 11 juli 2017
Zorgen in Hoorn over motie dijk

Van onze verslaggever

D66 en het CDA in Hoorn pro­be­ren hun par­tij­ge­no­ten in de Twee­de Ka­mer er­van te over­tui­gen dat ver­tra­ging van de dijk­ver­ster­king ab­so­luut niet ge­wenst is.
Die vrees voor ver­tra­ging be­staat na­me­lijk. Oor­zaak is een mo­tie die vier par­tij­en in de Twee­de Ka­mer voor­be­rei­den. De strek­king van de mo­tie: er moet tóch een nieuw on­der­zoek ko­men naar al­ter­na­tie­ven voor een in­grij­pen­de dijk­ver­ster­king, in dit ge­val het plaat­sen van pom­pen in de Hout­rib­dijk. Jaco Geurts van het CDA is de in­die­ner van de mo­tie, waar­ach­ter ook VVD, D66 en Chris­tenU­nie zich scha­ren. Dat zijn de par­tij­en waar­mee nu ge­pro­beerd wordt een nieuw ka­bi­net te vor­men. In Hoorn gin­gen di­rect de alarm­bel­len af. Veel plan­nen (stads­strand, par­ke­ren) han­gen sa­men met de dijk­ver­ster­king.

Dick Ben­nis heeft na­mens het Hoorn­se CDA con­tact met Geurts. ,,Deze mo­tie mag niet tot ge­volg heb­ben: 'stop alle ont­wik­ke­lin­gen'. Ik heb mijn par­tij­ge­noot uit­ge­legd hoe Hoorn erin staat. Wij wil­len aan de slag. Voor Hoorn hangt veel af van de dijk­ver­ster­king.’’ Vol­gens Ben­nis re­a­geer­de Geurts 'be­grip­vol'. ,,Hij zeg­de toe dat de tekst van de mo­tie ver­an­dert.’’

Ook D66-frac­tie­voor­zit­ter Ar­win Rood leg­de een lijn­tje met Den Haag. Ka­mer­lid Rob Jet­ten is op de hoog­te van de Hoorn­se zor­gen, be­weert Rood. ,,Ik heb erop aan­ge­dron­gen voor­al niet deze weg in te slaan. Een on­der­zoek is na­tuur­lijk pri­ma, maar dit mag niet lei­den tot on­no­di­ge ver­tra­ging van an­de­re plan­nen, zo­als wij die heb­ben. Deze mo­tie kan onze ideeën frus­tre­ren. ’’ Ook Rood kreeg te ho­ren dat de tekst van de mo­tie mo­ge­lijk wordt ver­an­derd ,,Ik wil wel heel graag we­ten wat er dan wél komt te staan.’’

Wet­hou­der Ben Tap maak­te zich al eer­der al druk om drei­gen­de ver­tra­gin­gen door be­zwa­ren van­uit an­de­re ge­meen­ten bin­nen het Mar­ker­meer­dijk-tra­ject. ,,Ik hoop dat de mo­tie niet wordt in­ge­diend. Als dat wel ge­beurt, hoop ik dat er een paar re­gels aan wor­den toe­ge­voegd, zo­dat dui­de­lijk wordt dat Hoorn wel heel en­thou­si­ast is over de hui­di­ge plan­nen.’’ Tap houdt zich vast aan de be­lof­te van mi­nis­ter Schultz van Hae­gen dat de pro­ce­du­re 'ge­woon' van start gaat. Dat be­te­kent dat al­les ná de zo­mer ter in­za­ge ligt. ,,En dan kan ie­der­een een ziens­wij­ze in­die­nen. Dat is het de­mo­cra­ti­sche pro­ces. Ik maak er be­zwaar te­gen dat deze in­ge­ni­eurs voor­rang krij­gen bo­ven an­de­re be­lang­heb­ben­den en de hele pro­ce­du­re ver­tra­gen.’’ Het Hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier (HHNK) liet gis­te­ren we­ten in de Ka­mer­mo­tie voor­als­nog geen re­den te zien om de dijk­ver­ster­king uit te stel­len.

