Thursday, 18 January 2018

Dien een zienswijze in voor 24 januari

De tijd dringt, daarom graag uw aandacht:

De definitieve plannen over de versterking van de Markermeerdijk zijn gepresenteerd en zeer ingrijpende wijzigingen staan gepland. Indien u deze ingrepen niet ziet zitten, dan kunt u tegen deze plannen een zienswijze (een mening over een voorgenomen besluit of plan van de Overheid) indienen.

Dit moet u dan wel doen vóór 24 januari 2018.

Iedere dijkbewoner of belanghebbende kan een individuele zienswijze indienen en/of de Stichting Zuyderzeedijk steunen. Waterveiligheid staat voorop, maar er zijn meer en betere alternatieven.

Hoe maak ik een zienswijze?
Een zienswijze heeft geen vast format, maar er zijn genoeg voorbeelden op internet te vinden. Wat ook kan, is de ondersteuning van een deskundige inroepen. Hebt u ook een rechtsbijstandverzekering? Dan is het nog veel handiger om uw zienswijze in te dienen bij Habitat Advocaten.
Habitat zorgt dan voor de juiste vorm om zo een goede basis te kunnen vormen voor eventuele juridische procedures en om te voorkomen dat zienswijzen niet ontvankelijk worden verklaard.

Mocht u te weinig tijd hebben, dan dient u een zienswijze in met als toevoeging “inleidende zienswijze”, dan is er 14 dagen extra tijd om de definitieve zienswijze in te dienen.

Er zijn twee verschillende zienswijzen in te dienen.
Persoonlijk benadeeld:
U kunt een zienswijze indienen indien u persoonlijk wordt benadeeld door alles wat te maken heeft te de dijkverzwaring. U kunt dan punten aandragen waar u het niet mee eens bent. Emotionele punten worden meteen van tafel geveegd.

Algemeen belang:
Een andere zienswijze kan zijn dat dit voor algemeen belang is (bijvoorbeeld dijkbewoners of dorp). Deze zienswijze kan alleen door een vereniging of stichting worden ingediend. Als die toevoeging willen aanvragen moet in de statuten staan dat men bevoegd is om belangen die belangen te behartigen. In de fase van zienswijzen is de ontvankelijkheidstoets nog niet van toepassing. Bij verdere juridische procedures wel.

Subsidie mogelijk voor bewoners met rechtsbijstandverzekering
Ook voor bewoners met een rechtsbijstandverzekering kan HABITAT collectief optreden en waar mogelijk subsidie aanvragen. U kunt zich hiervoor opgeven bij https://www.habitatadvocatenkantoor.nl/collectief-markermeerdijken.

Stichting Zuyderzeedijk mobiliseert bezwaarmakers tegen de dijkplannen
De Stichting, ziet het als haar taak om de verbindende schakel te zijn tussen HABITAT en bewoners(groepen) om samen zo veel mogelijk kansrijke zienswijzen aan te kunnen bieden aan de provincie.

Waar moet de zienswijze naar toe als u geen gebruik maakt van HABITAT (dat zou jammer zijn)?
Aan: GS van Noord Holland
Directie Beleid/sector Ruimtelijke ordening
Versterking Markermeerdijken, zaaknummer 1017121
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

en digitaal: www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.
(Kies: Terinzagelegging Ontwerp-projectplan Versterking Markermeerdijken)
Betreft: Inleidende Zienswijze

Veel succes

No comments:

Post a Comment