Monday, 30 October 2017

Inspreekestafette 19 oktober 2017

De bezwaren tegen de versterking van de Markermeerdijk leven van Durgerdam tot aan Hoorn. In een inspraak-estafette van vijftien insprekers konden de leden van de Provinciale Staten donderdagavond zien dat de tegenstanders een gesloten front vormen.

Op donderdag 19 oktober 2017 moest een commissie van de Staten zich in Haarlem buigen over de vraag of de verdere beslissingen rond de plannen van het hoogheemraadschap met de Markermeerdijk aan het provinciebestuur overgelaten kunnen worden.
De boodschap van de vijftien insprekers was duidelijk: niet doen, blijf zelf de voortgang controleren.


Kritische bewoners wachten om 2 minuten te kunnen inspreken bij de statencommissie RWW
Vlnr: Leo van den Thillaart (Hoorn), Gerrit Kraal (Scharwoude), Helen Conijn
(Warder), Wouter de Hollander (Zeevang)


Aan de Provinciale Staten commissie RWW

Betreft: Teksten voor de inspraak op punt 6a namens de bewoners en organisaties

Geachte Statenleden,

Donderdagavond 19 oktober om 20.40 uur staat de Dijkversterking Markermeerdijk op de agenda, punt 6a. De commissie RWW wordt verzocht Provinciale Staten te adviseren  om een verklaring van geen bedenkingen  (een vvgb) bij de omgevingsvergunning af te geven.
De bedoeling  van de 13 insprekers is de commissie duidelijk te maken dat er veel kritiek is vanuit de bewoners en burgers van Nederland. Het  is een politiek gevoelige kwestie  en niet een technisch af te handelen zaak. Als onze volksvertegenwoordigers vragen wij u uw democratische functie van controle op het bestuur in handen te ouden.
Namens de bewoners en organisaties spreken 13 personen in. De insprekers hebben met elkaar afgestemd om doublures zo veel mogelijk te voorkomen.  Bijna allemaal zijn zij nauw betrokken geweest bij de planvorming. Een aantal heeft een grote expertise opgebouwd, twee van hen zijn met name door de minister in haar brief bedankt voor hun kritische technische inbreng.  
De volgende zeven punten van kritiek zijn reeds in een brief aan algemeen bestuur HHNK gestuurd en worden voor U toegelicht bij de inspraak.  

  • Nut en noodzaak van de hele verzwaringoperatie is onvoldoende aangetoond.
  • Men houdt nauwelijks rekening met ‘bewezen sterkte’ van de dijk.
  • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke waarde van de monumentale dijk. Ook de oude bekleding van basaltblokken en Noorse stenen, zo kenmerkend voor onze dijk zal  niet terugkomen.
  • Nieuwe dijken bouwen op de slappe maar waterdichte ondergrond is riskant en onvoldoende onderzocht. Er is geen risico analyse voorhanden.
  • Te weinig serieus onderzoek naar alternatieven zoals regulering van het waterniveau in het Markermeer door middel van een gemaal in de Houtribdijk (het plan Spaargaren).
  • Zogenaamde ‘meekoppelprojecten’ - anders dan de minister en de gedeputeerde van de provincie Noord Holland stellen - dreigen eerder leidend te worden dan volgend. Zo is ten zuiden van Hoorn een grote oeverdijk gepland die moet dienen als natuurcompensatie voor het meekoppelproject ‘Stadsstrand Hoorn’. Deze oeverdijk was anders helemaal niet nodig geweest.
  • Er is geen alomvattende visie voor het hele Markermeergebied. Iedere hoogheemraadschap focust alleen op haar eigen dijk.
Insprekers in volgorde  


Benno van Tilburg – kandidaat voorzitter IJsselmeervereniging

De IJsselmeervereniging komt al 45 jaar op voor de landschappelijke kwaliteiten en de cultuurhistorische waarde van het totale IJsselmeergebied. Het lijkt ons op dit moment geen goed idee om een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven voor de dijkversterking, omdat er géén integrale visie op de veiligheid van het hele Markermeergebied is. Elke hoogheemraadschap en zo ook de HHNK focust alleen op zijn eigen dijk. Nut en noodzaak van de hele verzwaringsoperatie is onvoldoende aangetoond  en alternatieven zijn onvoldoende onderzocht. Bij de voorgestelde plannen is er alleen vanuit de dijkversterking gekeken. De huidige dijk is van cultuurhistorisch belang en monumentaal van uitstraling met die grote basaltblokken en Noorse stenen. Dat monumentale karakter zou door de dijkversterking verloren gaan! En dat is zonde en niet nodig.

