Tuesday, 18 July 2017

Veiligheid of meekoppelkansen?

Hieronder leest u de reactie aan een gemeenteraadslid en twee wethouders in Hoorn, naar aanleiding van een artikel in NHD over uw meekoppelkansen dijkversterking

Geachte heren Tap, Bennis en Rood, 

In de media van deze week vernamen wij dat u tegen de motie bent die door de Vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu is ingediend om deugdelijk, onafhankelijk onderzoek te doen naar een alternatief voor de huidige dijkverzwaringsplannen van het HHNK omdat door deze motie uw plannen voor zogenoemde ‘meekoppelkansen’ (stadsstrand, parkeren) gevaar zouden lopen.

Indien deze informatie correct is, dan spreken wij onze grote zorg uit omdat u blijkbaar van mening bent dat de zogenoemde lokale ‘meekoppelkansen’ prioriteit zouden moeten krijgen boven een deugdelijke onderbouwing van de huidige plannen van het HHNK voor de dijkverzwaring tussen Hoorn en Amsterdam.
Zowel de minister als de gedeputeerde van de provincie Noord Holland hebben nadrukkelijk gesteld dat de meekoppelkansen niet leidend mogen zijn in de besluitvorming. De opdracht aan het HHNK is een robuuste, sobere en doelmatige dijkverzwaring. Indien er kansen zijn voor meekoppelprojecten is dat prima. Echter er zijn grote twijfels over huidige plannen. Niet alleen bij bewoners langs het gehele dijktraject, maar óók bij specialisten in waterveiligheid. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) waarschuwt in een officieel rapport op de risico’s van het verwijderen van de oude dijk en het aanbrengen van een nieuw dijklichaam op de slappe ondergrond in ons gebied. Dat dat flink mis kan gaan, ziet u aan de problemen bij de Westfrisiaweg.

Bewoners maken zich daarom grote zorgen over de gevolgen van de huidige plannen. Meerdere malen is gevraagd om een risico-analyse, maar tot op heden heeft het HHNK geweigerd deze met ons te delen. We hopen dat u begrijpt dat dit ons wantrouwen in het hele proces alleen maar aanwakkert. Het is bovendien tegen de gemaakte afspraken over ‘joint fact finding’ in; de minister heeft gevraagd om transparantie in het overleg met de bewoners.

Ook is vorige week een uitermate kritisch tussentijds rapport verschenen van de Commissie voor de milieueffectrapportage MER. De meest ontluisterende conclusie is misschien wel dat niet wordt aangetoond waarom de noodzakelijke ingrepen noodzakelijk zijn. Alternatieven zijn onvoldoende onderzocht.

Gezien het bovenstaande zult u begrijpen dat de bewoners niet zonder reden kritisch zijn. Wij zijn niet per definitie tegen een dijkverzwaring; we zouden als eerste slachtoffer zijn van een dijkdoorbraak of –overstroming. De plannen van het HHNK ‘rammelen’ aan alle kanten, deugdelijk en onafhankelijk onderzoek is noodzakelijk om te voorkomen dat onomkeerbare, zeer kostbare ingrepen worden gepleegd aan de huidige dijk die achteraf onnodig blijken te zijn. ‘Iets meer tijd krijgen’ zou bovendien betekenen dat de resultaten van het onderzoek naar ‘bewezen sterkte’ dat in opdracht van de minister wordt uitgevoerd, ook meegenomen kunnen worden. HHNK wil niet wachten op de uitkomsten daarvan.

Zoals u leest heeft u alle reden om de weloverwogen motie van uw collega’s in Den Haag te steunen.  Wij vragen om uw begrip voor een integrale benadering van de problematiek boven lokale wensen.  Bovendien sluit het een het ander niet uit.

met vriendelijke groet,
namens de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging
Ton Becker,  Simon Groen, Rita Hendriks, Helen Kuipers, Soemini Kasanmoentalib, John Kluessien, Joke van der Meer, Ietje van Rein


