Monday, 27 February 2017

Bijeenkomst 3 maart 2017 - Botterzaal Spaander Volendam 19.30 uurJan de Hollander over de dijkverzwaring

Ik ben Jan de Hollander,
wonend aan de IJsselmeerdijk tussen Warder en Edam.

In de ruim 50 jaar dat ik daar woon, is het onderhoud van de dijk steeds meer verwaarloosd. De weg is niet breed: uitwijken is soms moeilijk door gaten en modder pal naast de weg.

Sinds een tiental jaren worden er geen mollen meer gevangen, met als gevolg: een poreuze dijk. Ook verzakkingen als gevolg van inklinking (krimpend veen) worden niet aangepakt. Kortom, groot onderhoud is noodzakelijk, ook tijdens het nu lopende proces van dijkversterking.

Dan kom ik bij de vraag hoe de dijkversterking gecommuniceerd wordt.Dat is niet altijd duidelijk geweest, hoewel in de loop der jaren verbeterd.
Na een lange periode van overleg en uitwisseling van ideeën, ontstond er toch een vorm van consensus over een plan dat ongeveer een maand geleden in Warder werd gepresenteerd. Voor de duidelijkheid: ik heb het nu specifiek over het dijkvak Warder – Edam, module 7, genaamd Polder Zeevang.

Wie schetst onze verbazing dat we woensdag 8 februari in Oudendijk geconfronteerd werden met een plan, waarbij een soort voorlandjes is ingetekend, met een sloot tussen dijk en voorlandjes. Op onze vraag hoe het onderhoud geregeld wordt, kwam als antwoord: dit is niet geregeld, en dat is ook niet de bedoeling. Daardoor wordt het een ruige bende met riet en moerasvorming. Kortom, een plan bedacht achter een bureau op aandringen van Provincie en zogenaamde natuurfreaks.

Deze plannen hebben voor de bewoners van Warder en de dijk buitengewoon negatieve gevolgen door muggen en ander ongedierte. Bovendien maakt dit het water onbereikbaar en verliest de monumentale dijk zijn uitstraling.

Wij wonen in een gebied met een NATURA-2000 bestemming, waarbij vanuit de Oostvaarder plassen en Markerwadden een grote ganzen en smienten populatie de overhand heeft met als gevolg: onderdrukking van de weidevogels. Dit soort eenzijdig natuurbeleid is voor ons onaanvaardbaar. Het verergert de al bestaande problemen.

Ik wil afronden met de constatering dat nut en noodzaak van de versterking van de Markermeerdijk met open mind voor innovatieve oplossingen uit het zicht verdwenen is, als gevolg van de alliantie met grond- en bagger-maatschappijen. Bij innovatieve oplossingen denk ik aan de voorstellen van de
heren Vroege en Spaargaren voor een gemaal in de Houtribdijk.

Ook de inzet van dijkankers behoort tot de innovatieve mogelijkheden, maar is door de Alliantie Markermeerdijken terzijde geschoven. Waarom, is niet duidelijk. Het naburige waterschap Amstelland, Gooi en Vecht denkt veel positiever over dijkankers, en gaat daar in de Watergraafsmeer mee aan de gang.


PS Jan de Hollander heeft zijn tekst ingesproken tijdens de officiële vergadering van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier [HHNK] te Heerhugowaard op woensdag 15 februari 2017.

Zijn interventie vond plaats tijdens de inspraakronde aan het begin van de vergadering, voorafgaand aan de presentatie van de plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn- Durgerdam/Amsterdam.

Warder, 16 februari 2017.