De IJsselmeervereniging staat voor een integrale visie op het gebied. Maak eerst een analyse van wat het probleem is. Pas van daaruit naar oplossingen voor de veiligheid zoeken. Kijk vooral ook naar de eigen ontwerpvoorwaarden. Belangrijk is dat Provinciale Staten zorgvuldig blijft afwegen en zich niet mee laten slepen door de waan van de dag. Daarom Statenleden: blijf de zaak kritisch volgen. Geef niet nu al een verklaring van geen bezwaar af.

Overigens bent u allen van harte welkom tijdens ons jubileumsymposium op zaterdag 4 november in het Zuiderzeemuseum van 13.00-18.00 uur www.ijsselmeervereniging.nl

Rienk Oosterhof namens bewoners Durgerdam

Behoud van het landschappelijk karakter en zicht op het water!  Durgerdam is een beschermd dorpsgezicht.  Minimaal moet er vergelijkbaar gewerkt worden met andere beschermde stads- en dorpsgezichten: zoals Spakenburg, Dordrecht,  Deventer. Er wordt niet naar een integrale oplossing voor het veiligheidsprobleem gezocht, maar uitgegaan van wat de aannemers in huis hebben. Er wordt niet integraal gekeken: wel  Durgerdam versterken,  maar het buiten-IJ,  Schellingwoude wordt erbuiten gelaten.  Natura 2000 en Unesco bescherming. Dit zijn argumenten om nu nog niet democratische bevoegdheden en politieke invloed uit handen te geven. Gedeputeerde Loggen  heeft verklaard te toetsen op kwaliteit van landschappelijke inpassing en participatie van burgers. Tenminste een commissie van toezicht op de uitvoering instellen.  Er moet nog zoveel besloten worden dat politiek gevoelig ligt. Dit is niet het moment is om democratische bevoegdheden uit handen te geven.

Noor Gimbrere namens bewoners gemaal tussen Durgerdam en Uitdam  

Uniek is de kust met kapen en baaien: een van de tien gouden regels van stedebouwkundige en landschapsarchitect Frits Palmboom.  De dijk is een provinciaal monument. Uniek in de wereld. Uitzicht op Amsterdam vanaf de dijk is magnifiek.
Wij van dit dijkvak weten nog helemaal niet wat het plan is.  Volledig onduidelijk. Wij worden niet meegenomen in het ontwerp, het overleg is volkomen stukgelopen. We hebben wel onze ideeën naar voren gebracht. Het is doodstil. Ons is  gezegd: we zien jullie wel tijdens de bezwaarprocedure. Geen idee dus.

Jaap Hoekman, voorzitter Dorpsraad Uitdam
De Stichting Dorpsraad Uitdam en de Stichting "De Kwade Zwaan" zijn inmiddels 10 jaar bezig met het dijkversterkingsvraagstuk. Het is een enorme tijdsinvestering geweest, die werd gedreven door enorme betrokkenheid bij wat we gerust nationaal erfgoed kunnen noemen en waar velen uit Amsterdam eo en andere windstreken van kunnen genieten. Deze eeuwenoude Zuiderzeedijk is de basis geweest voor het ontstaan van het HNNK en haar rechtsvoorgangers. De uitdaging was en is wat ons betreft zodanige oplossingen te vinden,dat aan veiligheid, respect voor erfgoed en het unieke landschappelijk/ruimtelijk ensemble recht worden gedaan.    
Na bemiddeling door de Deltacommissaris is voor Uitdam een goede oplossing bereikt. Welke lessen hebben wij geleerd:
(1) er zijn landelijk grote verschillen in mate van creativiteit hoe met dit soort vraagstukken wordt omgegaan: met een oplossingserichte grondhouding blijkt veel mogelijk te zijn
(2) ten aanzien van het kennisgebied waterveiligheid en dijksterkte is er voortdurend sprake van voortschrijdend inzicht, denk in de afgelopen tien jaar aan Dijken op Veen, Bewezen Sterkte (met name probabilistische berekeningen), diversiteit en (door)ontwikkeling van constructieve oplossingen: dit heeft veel opgeleverd en kan nog meer opleveren
(3) het bereiken van transparante, bevredigende oplossingen vergt heel veel doorzettingsvermogen en de gemeenschappelijke wil er in dialoog uit te komen. 
Ons inziens is er alle aanleiding om deze geleerde lessen op het hele dijkversterkingstraject toe te passen. De Provincie is de aangewezen bestuurslaag om hiervoor zorg te dragen. 
Joke van der Meer, bewoner Uitdam