Tuesday, 11 July 2017

Brief overhandigd aan Dagelijks Bestuur HHNK

Op 11 juli 2017 is een aantal vertegenwoordigers van de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging naar het hoofdkantoor van het HHNK gegaan om het Dagelijks Bestuur persoonlijk een brief te overhandigen waarin we als bewoners ons standpunt verwoorden ten aanzien van het dijkverzwaringsplan waarover het Dagelijks Bestuur vandaag een beslissing neemt.De brief werd in ontvangst genomen door portefeuillehouder Kees Stam. Hem is gevraagd de brief te behandelen als ingekomen stuk en deze voor te lezen in de vergadering. De dijkgraaf gaf helaas geen gehoor aan ons verzoek om ons kort te woord te staan. Bestuurder Ruud Maarschall kreeg een kopie van de brief met het verzoek aan te dringen op het voorlezen van de brief. Het leek ons de beste manier om onze stem te laten horen; de bestuursvergadering zelf vindt namelijk achter gesloten deuren plaats.In de pers doet het HHNK geloven dat het participatieproces met de bewoners gladjes verloopt. We hebben de heer Stam laten weten dat wij begrijpen dat bepaalde dijkvakken waarvoor nu een uitzondering is gemaakt (Uitdam, Durgerdam) even opgelucht ademhalen, maar dat dat zeker niet geldt voor de rest van het 30 km lange traject.

Monday, 10 July 2017

Persbericht 10-7-2017 Zuyderzeedijk Alliantie & IJsselmeervereniging: Dijkversterking Markermeerdijk: onvoldoende kennis en te weinig draagvlak

De plannen voor de dijkversterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam liggen flink onder vuur. De dijk is een provinciaal monument. Specialisten in waterveiligheid waarschuwen voor onvoorziene gevolgen, de commissie MER heeft  fikse kritiek én er is  groot gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Alle seinen staan op rood, maar de minister geeft groen licht aan het consortium van hoogheemraadschap en aannemers. Bewoners dienden een petitie in bij de Tweede Kamer.  Voor CDA, VVD, D66 en CU was dit aanleiding  voor een motie, gericht op nader onderzoek en 'bewezen sterkte'.  De motie zal na het zomerreces in stemming worden gebracht. Aanstaande dinsdag zegt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap (HHNK) waarschijnlijk ‘ja’ tegen een risicovol plan voor grootschalige dijkversterking. Dat het ook anders kan, blijkt uit de resultaten van  enkele maanden overleg tussen experts, provincie, bewoners en HHNK over Uitdam onder leiding van de Deltacommissaris. Dit leidde tot een advies waarbij het stuk van de huidige dijk bij Uitdam grotendeels gespaard blijft.
Ook voor Durgerdam wordt een jaar extra genomen om met experts en bewoners te komen tot een breed gedragen oplossing.


ENW: Meer onderzoek nodig
Niet alleen bewoners langs de dijk maken zich grote zorgen over de plannen van het HHNK. Experts van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), het kennisnetwerk van de specialisten in waterveiligheid, uiten hun zorg in een officieel rapport waarin ze wijzen op risico’s die onvoldoende door het HHNK worden onderkend. Ook bij de dijkversterking van de dijk tussen Hoorn en Enkhuizen zijn er problemen geweest. De bewoners hebben meerdere malen verzocht om een deugdelijke risico-analyse, maar ondanks toezeggingen zonder resultaat.
Bovendien vinden experts dat er te weinig onderzoek is gedaan naar alternatieve oplossingen. ENW (september 2015) “acht het mogelijk dat in rekening brengen van Bewezen Sterkte in combinatie met pompen tot een substantiële reductie van de dijkversterkingsopgave leidt.” De Minister liet op voorstel van het ENW weliswaar een verkennende studie naar ‘bewezen sterkte’ uitvoeren, maar dit onderzoek is tot op heden  niet afgerond. En zonder de resultaten van dit onderzoek is er volgens het ENW geen goed oordeel te vellen over oplossingsrichtingen.


