Mail naar alle partijen voor waterschapsverkiezingen

MAIL AAN ALLE PARTIJEN

Onderstaand de mail met de vraagstelling die naar alle partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen is gestuurd, gevolgd door de antwoorden van de verschillende partijen.

Goedemorgen,

Met de Waterschapsverkiezingen voor de deur hoor ik graag van u wat uw standpunt is betreffende de dijkversterking voor het Markermeer.

Als bezorgde bewoner langs de IJsselmeerdijk heb natuurlijk met verschillende betrokkenen. De wens is ontstaan om voor de Waterschapsverkiezingen een stemadvies te krijgen voor het thema Dijkversterking. Ik ben daarom benieuwd naar het standpunt van uw partij hierin en benader daarvoor via deze mail tevens de andere lijsttrekkers.

Verandering in nut en noodzaak bij nieuwe normen/Dijken op veen
Er is de vraag over nut en noodzaak van de dijkverhoging. Deze is in allerlei overleggen van het hoogheemraadschap in het verleden door belanghebbenden op tafel gelegd. Het antwoord van het hoogheemraadschap daarop was steeds, die vraag is niet aan de orde; nut en noodzaak zijn voor ons een gegeven. De waterkeringen zijn echter getoetst in 2001 en 2006, terwijl er inmiddels nieuw onderzoek is waarvan de uitkomst dit jaar verschijnt (Dijken op Veen) en er nieuwe normen zijn vastgelegd in  Delta 2015, die in 2017 in de Waterwet worden opgenomen. Wellicht zijn er op basis van deze gegevens minder ingrijpende maatregelen nodig.
Wat is uw standpunt betreffende het maken van een pas op de plaats om nut en noodzaak van dijkversterking opnieuw te bezien?

Uitvoering dijkversterking
Veiligheid staat voorop. Dat geldt voor iedereen. Maar ik vraag mij af hoe we die veiligheid kunnen bieden op een manier die zo weinig mogelijk impact heeft op de omgeving. Naar ik begrijp zit het HHNK in de aanbestedingsfase om in een gezamenlijke alliantie met een commerciële partij verder onderzoek te doen naar de voorkeursvariant en verdere uitwerking van de plannen. Dit lijkt mij een stap te ver, want door de keuze voor één alliantiepartij, lijken andere mogelijke innovatieve oplossingen zoals dijkankers en satellietmonitoring van de baan. Daarbij heb ik ook de vraag hoe de noodzaak tot dijkverzwaring in relatie staat tot de plannen voor het vergroten van de spuicapaciteit van de Afsluitdijk. Gevaar is dat er te ingrijpende en te dure ingrepen worden uitgewerkt.
Wat is uw standpunt betreffende het meenemen van alle mogelijke innovatieve oplossingen zoals dijkankers en satellietmonitoring naast de huidige voorkeursvariant de oeverdijk?

Ik hoor heel graag van u,

Met vriendelijke groet,

Reacties die we ontvangen hebben

LIJST 1: WATER NATUURLIJK

Standpunt Markermeerdijk

In ons verkiezingsprogramma staat:
-          Met respect voor natuur, landschap en cultuurhistorie
-          Samen met bewoners tot creatieve oplossingen..
Bij de toetsingsronde van 2006 bleek, dat de Markermeerdijk niet meer voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen.
Vanaf dat moment zijn en worden voorbereidingen getroffen voor de versterking van de delen die niet voldoen.  Ondertussen staat de wereld niet stil. Het Deltaplan is ontwikkeld en wetenschappelijke inzichten veranderen. Ook het onderzoek, “Dijken en veen”, dat door HHNK zelf is uitgevoerd, heeft nieuwe inzichten gebracht. Daarom heb ik vorige week in Volendam gezegd:
“Als blijkt, dat er van verouderde gegevens uitgegaan wordt, dan is een pas op de plaats gerechtvaardigd.”
De consequenties van het onderzoek “Dijken en veen” voor de Markermeerdijk Hoorn – Amsterdam zullen naar verwachting binnenkort bekend worden. Wij zullen op dat moment, als alle ins en outs op een rijtje staan, ons opnieuw beraden.
Wij willen de plannen in alle openheid met de bewoners bespreken en samen met de bewoners tot mooie oplossingen komen, die recht doen aan de cultuurhistorie.