De MER commissie was zeer kritisch over het afgraven van de huidige dijk en verderop in het water vervangen door een nieuwe dijk. Dit wordt voor enkele dijkvakken voorgesteld, bijvoorbeeld tussen Uitdam en camping Europarcs. In Uitdam kan de huidige dijk grotendeels gespaard blijven. Aan de binnenzijde zal men vernageling toepassen, omdat er huizen staan en men (nog) niet weet wat het effect van huizen op de dijk is. Voor het gemak gaat men er dus vanuit dat huizen de dijk verzwakken.

Is het dan niet vreemd dat enkele meters verder de dijk dezelfde is, er geen huizen staan (dus geen verzwakking) en men toch de huidige dijk wil afbreken en in de vorm van een buitenwaartse asverschuiving waar de MER zo kritisch over is een nieuwe dijk wil bouwen? 20 m het water in, hoger en breder dan de huidige dijk. En met niemand overlegd......

Provinciale Staten zou zich hier verantwoordelijk voor moeten voelen en zo'n gedrocht tegen 'parel Uitdam' aan moeten voorkomen, ook voor de landschappelijke inpassing.


Simon Groen, Zuyderzedijk Alliantie

Deze bijeenkomst betreft de landschappelijke inbedding van de dijkverzwaringen. Daarover kan ik slechts zeggen dat die inpassing een ramp is voor het landschap en neerkomt op destructie ervan. Uitdam, waar ik woon, is min of meer gespaard maar de directe omgeving gaat de vernieling in. Dat zou ik moeten accepteren, als die versterking echt nodig was. In tien jaar overleg heeft het waterschap mij daar niet van kunnen overtuigen. Integendeel, na tien jaar kon ik en niemand er nog een touw aan vast knopen, en het waterschap zelf ook niet.
Wat de ingenieurs Vroege en Spaargaren, bouwers van de Oosterscheldekering, erover zeiden in hun brief aan de Tweede Kamer kwam bij mij echter als volstrekt logisch over. “ De dijken langs de rivieren moeten bestand zijn tegen piekafvoeren die zo’n drie tot vier meter boven het gemiddelde liggen. In de kustgebieden kunnen door stormen hoge waterstanden optreden in combinatie met zware golfaanval…In het Markermeer doen deze extreme situaties zich nooit voor, nu niet en in de toekomst niet”. En zij pleiten voor bezinning, uitstel en bestudering van een beter en minder kostbaar alternatief.
Een motie van die strekking zal door de Tweede Kamer aan de nieuwe bewindspersoon worden aangeboden, naar verwachting dus binnen enkele weken. Mijn verzoek aan u , als hoeders van het publiek belang, is vooralsnog uw steun aan de voorliggende verklaring van geen bezwaar te onthouden.

John Kluessien, Vereniging tot Behoud van het Noordeinde Volendam

Mijn naam is John Kluessien en ik spreek namens de Vereniging tot Behoud van het Noordeinde in Volendam. De Kluessienen komen van Schokland, vroeger een eiland in de Zuyderzee. Vanwege de armoede en continue dreiging van overstromingen is Schokland in 1859 ontruimd. Voor de Kluessienen gaat waterveiligheid boven alles. Die zit in onze genen.

Het Noordeinde is een uniek deel van de oude Zuyderzeedijk. Het drietal “wonen, dijk en open water” zo dicht op elkaar zien we nergens. De vele toeristen zien de schoonheid ook. Als ze de dijk opstappen: alleen maar ooh’s en aah’s en meteen selfies maken.

Ook hier wil het hoogheemraadschap, onder het mom van waterveiligheid, de monumentale dijk flink op de schop nemen. De kruin willen ze aan de buitenzijde verdubbelen en dan met een veel flauwer talud dan nu het water in. De Noorse stenen en basaltblokken, de zo kenmerkende bekleding, komen niet terug. Er komen betonnen blokken voor in de plaats.
De bodem is slap maar waterdicht. Nieuwe dijken bouwen op deze ondergrond is riskant. Dat zegt het Expertise Netwerk Waterveiligheid, deskundigen die de plannen screenen op veiligheid.