Deltacommissaris adviseert tegen plannen van HHNK bij Uitdam
In Uitdam heeft men in drie maanden een intensief proces doorlopen, waarbij het resultaat is dat men uiteindelijk niet gekozen heeft voor het afgraven van de oude dijk en het bouwen van een hele nieuwe dijk een stukje verder het water in. De monumentale dijk kan hier nu behouden blijven. De vraag dringt zich op hoe de rest van de Markermeerdijk eruit zou gaan zien als deze even zorgvuldig bekeken zou worden als in Uitdam.


Tussentijdse Milieu Effect Rapportage zeer kritisch
Deze week is  een  tussentijds rapport verschenen van de Commissie Milieu Effectrapportage (mer). De kritiek is niet mals. De meest ontluisterende conclusie luidt dat niet wordt aangetoond waarom de voorgestelde ingrepen noodzakelijk zijn. Bovendien wordt er niet voldoende naar alternatieven en landschappelijke inpassing gekeken. Het Hoogheemraadschap kijkt vanuit een beperkte blik, versterken in grond: asverschuiving (een nieuwe dijk buitenwaarts bouwen), vooroevers, oeverdijken.


Wisselende argumenten
In 2006 zijn de dijken voornamelijk afgekeurd op binnenwaartse macrostabiliteit o.a. als gevolg van een langdurig hoog waterpeil. ENW zegt daarover in het rapport van RWS van december 2015 (blz. 80): “Op basis van de huidige studies lijkt de waterstand nauwelijks invloed te hebben op het voor de Markermeerdijken dominante mechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.” Dit is voor de minister reden om geen nader onderzoek meer te willen doen naar de invloed van pompen op de Houtribdijk. Een langdurig hoog waterpeil zou geen belangrijke rol meer spelen, maar de dijken zijn er nog steeds op afgekeurd. Dit alleen al vraagt om extra onderzoek. Gelden de faalmechanismen uit 2006 waarop de dijken zijn afgekeurd nog wel? Als deze faalmechanismen nog gelden kunnen pompen een belangrijke rol spelen; als deze faalmechanismen niet meer gelden kan de dijkversterking aanmerkelijk soberder dan op dit moment wordt voorgesteld.
Opvallend is dat de minister aangeeft dat pompen in de Houtribdijk voor de lange termijn wél een serieuze optie zou kunnen zijn. Ze is, schrijft ze op 6 juli, bereid te laten onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, pompen in de Houtribdijk zouden kunnen bijdragen aan de waterveiligheidsopgave. De vraag werpt zich nu op waarom deze optie, die zoveel voordelen biedt, niet nu al wordt onderzocht door onafhankelijke experts in samenhang met de ook door ook de minister kansrijk genoemde methodiek van 'bewezen sterkte’. Het zou getuigen van een verstandige, integrale visie op het hele IJsselmeergebied in plaats van alleen te focussen op de Markermeerdijk. En is het dan niet jammer en extra kostbaar om  nu, op korte termijn, eerst de dijken  af te graven en te vervangen door nieuwe dijken, oeverdijken en vooroevers?


Bewoners voelen zich bedrogen
De minister wil op korte termijn geen onderzoek naar pompen in de Houtribdijk. ‘Er is al genoeg onderzoek gedaan’. Wat zij niet noemt, is dat de onderzoekers die gekeken hebben, vele kanttekeningen hebben gemaakt  en stevige aanbevelingen hebben gedaan. Deze uitkomst is even teleurstellend als onverklaarbaar.

Bewoners voelen zich bedrogen in een proces dat in hun ogen wordt gekenmerkt door manipulatie, verdeel- en heerspolitiek en afleidingsmanoeuvres. Het overleg met het hoogheemraadschap en de uitvoerders is voorlopig stopgezet: ‘Het heeft weinig zin om te praten met een partij die uitsluitend met ons in gesprek is omdat dat nu eenmaal moet, maar alles aangrijpt om ons buiten de boot te houden. Zo rest ons niets anders dan de juridische weg om de beleidsmakers te dwingen met een deugdelijk plan te komen. We hadden dat graag anders gezien.’