Wednesday, 18 October 2017

Oproep aan de leden van Provinciale Staten: neem controlerende taak ter harte

Hieronder vindt u de open brief die aan de leden van de Provinciale Staten van Noord Holland is gestuurd met het verzoek om de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) niet af te geven.

Geachte leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland

Verklaring van Geen Bedenkingen niet gewenst
A.s. donderdag 19 oktober komt in de Commissie voor Ruimte, Wonen en Water het ontwerpplan voor de dijkversterking van het HHNK tussen Hoorn en Durgerdam ter sprake bij agendapunt 6a.
Tijdens deze vergadering wordt de Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) besproken en vanuit bewoners en diverse verenigingen willen wij graag onze bezwaren in deze brief kort uiteenzetten. Tijdens de vergadering zullen wij deze punten ook mondeling via de mogelijkheid tot inspraak nog nader toelichten.

Geen discussie over veiligheidsnorm waterkering
Alle bewoners en verenigingen die bezwaren hebben tegen de huidige plannen van de dijkverzwaring zijn zich ervan bewust dat u als bestuurders verantwoordelijk bent voor de veiligheid van alle inwoners en economische belangen van de gehele Provincie Noord-Holland. Ook willen wij zelf in een veilige omgeving wonen en gaan daarom geen discussie voeren over de veiligheidsnorm die aan een waterkering gesteld wordt.

MER-commissie wil betere onderbouwing ontwerpplannen
Afgelopen periode is de dijkverzwaring in een fase beland waarbij het HHNK, RWS en Boskalis (Alliantie Markermeerdijken) de ontwerpplannen hebben afgerond en deze eind dit jaar ter inzage willen leggen. Om zich daarop voor te bereiden heeft de Provincie aan de MER-commissie gevraagd om een voorlopig oordeel te geven d.m.v. een tussentijds advies. Dit advies is in juni afgerond en heeft de nodige op- en aanmerkingen op de plannen van de Alliantie opgeleverd. De MER-commissie wil o.a. een betere onderbouwing hebben voor oplossingen waarbij een grote asverschuiving plaatsvindt en de monumentale dijk in feite afgegraven wordt en opnieuw wordt aangelegd op een nieuwe plaats. De noodzaak hiertoe moet beter onderbouwd worden en ze willen weten of daar geen alternatief voor is. Het is daarom op dit moment afwachten met welke antwoorden de Alliantie gaat komen, voordat wij daarop kunnen reageren.
Ondertussen loopt ook nog steeds het onderzoek naar Bewezen Sterkte en wij hebben gezien dat door goed en nauwkeurig te rekenen in Uitdam de huidige dijk voor een heel groot gedeelte gespaard kan blijven.

Ontwerpplannen nemen 'Sober, Robuust en Doelmatig' niet serieus
Zoals u weet zijn in 2006 grote delen van de Markermeerdijk afgekeurd. Bij exceptioneel en langdurig hoogwater zou de dijk kunnen verweken en onder haar eigen gewicht onderuit kunnen glijden. Ondertussen is vast komen te staan dat het grondwaterpeil, de freatische lijn, in de dijk van nature zo hoog is dat zij nauwelijks last heeft van hoge waterstanden. De afkeuringsgronden zijn zonder een nieuwe toets in tussen gewijzigd. Het HHNK gaat gestaag door met de voorbereiding om de dijken met massaal grondverzet aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Bij veel dijksegmenten wordt een nieuwe dijk vóór de huidige aangelegd waarna de oude dijk wordt afgegraven. De opdracht de verzwaringoperatie “sober, robuust en doelmatig” ter hand te nemen lijkt ver weg. 

Weinig draagvlak voor aanpak en plannen HHNK
Dat er veel kritiek vanuit de bevolking op de aanpak en plannen is zal u niet zijn ontgaan. Ook officiële instanties als het Expertise Netwerk Water (ENW), de commissie MER die een tussentijdse MER-rapportage heeft getoetst en zelfs de deltacommissaris Wim Kuijken hebben impliciet of expliciet fundamentele kritiek geuit op de aanpak en de plannen. Sinds 2006 is er veel nieuwe kennis opgedaan. Onder druk van de bevolking zijn er onderzoeken gestart.

Second opinion in Uitdam leidt tot minder ingrijpende wijzigingen
In Uitdam is een second opinion afgedwongen door vasthoudende bewoners. Onder leiding van deltacommissaris Wim Kuijken is dit onderzoek met open vizier samen met deskundigen en een vertegenwoordiging van bewoners verricht. De ingrijpende voorstellen van het HHNK zijn van de baan. Dankzij maatwerk en nieuwe technieken hoeft de dijk bij Uitdam nu aanzienlijk minder ingrijpend te worden aangepakt.

Lesson learned 'Zorgvuldigheid leidt tot betere plannen'
Zoals wel vaker zien we dat het ter harte nemen van kritiek hier tot een beter plan heeft geleid. Andere delen van dijk kunnen profiteren van de lessen van Uitdam. Ook de minister heeft gememoreerd dat een einddatum niet heilig is en niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid.

Er zijn voorname punten van kritiek. Een greep:
  • Nut en noodzaak van de hele verzwaringoperatie is onvoldoende aangetoond.
  • Men houdt nauwelijks rekening met ‘bewezen sterkte’ van de dijk.
  • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke waarde van de monumentale dijk. Ook de oude bekleding van basaltblokken en Noorse stenen, zo kenmerkend voor onze dijk, zal niet terugkomen.
  • Nieuwe dijken bouwen op de slappe, maar waterdichte ondergrond is riskant en onvoldoende onderzocht. Er is geen risicoanalyse voorhanden.
  • Te weinig serieus onderzoek naar alternatieven zoals regulering van het waterniveau in het Markermeer door middel van een gemaal in de Houtribdijk (het plan Spaargaren).
  • Zogenaamde ‘meekoppelprojecten’ - anders dan de minister en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland stellen - dreigen eerder leidend te worden dan volgend. Zo is ten zuiden van Hoorn een grote oeverdijk gepland die moet dienen als natuurcompensatie voor het meekoppelproject ‘Stadsstrand Hoorn’. Deze oeverdijk was anders helemaal niet nodig geweest.
  • Er is geen alomvattende visie voor het hele Markermeergebied. Iedere hoogheemraadschap focust alleen op haar eigen dijk.

HHNK doet of neus bloedt
Ondertussen doen het Dagelijks Bestuur van het HHNK en de Alliantie elke keer weer alsof hun neus bloedt en alles onder controle heeft. Onderzoeken worden terzijde geschoven met de woorden: ‘Er is nu genoeg onderzocht, we gaan beginnen’. Helaas een goede ruimtelijke inpassing ontbreekt, die gedragen wordt door de dijkbewoners en betrokken verenigingen.

Verzoek: neem uw controlerende taak serieus en bekijk dijkverzwaringsvoorstellen kritisch
Wij dringen er bij u, leden van de Commissie Ruimte, Wonen en Water op aan, om op 19 oktober geen Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven en uw controlerende taak als onze volksvertegenwoordigers ter harte te nemen en de dijkverzwaringsvoorstellen van de Alliantie zeer kritisch onder de loep te nemen. Wij kiezers rekenen op u. Met de huidige plannen wordt de Markermeerdijk onnodig, onherstelbaar aangetast.

Met vriendelijke groet namens,

De IJsselmeervereniging
Zuyderzeedijk Alliantie

Soemini Kasanmoentalib
Joke van der Meer
Wouter de Hollander

No comments:

Post a Comment