De Markermeerdijk is en blijft immers een provinciaal monument.

LIJST 3: PARTIJ VAN DE ARBEID

Geachte,

Dank voor uw mail. Het is heel goed om zorgvuldig af te wegen waarop u uw stem uit brengt.
Ik begrijp de bezorgdheid van u, uw buren, dorpsgenoten en sympathisanten. Goede communicatie en juiste informatie-uitwisseling tussen ons waterschap en betrokkenen is heel belangrijk.  Dat is wat mij betreft de basis waarop we tot een besluit kunnen komen.

Om op uw vragen in te gaan:
De PvdA gaat ervan uit dat de versterking van de Markermeerdijk nodig is op basis van de toetsing in 2006. Een nieuwe toetsing zal daar geen gunstige verandering in aanbrengen en is wat ons betreft geld- en tijdrovend.
De nieuwe normen (DP2015) zijn aanvullend op de toetsing van 2006 en gaan over de waterveiligheid tot 2050.
Uit deze nieuwe normen, waar al mee gerekend is vwb de markermeerdijk, zullen aanvullende maatregelen volgen voor de afsluitdijk, houtribdijk en spuicapaciteit.
De uitkomst van Dijken op Veen wordt meegenomen in de uitvoering van de versterking.
Concreet betekent Dijken op Veen dat er minder ingrijpend hoeft te worden versterkt omdat veen sterker blijkt dan gedacht. Ook andere innovatieve oplossingen zoals dijkankers worden bestudeerd.
Ten slotte wat betreft de aanbestedingsprocedure: deze staat ons niet in de weg om tot de optimale oplossing voor elk dijkvak te komen.
De veiligheid van de markermeerdijk is van belang voor u als bewoner in de buurt van de dijk maar ook voor de vele noord-hollanders die er verder achter wonen. Wij willen graag in gesprek blijven, via onze mensen van het waterschap, om te bezien of we samen met u tot de minst ingrijpende en meest wenselijke oplossing kunnen komen.


Ik hoop u voldoende te hebben geantwoord. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Marjan Leijen
Lijsttrekker PvdA HHNK


LIJST 4: VVD

Geachte,

Hartelijk dank voor uw onderstaande mail.
Onlangs was er een informatieavond in Warder over deze kwestie, waar iemand van onze VVD fractie ook aanwezig was.
We hebben deze problematiek besproken, niet alleen in de VVD fractie van de gemeenteraad, maar ook in de VVD geleding van het Waterschap.
Zoals u wellicht weet, ben ik ook kandidaat voor de VVD, bij de komende Waterschapsverkiezingen.
Wij zijn van mening dat het goed is als het HHNK wat meer tijd neemt om al de genoemde problemen en opmerkingen mee te nemen, nader te onderzoeken en te wegen, voordat de dijkversterking plaats gaat vinden. 
Tevens willen wij ook meer helderheid m.b.t. de feiten onduidelijkheden omtrent het wel of niet al meegenomen zijn van de nieuwe normeringen en uitgangspunten van het Deltaprogramma. De aannames, getallen en cijfers, maar vooral ook de werkelijke cijfers, zijn ons inziens van essentieel belang bij de berekeningen m.b.t. de mate van noodzakelijke versterking van de Markermeerdijk.
De argumenten van de Zuyderzeedijk Allinatie dienen dan ook in onze opinie nader onderzocht te worden; daar moet de tijd voor genomen worden. 

Tot slot wil ik u melden dat ook wij, zowel binnen de fractie van de VVD in onze gemeente Zeevang, als de VVD geleding in het Waterschap, de cultuurhistorische waarde van de Markermeerdijk volledig onderschrijven en deze waarde in stand willen houden.

Wij vinden het dan ook jammer dat in De Stadskrant van 9 maart jl. door Herman Sier van Groen Links Edam Volendam, op pagina 24 door hem gesteld wordt dat de VVD een andere mening is toegedaan.
Ik hoop u met bovenstaande reactie voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u aanvullende vragen hebben, kunt u deze te allen tijde bij ons neerleggen.