Noordhollands Dagblad - 11 juli 2017
Zorgen in Hoorn over motie dijk

Van onze verslaggever

D66 en het CDA in Hoorn pro­be­ren hun par­tij­ge­no­ten in de Twee­de Ka­mer er­van te over­tui­gen dat ver­tra­ging van de dijk­ver­ster­king ab­so­luut niet ge­wenst is.
Die vrees voor ver­tra­ging be­staat na­me­lijk. Oor­zaak is een mo­tie die vier par­tij­en in de Twee­de Ka­mer voor­be­rei­den. De strek­king van de mo­tie: er moet tóch een nieuw on­der­zoek ko­men naar al­ter­na­tie­ven voor een in­grij­pen­de dijk­ver­ster­king, in dit ge­val het plaat­sen van pom­pen in de Hout­rib­dijk. Jaco Geurts van het CDA is de in­die­ner van de mo­tie, waar­ach­ter ook VVD, D66 en Chris­tenU­nie zich scha­ren. Dat zijn de par­tij­en waar­mee nu ge­pro­beerd wordt een nieuw ka­bi­net te vor­men. In Hoorn gin­gen di­rect de alarm­bel­len af. Veel plan­nen (stads­strand, par­ke­ren) han­gen sa­men met de dijk­ver­ster­king.

Dick Ben­nis heeft na­mens het Hoorn­se CDA con­tact met Geurts. ,,Deze mo­tie mag niet tot ge­volg heb­ben: 'stop alle ont­wik­ke­lin­gen'. Ik heb mijn par­tij­ge­noot uit­ge­legd hoe Hoorn erin staat. Wij wil­len aan de slag. Voor Hoorn hangt veel af van de dijk­ver­ster­king.’’ Vol­gens Ben­nis re­a­geer­de Geurts 'be­grip­vol'. ,,Hij zeg­de toe dat de tekst van de mo­tie ver­an­dert.’’

Ook D66-frac­tie­voor­zit­ter Ar­win Rood leg­de een lijn­tje met Den Haag. Ka­mer­lid Rob Jet­ten is op de hoog­te van de Hoorn­se zor­gen, be­weert Rood. ,,Ik heb erop aan­ge­dron­gen voor­al niet deze weg in te slaan. Een on­der­zoek is na­tuur­lijk pri­ma, maar dit mag niet lei­den tot on­no­di­ge ver­tra­ging van an­de­re plan­nen, zo­als wij die heb­ben. Deze mo­tie kan onze ideeën frus­tre­ren. ’’ Ook Rood kreeg te ho­ren dat de tekst van de mo­tie mo­ge­lijk wordt ver­an­derd ,,Ik wil wel heel graag we­ten wat er dan wél komt te staan.’’

Wet­hou­der Ben Tap maak­te zich al eer­der al druk om drei­gen­de ver­tra­gin­gen door be­zwa­ren van­uit an­de­re ge­meen­ten bin­nen het Mar­ker­meer­dijk-tra­ject. ,,Ik hoop dat de mo­tie niet wordt in­ge­diend. Als dat wel ge­beurt, hoop ik dat er een paar re­gels aan wor­den toe­ge­voegd, zo­dat dui­de­lijk wordt dat Hoorn wel heel en­thou­si­ast is over de hui­di­ge plan­nen.’’ Tap houdt zich vast aan de be­lof­te van mi­nis­ter Schultz van Hae­gen dat de pro­ce­du­re 'ge­woon' van start gaat. Dat be­te­kent dat al­les ná de zo­mer ter in­za­ge ligt. ,,En dan kan ie­der­een een ziens­wij­ze in­die­nen. Dat is het de­mo­cra­ti­sche pro­ces. Ik maak er be­zwaar te­gen dat deze in­ge­ni­eurs voor­rang krij­gen bo­ven an­de­re be­lang­heb­ben­den en de hele pro­ce­du­re ver­tra­gen.’’ Het Hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier (HHNK) liet gis­te­ren we­ten in de Ka­mer­mo­tie voor­als­nog geen re­den te zien om de dijk­ver­ster­king uit te stel­len.