Veiligheid, dat is een woord dat voorin de mond ligt om de huidige aanpak in de vorm van massieve grondverplaatsingen te rechtvaardigen. Met de plannen worden elders hele stukken eeuwenoude Zuyderzeedijk afgraven nadat er eerst een nieuwe dijk vóór is gebouwd. Op de slappe ondergrond. Een risicoanalyse is er niet. Veiligheid nastreven met onveilige oplossingen. Het doet denken aan de vredesleus: Fighting for peace is like fucking for virginity.

Onze dijk, een provinciaal monument, gaat op de schop. Onze mooie dijk zijn wij kwijt. Onnodig. Noodzaak van de verzwaring is onvoldoende aangetoond, er is te weinig oog voor de landschappelijke waarde, er wordt niet serieus gekeken naar alternatieven zoals het pompenplan, en het ontbreekt aan een alomvattende visie op het Markermeergebied. Nee, men heeft alleen de focus op de eigen dijk en oplossingen met miljoenen tonnen grond. We kunnen meer veiligheid krijgen voor minder geld. Het zou eeuwig zonde zijn. Statenleden grijp in!


Wouter de Hollander, lid van de adviesgroep en technische adviesgroep HHNK 

In 2006 zijn grote delen van de Markermeerdijk afgekeurd. Op dat moment waren de toetsmethodes en berekeningen zeer conservatief. En er was weinig bekend over de samenstelling van de monumentale dijk die al 800 jaar zeer zware belastingen heeft doorstaan.

Een ondergrond van veen bleek veel sterker dan in eerste instantie werd ingeschat. En door de onderzoeken naar ‘Pompen op de Houtribdijk’ en ‘Bewezen Sterkte’ is inmiddels vast komen te staan dat het grondwaterpeil in de dijk van nature zo hoog is, dat zij nauwelijks last heeft van hoge waterstanden. Dat is een uitermate belangrijke bevinding.

Maar helaas: de Alliantie trekt zich hier niets van aan en gaat gestaag door met de voorbereiding van massaal grondverzet, het op veel plaatsen afgraven van de oude dijk en het neerleggen van een nieuw dijklichaam over grote delen van het traject. Professoren en ingenieurs in het Expertisenetwerk Waterveiligheid ENW waarschuwen officieel voor de gevolgen, want de veengrond  in dit gebied is zeer slap. Het is uitermate moeilijk te voorspellen hoe de ondergrond zich gaat gedragen. U ziet dat ook aan de huidige problemen bij de Westfrisiaweg, waar de grond op sommige stukken meters omhoog is gekomen. De aannemer zat er met de handen in het haar maar ook wij, bewoners langs de dijk, moeten daar niet aan denken.

In Uitdam is gelukkig gebleken dat er veel meer mogelijk is dan eerst voor mogelijk werd gehouden. De eerste berekeningen van toepassingslocaties voor bewezen sterkte zijn positief.
Om deze berekeningen deugdelijk uit te voeren, moet de samenstelling van de huidige dijk inzichtelijk worden gemaakt. Daarvoor is vanzelfsprekend tijd en mankracht nodig. Maar een potentiële  besparing van tientallen miljoenen euro’s en een drastisch verminderde overlast kan naar onze mening niet worden genegeerd.

En toch. Tot onze grote verbazing willen de verantwoordelijke instanties deze berekeningen niet uitvoeren. Als bewoners hebben wij daar zeer veel moeite mee, omdat inmiddels blijkt dat een hoogteprobleem en buitenwaartse instabiliteit nota bene vrij eenvoudig met een korte buitenberm opgelost kan worden. De noodzaak om de oude dijk af te graven ontbreekt dan eveneens. Dit is door meerdere partijen bevestigd en in het verleden al vaker toegepast.