Met vriendelijke groet,

Dorèthy van den Heuvel-van Raaij,
Mede namens de VVD fractie van de gemeente Zeevang en de VVD fractie van het HHNK.

Aanvullende reactie VVD dd 12 maart 2015
Standpunt VVD met betrekking tot de Dijkversterking Markermeer en de bezwaren van de Zuyderzeedijk Alliantie.

Onlangs zijn er bijeenkomsten geweest van de Zuyderzeedijk Alliantie.Tevens zijn er publicaties verschenen waarin de bezwaren met betrekking tot de dijkversterking van de Markermeerdijk zijn verwoord.
Ook de VVD is aanwezig geweest bij een van die bijeenkomsten en heeft deze problematiek besproken; niet alleen in de VVD fractie van de gemeente Zeevang, maar ook in de VVD geleding van het Waterschap/ Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier( HHNK).
  
De VVD raadsleden van Zeevang èn de VVD kandidaten van het waterschap (HHNK) zijn van mening dat het goed is als het HHNK wat meer tijd neemt om al de genoemde bezwaren en opmerkingen mee te nemen, nader te onderzoeken en te wegen, voordat de dijkversterking plaats gaat vinden. 
Tevens willen wij ook meer helderheid m.b.t. de feiten en onduidelijkheden omtrent het wel of niet meegenomen zijn van de nieuwe normeringen en uitgangspunten van het Deltaprogramma. De aannames, getallen en cijfers, maar vooral ook de werkelijke cijfers, zijn ons inziens van essentieel belang bij de berekeningen m.b.t. de mate van noodzakelijke versterking van de Markermeerdijk.
De argumenten van de Zuyderzeedijk Allinatie dienen dan ook in onze opinie nader onderzocht te worden; daar moet de tijd voor worden genomen.
Nut en noodzaak, maar ook de ervaringen van de dijkversterking Enkhuizen-Hoorn, alsmede         innovatieve oplossingen dienen hierbij tevens betrokken  te worden. 
De veiligheid dient vanzelfsprekend te worden gegarandeerd, maar maatwerk moet geleverd kunnen worden. Maatwerk, zodat de negatieve impact van een dijkversterking geminimaliseerd wordt  en de kosten zo laag mogelijk zullen zijn.

Tot slot wil ik u melden dat ook wij, zowel binnen de fractie van de VVD in onze gemeente Zeevang, als de VVD geleding in het Waterschap, de cultuurhistorische waarde van de Markermeerdijk volledig onderschrijven en deze waarde in stand willen houden.


Met vriendelijke groet,

Dorèthy van den Heuvel-van Raaij,
Fractievoorzitter VVD Zeevang en VVD kandidaat voor het HHNK

Mede namens de VVD fractie van de gemeente Zeevang en de VVD fractie van het waterschap (HHNK)LIJST 5: GROEN, WATER & LAND

Geachte,

Laat ik beginnen met de vraag over de nut en noodzaak van de dijkverzwaring. Als je kijkt naar de lange termijn, dan zie je al eeuwenlang een stijging van de zeespiegel en een daling van de bodem. Ik kan het niet laten daarop iets dieper in te gaan. Tot de zestiende eeuw konden we volstaan met dijken en raakten wij ons water kwijt via spuien. Zeker in de zestiende eeuw zijn we met de molens fors begonnen met bemaling en die is in de loop van de eeuwen steeds sterker en groter geworden met stoom, diesel en elektrische gemalen. Tot 1966 konden we in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal ons water nog naar zee afvoeren door te spuien. Maar in 1966 is het Zaangemaal in werking getreden en in 1972 de Helsdeur in Den Helder. Beide zijn zeer grote gemalen met capaciteiten van 40.000 en 60.000 liter per seconde. Toch is deze capaciteit op termijn niet meer voldoende en zijn we gestart met de bouw van een derde boezemgemaal bij Scharwoude met een capaciteit van 33.000 liter per seconde en zijn we bezig met de voorbereidingen voor een vierde boezemgemaal bij Monnickendam. Als het land zakt en de zeespiegel stijgt, dan moet je niet alleen de bemaling vergroten, maar ook de dijken verhogen. Dat is onbetwist. Het is alleen de vraag hoe snel en hoe hoog je de dijken moet verhogen.