Tuesday, 11 July 2017

Brief overhandigd aan Dagelijks Bestuur HHNK

Op 11 juli 2017 is een aantal vertegenwoordigers van de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging naar het hoofdkantoor van het HHNK gegaan om het Dagelijks Bestuur persoonlijk een brief te overhandigen waarin we als bewoners ons standpunt verwoorden ten aanzien van het dijkverzwaringsplan waarover het Dagelijks Bestuur vandaag een beslissing neemt.De brief werd in ontvangst genomen door portefeuillehouder Kees Stam. Hem is gevraagd de brief te behandelen als ingekomen stuk en deze voor te lezen in de vergadering. De dijkgraaf gaf helaas geen gehoor aan ons verzoek om ons kort te woord te staan. Bestuurder Ruud Maarschall kreeg een kopie van de brief met het verzoek aan te dringen op het voorlezen van de brief. Het leek ons de beste manier om onze stem te laten horen; de bestuursvergadering zelf vindt namelijk achter gesloten deuren plaats.In de pers doet het HHNK geloven dat het participatieproces met de bewoners gladjes verloopt. We hebben de heer Stam laten weten dat wij begrijpen dat bepaalde dijkvakken waarvoor nu een uitzondering is gemaakt (Uitdam, Durgerdam) even opgelucht ademhalen, maar dat dat zeker niet geldt voor de rest van het 30 km lange traject.

Monday, 10 July 2017

Persbericht 10-7-2017 Zuyderzeedijk Alliantie & IJsselmeervereniging: Dijkversterking Markermeerdijk: onvoldoende kennis en te weinig draagvlak

De plannen voor de dijkversterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam liggen flink onder vuur. De dijk is een provinciaal monument. Specialisten in waterveiligheid waarschuwen voor onvoorziene gevolgen, de commissie MER heeft  fikse kritiek én er is  groot gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Alle seinen staan op rood, maar de minister geeft groen licht aan het consortium van hoogheemraadschap en aannemers. Bewoners dienden een petitie in bij de Tweede Kamer.  Voor CDA, VVD, D66 en CU was dit aanleiding  voor een motie, gericht op nader onderzoek en 'bewezen sterkte'.  De motie zal na het zomerreces in stemming worden gebracht. Aanstaande dinsdag zegt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap (HHNK) waarschijnlijk ‘ja’ tegen een risicovol plan voor grootschalige dijkversterking. Dat het ook anders kan, blijkt uit de resultaten van  enkele maanden overleg tussen experts, provincie, bewoners en HHNK over Uitdam onder leiding van de Deltacommissaris. Dit leidde tot een advies waarbij het stuk van de huidige dijk bij Uitdam grotendeels gespaard blijft.
Ook voor Durgerdam wordt een jaar extra genomen om met experts en bewoners te komen tot een breed gedragen oplossing.


ENW: Meer onderzoek nodig
Niet alleen bewoners langs de dijk maken zich grote zorgen over de plannen van het HHNK. Experts van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), het kennisnetwerk van de specialisten in waterveiligheid, uiten hun zorg in een officieel rapport waarin ze wijzen op risico’s die onvoldoende door het HHNK worden onderkend. Ook bij de dijkversterking van de dijk tussen Hoorn en Enkhuizen zijn er problemen geweest. De bewoners hebben meerdere malen verzocht om een deugdelijke risico-analyse, maar ondanks toezeggingen zonder resultaat.
Bovendien vinden experts dat er te weinig onderzoek is gedaan naar alternatieve oplossingen. ENW (september 2015) “acht het mogelijk dat in rekening brengen van Bewezen Sterkte in combinatie met pompen tot een substantiële reductie van de dijkversterkingsopgave leidt.” De Minister liet op voorstel van het ENW weliswaar een verkennende studie naar ‘bewezen sterkte’ uitvoeren, maar dit onderzoek is tot op heden  niet afgerond. En zonder de resultaten van dit onderzoek is er volgens het ENW geen goed oordeel te vellen over oplossingsrichtingen.