Helen Conijn, Stichting Andre Kuipers, Warder

Helaas verschuilen het HHNK, de Alliantie en de bestuurlijk verantwoordelijken zich achter ‘een onveilige situatie’, omdat de dijk al in 2006 afgekeurd is en er geen tijd verloren mag gaan om de verzwaring klaar te hebben in 2021. De minister zelf heeft echter eerder dit jaar aangegeven dat de tijd niet leidend mag zijn en dat voldoende draagvlak onder de bevolking essentieel is.
Ook een recent contra-expertiserapport van TU-Delft hoogleraar Matthijs Kok in opdracht van de Gemeente Amsterdam, stelt dat het raadzaam is om voldoende tijd te nemen voor extra onderzoek. Er is geen enkel risico voor de veiligheid wanneer een aantal jaren (denk aan zes jaar) wordt uitgetrokken voor nader onderzoek.

Last but not least: naast het Expertische Netwerk Waterveiligheid (ENW) en de kritische Deltacommissaris Wim Kuijken over de situatie in Uitdam kwam, als klap op de vuurpijl, de Commissie voor de milieueffectrapportage MER met een tussenrapport dat snoeiharde kritiek levert op de plannen.
Het is ontluisterend: er wordt onvoldoende aangetoond dat er noodzaak is voor de dijkverzwaring. En zo zijn we terug bij af. Wij stellen al jaren de vraag of het allemaal wel nodig is, omdat de dijk elf jaar geleden is afgekeurd op basis van verouderde meetmethoden en inzichten. Aan alle kanten zijn de plannen als onvoldoende gekwalificeerd: er zijn onvoldoende alternatieven onderzocht, er is te weinig oog voor natuur et cetera.

Bij de Alliantie zou het schaamrood op de kaken moeten staan, maar zij kwam niet verder dan de belofte dat ze in het voorlopig ontwerp weliswaar is uitgegaan van het maximale ruimtebeslag. Maar dat ze, waar nodig, wil gaan optimaliseren om de ingreep zo minimalistisch mogelijk uit te voeren.

Tot nu toe heeft de Alliantie echter bar weinig blijk gegeven van enige welwillendheid om eindelijk eens gedegen onderzoek te willen uitvoeren.  Derhalve werpen zich de vragen op als:
wie gaat haar in de gaten houden, als er geen politieke druk meer is? Wat beschouwt de Alliantie eigenlijk als minimalistisch, wanneer een minder ingrijpende verzwaring de aannemer in zijn portemonnaie treft? Waarom worden er eigenlijk niet veel meer innovatieve methodes toegepast in dit land dat het moet hebben van innovatie? Zoals het plaatsen van dijkankers? Of korte golfremmende buitentaluds? Andere waterschappen omarmen deze, maar ons HHNK gaat er met een grote boog omheen.

Wij dringen er daarom bij u op aan, leden van de Commissie Ruimte, Wonen en Water, om uw controlerende taak serieus te nemen en géén Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven. Met de huidige plannen wordt de monumentale Markermeerdijk tegen hoge kosten onnodig en onherstelbaar aangetast over een grote lengte. Wij, als kiezers, rekenen op u!

Gerrit Kraal, namens de bewoners Scharwoude lid van de Adviesgroep Markermeerdijken van het HHNK.

Geachte statenleden en aanwezigen.
Mijn naam is Gerrit Kraal en ik sta hier namens de bewoners van de Hulk in Hoorn en het dorp Scharwoude.
Het dorp dat nog slechts een jaar gelegen is aan het Markermeer en daarna verdwijnt achter het gedrocht van een oeverdijk van de provincie Noord-Holland.

Het laatste stukje oeverdijk dat nog overgebleven is moet er schijnbaar komen, tegen alle waarden in, met hogere kosten dan het alternatief, met vernieling van het cultuurhistorisch landschap ….. omdat Hoorn haar strand wil…… en de provincie krampachtig vast blijft houden aan haar idee over een oeverdijk.

Het document "Kader Ruimtelijke kwaliteit"  van de provincie schetste een oeverdijk van Hoorn tot Edam als sierlijk lint langs de kust. Wat daar van over is - is het strand voor Hoorn en twee keer 1400 meter landingsbaan voor de kust bij Scharwoude.

De uitwerking van het concept Oeverdijk betekend voor de kust van het dorp - het aanleggen van 35 voetbal velden zand - als zogenoemde slijtlaag - waarvan het de bedoeling is dat het de komende jaren kan wegspoelen in de Hoornse Hop.

35 voetbalvelden zand! - die worden aangelegd om weg te spoelen - pal voor de honderden jaren oude vooroevers met een zomerdijk met Noordse steen als slijtlaag. Het beste alternatief?  – Waanzin!

