Thursday, 14 September 2017

Open brief aan het Algemeen Bestuur van het HHNK - 12-9-2017

Markermeerdijk, 12 september 2017 
Aan het Algemeen Bestuur van het HHNK

In 2015 bent u als Hoofdingelanden in het Algemeen Bestuur van het HHNK gekozen door de bevolking van het Hollands Noorderkwartier. Zoals u weet  zijn in 2006 grote delen van de Markermeerdijk afgekeurd. Bij exceptioneel en langdurig hoog water zou de dijk kunnen verweken en onder haar eigen gewicht onderuit kunnen glijden. Ondertussen is vast komen te staan dat het grondwaterpeil, de freatische lijn, in de dijk van nature zo hoog is dat zij nauwelijks last heeft van hoge waterstanden. De afkeuringsgronden zijn zonder een nieuwe toets intussen gewijzigd. Het HHNK gaat gestaag door met de voorbereiding om de dijken met massaal grondverzet aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Bij veel dijksegmenten wordt een nieuwe dijk vóór de huidige aangelegd waarna de oude dijk wordt afgegraven. De opdracht de verzwaringoperatie “sober, robuust en doelmatig” ter hand te nemen lijkt ver weg. 

Dat er veel kritiek vanuit de bevolking op de aanpak en plannen is zal u niet zijn ontgaan. Ook officiële instanties als het Expertise Netwerk Water (ENW), de commissie MER die een tussentijdse MER rapportage heeft getoetst en zelfs de deltacommissaris Wim Kuijken hebben impliciet of expliciet fundamentele kritiek geuit op de aanpak en de plannen. Sinds 2006 is er veel nieuwe kennis opgedaan. Onder druk van de bevolking zijn er onderzoeken gestart.

In Uitdam is een second opinion afgedwongen door vasthoudende bewoners. Onder leiding van deltacommissaris Wim Kuijken is dit onderzoek met open vizier samen met deskundigen en een vertegenwoordiging van bewoners verricht. De ingrijpende voorstellen van het HHNK zijn van de baan. Dankzij maatwerk en nieuwe technieken hoeft de dijk bij Uitdam nu aanzienlijk minder ingrijpend te worden aangepakt. Zoals wel vaker zien we dat het ter harte nemen van kritiek hier tot een beter plan heeft geleid. Andere delen van dijk kunnen profiteren van de lessen van Uitdam. Ook de minister heeft gememoreerd dat een einddatum niet heilig is en niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid.

Er zijn voorname punten van kritiek. Een greep:
  • Nut en noodzaak van de hele verzwaringoperatie is onvoldoende aangetoond.
  • Men houdt nauwelijks rekening met ‘bewezen sterkte’ van de dijk.
  • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke waarde van de monumentale dijk. Ook de oude bekleding van basaltblokken en Noorse stenen, zo kenmerkend voor onze dijk zal  niet terugkomen.
  •  Nieuwe dijken bouwen op de slappe maar waterdichte ondergrond is riskant en onvoldoende onderzocht. Er is geen risico analyse voorhanden.
  • Te weinig serieus onderzoek naar alternatieven zoals regulering van het waterniveau in het Markermeer door middel van een gemaal in de Houtribdijk (het plan Spaargaren).
  • Zogenaamde ‘meekoppelprojecten’ - anders dan de minister en de gedeputeerde van de provincie Noord Holland stellen - dreigen eerder leidend te worden dan volgend. Zo is ten zuiden van Hoorn een grote oeverdijk gepland die moet dienen als natuurcompensatie voor het meekoppelproject ‘Stadsstrand Hoorn’. Deze oeverdijk was anders helemaal niet nodig geweest.
  • Er is geen alomvattende visie voor het hele Markermeergebied. Iedere hoogheemraadschap focust alleen op haar eigen dijk.

Ondertussen doet het Dagelijks Bestuur elke keer weer alsof haar neus bloedt en alles onder controle heeft. Onderzoeken worden terzijde geschoven met de woorden: ‘Er is nu genoeg onderzocht, we gaan beginnen’. Wij dringen er bij u, leden van het Algemeen Bestuur op aan dat u uw controlerende taak als onze volksvertegenwoordigers ter harte neemt en de dijkverzwaringsvoorstellen van het Dagelijks Bestuur zeer kritisch onder de loep neemt. Wij kiezers rekenen op u. Met de huidige plannen word de Markermeerdijk onnodig, onherstelbaar aangetast.

Met  vriendelijke groet,
Namens de Zuyderzeedijk Alliantie,

Joke van der Meer,  Soemini Kasanmoentalib,
Simon Groen (Uitdam)
Ietje van Rein, Rita Hendriks (Durgerdam)
Wim Tuijp, John Kluessien(Volendam)
Helen Kuipers, Ton Becker (Warder)

No comments:

Post a Comment