Deltacommissaris adviseert tegen plannen van HHNK bij Uitdam
In Uitdam heeft men in drie maanden een intensief proces doorlopen, waarbij het resultaat is dat men uiteindelijk niet gekozen heeft voor het afgraven van de oude dijk en het bouwen van een hele nieuwe dijk een stukje verder het water in. De monumentale dijk kan hier nu behouden blijven. De vraag dringt zich op hoe de rest van de Markermeerdijk eruit zou gaan zien als deze even zorgvuldig bekeken zou worden als in Uitdam.


Tussentijdse Milieu Effect Rapportage zeer kritisch
Deze week is  een  tussentijds rapport verschenen van de Commissie Milieu Effectrapportage (mer). De kritiek is niet mals. De meest ontluisterende conclusie luidt dat niet wordt aangetoond waarom de voorgestelde ingrepen noodzakelijk zijn. Bovendien wordt er niet voldoende naar alternatieven en landschappelijke inpassing gekeken. Het Hoogheemraadschap kijkt vanuit een beperkte blik, versterken in grond: asverschuiving (een nieuwe dijk buitenwaarts bouwen), vooroevers, oeverdijken.


Wisselende argumenten
In 2006 zijn de dijken voornamelijk afgekeurd op binnenwaartse macrostabiliteit o.a. als gevolg van een langdurig hoog waterpeil. ENW zegt daarover in het rapport van RWS van december 2015 (blz. 80): “Op basis van de huidige studies lijkt de waterstand nauwelijks invloed te hebben op het voor de Markermeerdijken dominante mechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.” Dit is voor de minister reden om geen nader onderzoek meer te willen doen naar de invloed van pompen op de Houtribdijk. Een langdurig hoog waterpeil zou geen belangrijke rol meer spelen, maar de dijken zijn er nog steeds op afgekeurd. Dit alleen al vraagt om extra onderzoek. Gelden de faalmechanismen uit 2006 waarop de dijken zijn afgekeurd nog wel? Als deze faalmechanismen nog gelden kunnen pompen een belangrijke rol spelen; als deze faalmechanismen niet meer gelden kan de dijkversterking aanmerkelijk soberder dan op dit moment wordt voorgesteld.
Opvallend is dat de minister aangeeft dat pompen in de Houtribdijk voor de lange termijn wél een serieuze optie zou kunnen zijn. Ze is, schrijft ze op 6 juli, bereid te laten onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, pompen in de Houtribdijk zouden kunnen bijdragen aan de waterveiligheidsopgave. De vraag werpt zich nu op waarom deze optie, die zoveel voordelen biedt, niet nu al wordt onderzocht door onafhankelijke experts in samenhang met de ook door ook de minister kansrijk genoemde methodiek van 'bewezen sterkte’. Het zou getuigen van een verstandige, integrale visie op het hele IJsselmeergebied in plaats van alleen te focussen op de Markermeerdijk. En is het dan niet jammer en extra kostbaar om  nu, op korte termijn, eerst de dijken  af te graven en te vervangen door nieuwe dijken, oeverdijken en vooroevers?


Bewoners voelen zich bedrogen
De minister wil op korte termijn geen onderzoek naar pompen in de Houtribdijk. ‘Er is al genoeg onderzoek gedaan’. Wat zij niet noemt, is dat de onderzoekers die gekeken hebben, vele kanttekeningen hebben gemaakt  en stevige aanbevelingen hebben gedaan. Deze uitkomst is even teleurstellend als onverklaarbaar.

Bewoners voelen zich bedrogen in een proces dat in hun ogen wordt gekenmerkt door manipulatie, verdeel- en heerspolitiek en afleidingsmanoeuvres. Het overleg met het hoogheemraadschap en de uitvoerders is voorlopig stopgezet: ‘Het heeft weinig zin om te praten met een partij die uitsluitend met ons in gesprek is omdat dat nu eenmaal moet, maar alles aangrijpt om ons buiten de boot te houden. Zo rest ons niets anders dan de juridische weg om de beleidsmakers te dwingen met een deugdelijk plan te komen. We hadden dat graag anders gezien.’   