Voor de IJsselmeer- en Markermeerdijken is er nog een ander aspect van belang. Het klimaat verandert sterk en wordt grilliger. Daarbij speelt de Rijn een belangrijke rol. In het verleden is de Rijn vooral een smeltwaterrivier geweest en tegenwoordig is het steeds meer een regenwaterrivier. Normaal gesproken stroomt de Rijn via de Nieuwe Waterweg e.d. uit in de Noordzee. Bij een zware noordwester storm en met springtij dringt het Noordzeewater via de open verbindingen bij Rotterdam Nederland binnen. En dan wordt om het achterland tegen stormschade te beschermen de Maeslantkering dichtgezet. Dat heeft weer tot gevolg dat het Rijnwater niet naar de Noordzee kan afstromen en dat Rijnwater wordt dan via de IJssel afgeleid naar het IJsselmeer en Markermeer. De waterstand van beide is aan elkaar gekoppeld. Die situatie zal niet vaak voorkomen, maar men gaat er nu vanuit dat door het Rijnwater het IJsselmeer/Markermeer gedurende 5 tot 6 weken zal stijgen tot 1,40 meter boven NAP. Dat is bijna 2 meter hoger dan het normale peil. En de dijken moeten wel tegen die extreem hoge waterstand kunnen. Ook hierbij is het de vraag wanneer deze situatie optreedt. Gezien de huidige ontwikkelingen neemt de kans daartoe echter wel toe.

Een derde aspect is de normering. Dat is een aspect waarop het hoogheemraadschap geen invloed heeft. De normering wordt vastgesteld door de algemene democratie, in casu het Rijk en voor de binnendijken door de provincie. Groen,Water&Land (GW&L) is een voorstander van die situatie. De algemene democratie bepaalt de kaders, het hoogheemraadschap als functionele democratie zorgt voor de uitvoering. Een discussie over de normering moet dan ook niet met het hoogheemraadschap gevoerd worden, maar met degenen die daarover gaan: het Rijk. Toch is het zinvol er iets over te zeggen. Tot nu toe wordt er voor de Markermeerdijken gewerkt met een overschrijdingskans van 1:10.000. In de nieuwe Deltavisie wordt voor de Markermeerdijken een norm van 1:3.000 gegeven. Dat is geen overschrijdingskans, maar een overstromingskans. Uiteindelijk lijken de twee normeringen verschillend, maar in de praktijk zullen de verschillen beperkt zijn. Op de uiteindelijke uitvoering zullen de nieuwe normen niet tot grote verschillen leiden.

Het hoogheemraadschap is als waterschap een uitvoerende organisatie met een eigen belastingheffing. GW&L kan zich geheel vinden in die situatie. Het bestuur van het hoogheemraadschap, met GW&L voorop, moet ervoor zorgen dat de belastingheffing zo rechtvaardig mogelijk is en het geld zo efficiënt mogelijk wordt uitgegeven. En daarnaast moet het hoogheemraadschap de werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren, in goede samenwerking met álle partijen en tot een maatschappelijk zo hoog mogelijk rendement. Ook op dat punt volgt GW&L het hoogheemraadschap zeer kritisch. Maar het hoogheemraadschap is geen kennisinstituut. De achterliggende modellen die gebruikt worden bij de dijkverzwaring, worden aangebracht door de kennisinstituten zoals Deltaris, de betrokken ingenieursbureaus en RWS. Ook GW&L neemt op kritische wijze kennis van de verschillende rapporten en zullen deze toetsen op realiteitswaarde en logica. En daarbij staan wij open voor de inbreng van andere partijen. Zo kunnen we komen tot onomstreden kennis als basis voor een verdere besluitvorming.

