Monday, 10 July 2017

Markermeerdijk: ondanks waarschuwingen en kritiek van experts en angst onder bewoners zet Hoogheemraadschap besluitvorming over dijkversterking door

Op 13 juni jl. hebben bewoners van de Markerdijk aan leden van de Tweede Kamer een petitie met 3000 handtekeningen aangeboden, waarin zij vragen om uitstel van de besluitvorming over de versterking van de Markermeerdijk. Dat uitstel is nodig om nader onderzoek te kunnen doen naar het plan van oud RWS-ingenieurs Frank Spaargaren en Cees Vroege om in plaats van een verzwaring van de dijk een gemaal in de Houtribdijk (de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad) te plaatsen. Het onderzoek zou ook – in samenhang met het onderzoek naar een gemaal – gericht moeten zijn op 'bewezen sterkte' en op de vraag hoeveel dijkversterking er nog nodig is bij plaatsing van pompen. “Dit kan een besparing van honderden miljoenen opleveren”, aldus Spaargaren en Vroege.

Voor de woordvoerders van VVD, CDA, D66 en CU was dit aanleiding om een motie in te dienen. Blijkbaar ziet een Kamermeerderheid voldoende redenen om de minister te verzoeken een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het alternatief met een gemaal, ook nadat de minister deze optie al eerder heeft afgewezen.

De door het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) voorgestelde dijkversterking betekent een ernstige aantasting van het waardevolle historische karakter van de dijk. Bovendien zijn er grote risico’s verbonden aan het verzwaren van de dijk op de slappe ondergrond. Bestaande infrastructuur en bebouwing kan forse schade ondervinden. Dat is gebleken bij de eerdere dijkverzwaring Hoorn-Enkhuizen. Met het voorstel om in plaats daarvan pompen te plaatsen, ligt er een alternatief dat mogelijk niet alleen een paar honderd miljoen goedkoper is, maar ook aantasting van het historische karakter van de dijk grotendeels voorkomt. De risico’s voor de infrastructuur en de bebouwing worden voorkomen. 

Op 27 juni jl. heeft de Deltacommissaris Wim Kuijken een advies uitgebracht voor de dijk bij het dorp Uitdam. In dit advies worden de bestaande plannen vervangen door een voor de dijk en bewoners veel minder ingrijpend voorstel. Het historische karakter van de dijk blijft in Uitdam zo grotendeels in tact. Het HHNK heeft het voorstel van de Deltacommissaris voor Uitdam geaccepteerd. Voor Durgerdam is er een jaar uitstel om met experts en bewoners verschillende varianten te kunnen onderzoeken. Maar voor de rest van de 33 km Markermeerdijk dreigen de plannen van HHNK uitgevoerd te worden zoals gepland: deels afgraven van de dijk en opnieuw opbouwen op slappe grond, elders oeverdijken en vooroevers.

Begin juli 2017 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage ( MER) een “Tussentijds toetsingsadvies” uitgebracht. De Commissie heeft ongebruikelijk scherpe kritiek op de huidige plannen. De Commissie stelt dat niet is aangetoond waarom de ingrepen noodzakelijk zijn. Bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Voorts is men kritisch over de kosten.

Wat betreft de motie: de demissionaire minister heeft deze ten sterkste ontraden. Zij wil de motie van de meerderheid van de Kamer niet uitvoeren. Overleg tussen de minister en de indieners van de motie op 4 juli heeft vervolgens geleid tot het aanhouden van de motie. Daar zou tegenover staan dat de minister de ruimte kreeg om op een passende manier nader onderzoek te doen. Maar na het bestuurlijk overleg met het HHNK, en de provincie Noord Holland in aanwezigheid van de Deltacommissaris op 5 juli werd duidelijk dat de minister toch heeft besloten dat er geen nader onderzoek komt. Het Hoogheemraadschap kan onverkort doorgaan met de huidige plannen. 

Deze gang van zaken in de besluitvorming is voor de bewoners onacceptabel. In de petitie is gevraagd het alternatief met een gemaal in de Houtribdijk door onafhankelijke deskundigen te laten onderzoeken. Dat de demissionaire minister de wens van bewoners en de meerderheid van de Kamer niet wil honoreren, is ongehoord.

Als er geen onafhankelijk onderzoek komt, ontbreekt  elk draagvlak onder de bewoners voor de dijkversterking.  Alle mogelijke procedures zullen worden aangespannen.

No comments:

Post a Comment