Markermeerdijk: ondanks waarschuwingen en kritiek van experts en angst onder bewoners zet Hoogheemraadschap besluitvorming over dijkversterking door

Op 13 juni jl. hebben bewoners van de Markerdijk aan leden van de Tweede Kamer een petitie met 3000 handtekeningen aangeboden, waarin zij vragen om uitstel van de besluitvorming over de versterking van de Markermeerdijk. Dat uitstel is nodig om nader onderzoek te kunnen doen naar het plan van oud RWS-ingenieurs Frank Spaargaren en Cees Vroege om in plaats van een verzwaring van de dijk een gemaal in de Houtribdijk (de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad) te plaatsen. Het onderzoek zou ook – in samenhang met het onderzoek naar een gemaal – gericht moeten zijn op 'bewezen sterkte' en op de vraag hoeveel dijkversterking er nog nodig is bij plaatsing van pompen. “Dit kan een besparing van honderden miljoenen opleveren”, aldus Spaargaren en Vroege.

Voor de woordvoerders van VVD, CDA, D66 en CU was dit aanleiding om een motie in te dienen. Blijkbaar ziet een Kamermeerderheid voldoende redenen om de minister te verzoeken een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het alternatief met een gemaal, ook nadat de minister deze optie al eerder heeft afgewezen.

De door het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) voorgestelde dijkversterking betekent een ernstige aantasting van het waardevolle historische karakter van de dijk. Bovendien zijn er grote risico’s verbonden aan het verzwaren van de dijk op de slappe ondergrond. Bestaande infrastructuur en bebouwing kan forse schade ondervinden. Dat is gebleken bij de eerdere dijkverzwaring Hoorn-Enkhuizen. Met het voorstel om in plaats daarvan pompen te plaatsen, ligt er een alternatief dat mogelijk niet alleen een paar honderd miljoen goedkoper is, maar ook aantasting van het historische karakter van de dijk grotendeels voorkomt. De risico’s voor de infrastructuur en de bebouwing worden voorkomen. 

Op 27 juni jl. heeft de Deltacommissaris Wim Kuijken een advies uitgebracht voor de dijk bij het dorp Uitdam. In dit advies worden de bestaande plannen vervangen door een voor de dijk en bewoners veel minder ingrijpend voorstel. Het historische karakter van de dijk blijft in Uitdam zo grotendeels in tact. Het HHNK heeft het voorstel van de Deltacommissaris voor Uitdam geaccepteerd. Voor Durgerdam is er een jaar uitstel om met experts en bewoners verschillende varianten te kunnen onderzoeken. Maar voor de rest van de 33 km Markermeerdijk dreigen de plannen van HHNK uitgevoerd te worden zoals gepland: deels afgraven van de dijk en opnieuw opbouwen op slappe grond, elders oeverdijken en vooroevers.

Begin juli 2017 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage ( MER) een “Tussentijds toetsingsadvies” uitgebracht. De Commissie heeft ongebruikelijk scherpe kritiek op de huidige plannen. De Commissie stelt dat niet is aangetoond waarom de ingrepen noodzakelijk zijn. Bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Voorts is men kritisch over de kosten.

Wat betreft de motie: de demissionaire minister heeft deze ten sterkste ontraden. Zij wil de motie van de meerderheid van de Kamer niet uitvoeren. Overleg tussen de minister en de indieners van de motie op 4 juli heeft vervolgens geleid tot het aanhouden van de motie. Daar zou tegenover staan dat de minister de ruimte kreeg om op een passende manier nader onderzoek te doen. Maar na het bestuurlijk overleg met het HHNK, en de provincie Noord Holland in aanwezigheid van de Deltacommissaris op 5 juli werd duidelijk dat de minister toch heeft besloten dat er geen nader onderzoek komt. Het Hoogheemraadschap kan onverkort doorgaan met de huidige plannen. 

Deze gang van zaken in de besluitvorming is voor de bewoners onacceptabel. In de petitie is gevraagd het alternatief met een gemaal in de Houtribdijk door onafhankelijke deskundigen te laten onderzoeken. Dat de demissionaire minister de wens van bewoners en de meerderheid van de Kamer niet wil honoreren, is ongehoord.

Als er geen onafhankelijk onderzoek komt, ontbreekt  elk draagvlak onder de bewoners voor de dijkversterking.  Alle mogelijke procedures zullen worden aangespannen.