Tot op heden is het hoogheemraadschap ook kritisch omgegaan met de bestaande kennis en de bestaande modellen. Het onderzoek "Dijken op Veen" is daarvan een mooi voorbeeld. GW&L heeft een dergelijke ontwikkeling altijd ruim ondersteund. Op het moment dat er soortgelijke voorstellen op tafel komen, zijn wij altijd bereid daarover mee te denken en mogelijk dergelijke alternatieven te ondersteunen.

Op basis van de beschikbare kennis moeten er op een gegeven ogenblik oplossingen en oplossingsrichtingen gekozen worden. Daarbij kunnen allerlei alternatieven op verschillend niveau bekeken worden. Zo zou het peil in het IJsselmeer/Markermeer beïnvloed kunnen worden door de bouw van een gemaal in de afsluitdijk. En op lokaal niveau kun je veel verschillende alternatieven voor de dijkverzwaring presenteren: een traditionele dijkverzwaring in grond, een dijkverzwaring binnendijks of buitendijks, een oeverdijk, damwanden en andere mechanische ingrepen (zoals dijkankers).

De uiteindelijke keuze van oplossingen en oplossingsrichtingen moet altijd een rationele keuze zijn, waarbij naar een veelheid van aspecten wordt gekeken: belangen van de bewoners van de dijk, natuur, cultuurhistorie, maatschappelijke kosten en meer. En één ding staat voor GW&L voorop: de veiligheid van het gebied. Die moet gewaarborgd zijn, nu en in de toekomst. Op basis van de huidige kennis is voor ons onontkoombaar dat de dijken verzwaard moeten worden. De dalende bodem, de zeespiegelstijging en de klimaatwijziging geven geen aanleiding daaraan te twijfelen. En wij voelen er ook weinig voor om zo lang te wachten met de dijkverzwaring dat je door de harde werkelijkheid wordt ingehaald. Dat is een strategie die in het buitenland breed wordt aangehangen, maar die niet de onze is. Wij wonen en werken in één van de veiligste delta's ter wereld en dat willen we graag zo houden.

Kortom, Groen,Water&Land zal de kennisontwikkeling en de besluitvorming rondom de dijkverzwaring zeer kritisch blijven volgen en staan daarbij voor een verantwoorde, rationele besluitvorming in samenspraak met álle betrokkenen. En daarbij staan we open voor een kritische benadering van de beschikbare kennis en voor de ontwikkeling van alternatieven. Op het moment dat er aanleiding is het huidige besluitvorminsgtraject bij te sturen, zullen we daarvoor niet weglopen.  Maar een dijkverzwaring in welke vorm dan ook en op welke termijn dan ook lijkt onomkoombaar.

Met vriendleijke groet

Rob Veenman
Groen,Water&Land


LIJST 6: BOEREN, BURGERS WATERBELAND

Mijn standpunt is : de dijk hebben wij vorig jaar bekeken met het hele bestuur en heb ik mij steeds afgevraagd over het nut en de noodzaak van een dijk verhoging of versterking . zoals wij het toen bekeken lieten wij het maar aan de hoge heren over ,maar zelf vonden we dat het eigenlijk niet nodig is allemaal .peilbeheersing in het ijsel en markermeer is belangrijker .dit kan door efficient spuien en als het goed is komt er nog een gemaal op de afsluitdijk dus waar maken wij ons druk over . de dijk verzwaringen zijn in mijn ogen enkel nog de naweeën van het idiote plan Veerman wat speelde tijdens de vorige verkiezingen .  ik zelf ben er voor om het bij het oude te laten dus niks veranderen .immers de dijken zijn oersterk en aangelegd door BOEREN  EN BURGERS . echter wij kunnen moeilijk de besluiten van Rijkswaterstaat veranderen maar als er mogelijk heden zijn om dit te stoppen werk ik hier aan mee
gr Jos  de Boer
bestuurslid Boeren Burgers Waterbelang 


LIJST 7: ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ

Geachte,

Dank u voor de gelegenheid om iets over de Algemene Waterschapspartij (AWP) te zeggen. Voordat ik op uw specifieke vragen in ga iets over de AWP in HHNK. De AWP is een landelijke en lokale partij. We hebben een verkiezingsprogramma dat u op onze site kunt lezen: http://www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschapsverkiezingen
wellicht vindt u hier nog iets in van uw gading.