Drie jaar lang heeft de provincie richting de Alliantie volgehouden dat een versterking van de Westfriese Omringdijk zelf niet vergunbaar zou zijn en heeft men de Oeverdijk ontwikkeld als enige optie.  Om voor de MER nog een alternatief te hebben is dit voorjaar de tweede optie afgestoft. De uitkomst voor het MER vergelijk stond vooraf echter al vast. 
Nieuwe inzichten en de nieuwe Balistische rekenmethoden zijn op dit dijkdeel niet meer toegepast - omdat daar wel eens uit zou kunnen komen dat de versterkingsopgave NUL of minimaal is.

Kent iemand Beaubourg in Parijs? Waarschijnlijk niet. Maar deze raffinaderij kent iedereen onder de naam Centre Pompidou.
Als de provincie beslist over  de aanleg van de oeverdijk bij Scharwoude, zullen wij er voor zorgen dat het bekend wordt als de Cees Loggen Landingsbaan.

Ik vraag u voor Scharwoude het alternatief ECHT te laten onderzoeken!  Dank u voor uw aandacht.

Leo van der Thillaart, voorzitter collectief  “Op de Westerdijk” Hoorn
Inspraaktekst volgt

Henk Dirkx, Heemschut Noord Holland, Schermer
Inspraaktekst volgt

Ton Becker, vice voorzitter Zuyderzeedijk Alliantie

Mijn naam is Becker en ik woon nu 40 jaar in de Zeevang achter de dijk. Een dijk die vooral rust uitstraalt en die, toen in 1996 kruiend ijs over de dijk kwam, geen krimp gaf. Maar volgens het HHNK is de dijk instabiel en moet deze hoog nodig op de schop.

De insprekers vandaag zijn vrijwel allemaal mensen die direct achter de dijk wonen en voor wie de eigen veiligheid heus voorop staat. Toch hoort u kritische geluiden ten aanzien van de voorliggende plannen van de Alliantie Markermerdijken om de dijk te verzwaren. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?

Welnu, allereerst is nut en noodzaak van een dijkverzwaring over het hele traject Hoorn – Durgerdam allerminst aangetoond. De zgn. bewezen sterkte van de huidige dijk is slechts op een enkele plaats onderzocht, nieuwe innovatieve technieken voor dijkversterking zijn niet serieus onderzocht, terwijl inmiddels de zgn. meekoppelprojecten een leidende rol zijn gaan spelen om dijkverzwaring te rechtvaardigen.
Bovendien ontbreekt een risico analyse, wordt de cultuurhistorische waarde van de monumentale dijk te niet gedaan en is er  van landschappelijke inpassing al helemaal geen sprake. Het zal duidelijk zijn , dames en heren, dat het draagvlak voor de ingrijpende plannen van de Alliantie Markermeerdijken bij de bewoners volledig ontbreekt.

Een en ander heeft er toe geleid dat bewoners en anders geïnteresseerden te hoop zijn gelopen om een gedegen wetenschappelijk gefundeerd onderzoek af te dwingen naar nut en noodzaak van dijkverzwaring. Een petitie met die strekking, door meer dan 3000 mensen ondertekend, is dit voorjaar aangeboden aan de vaste kamerkommissie van Infrastructuur en Milieu en een motie die de petitie steunt is ingediend door J. Geurts (CDA), gesteund door VVD, D66 en CU. De motie is aangehouden in afwachting van een nieuw kabinet, maar de motie zal in het najaar opnieuw worden ingediend.

Kortom, dames en heren, het afgeven van een verklaring van geen bedenking ten aanzien van het ontwerpplan voor de dijkversterking van de Alliantie Markermeerdijken is voorbarig. Er kan nog geen sprake zijn van een vergader technisch besluit aangezien we nog midden in politieke besluitvorming zitten.

Ik hoop dan ook dat u, leden van de kommissie RWW, geen besluiten neemt zonder het naatje van de kous te kennen, dat u gebruik zult blijven maken van uw democratische rechten en dat u lering trekt uit wat er in dit opzicht in het verleden is mis gegaan. Geachte leden, blijf de zaak nauwgezet en kritisch volgen en stem niet in met de voorgestelde verklaring van geen bedenking.

No comments:

Post a Comment