Burgerparticipatie en hoe je dat, samen met burgerinformatie, als HHNK vorm moet geven is voor de komende jaren wat de AWP betreft een uitdaging waar we zeker werk van willen maken. Dat u ons in de gelegenheid stelt om iets te vertellen is alvast een mooi begin. U kunt ook lezen dat cultureel erfgoed bij de AWP-HHNK speciale aandacht heeft. Maar uiteraard staan veiligheid en droge voeten voorop.

Het land achter de Markermeerdijk ligt onder NAP. Volgend jaar herdenken we dat het 100 jaar geleden is dat de dijken bij Katwoude en Uitdam doorbrak. Amsterdam-Noord liep toen onder water. Dat willen we niet weer.

Op het You-tube filmpje over de Zuyderzeedijk dat deze week gepresenteerd is vertellen de meeste BN-ers ook dat veiligheid het belangrijkste is.
In 2006 zijn de dijken afgekeurd. Dat is gebeurd tijdens een zogenoemde toetsronde, vergelijkbaar met een APK-keuring, waarbij de dijk van binnen en van buiten is onderzocht. De dijk voldeed niet aan de wettelijke normen. Het grootste probleem is stabiliteit en op enkele plaatsen is de dijk niet hoog genoeg of voldoet de dijkbekleding niet. Er is geen reden om aan te nemen dat de meetgegevens uit 2006 niet meer kloppen. Volgens de oorspronkelijke planning was HHNK nu al bijna klaar geweest met versterken. Volgens de eerste plannen zou de versterking zeer drastisch uitpakken, met grote gevolgen voor de dijken en de omgeving. Dat vond niemand acceptabel. Daarom hebben we ruim extra tijd genomen om onderzoek te doen. Onderzoek naar de sterkte van veen in de ondergrond van de dijken en onderzoek naar een nieuwe oplossing die de dijk ongemoeid laat: de oeverdijk. Dijkversterkingsprocedures kennen vele procedures. In dit land kan dat niet even in een korte tijd geregeld worden. Alles hangt met alles samen niet in het minst ook met de financiering. Uitstel nu zal beteken dat het programma later moet en daarvan is nu al bekend dat HHNK en
de waterschappen gezamenlijk daar dan 50% van de kosten zullen moeten dragen. Nu betaalt het Rijk het grootste deel. Dat betekent, even los van vertraging en de wettelijke plicht om de dijken op sterkte te brengen dat we met zijn allen dan veel meer moeten gaan betalen aan waterschapsbelasting. Daar staat de AWP niet echt op te wachten en we weten wel zeker de kiezers ook niet.

Alle oude en moderne methoden om de dijk te versterken zijn volgens de laatste stand van de techniek meegenomen. Met permissie, satelliet monitoring lijkt eerder een stokpaardje van een BN-er dan een reële technische optie. De dijk is deels van binnen niet op sterkte, dat zie je niet vanuit het heelal.
De spuicapaciteit van de afsluitdijk wordt inderdaad, als de plannen door gaan, vergroot. Dat is ook nodig om voldoende water uit het IJsselmeer te kunnen afvoeren. Die capaciteit moet vergroot worden omdat de zeespiegel stijgt. De periode van laag water in de zee waarin gespuid kan worden wordt korter en daarom
moet de capaciteit om hoog. Dat heeft verder niets met de Markermeerdijk te maken.

Tot slot nog een opmerking over het YouTube filmpje, al weet ik niet of u hier iets mee te maken heeft gehad. De opmerking van Jort Kelder dat "een stelletje bureaucraten" van het waterschap een dijkversterking door voert slaat kant noch wal en doet bepaald geen recht aan de manier waarop HHNK probeert om samen met belanghebbenden tot een zo goed mogelijke oplossing voor ons aller monument te komen. HHNK voert regelmatig keukentafelgesprekken en organiseert ateliers op locaties waar oplossingen voor de dijkversterking complex zijn. Daarnaast overlegt HHNK periodiek met de Adviesgroep. In deze groep zitten ruim 40 belangenvertegenwoordigers van onder meer bewoners, bedrijfsleven, natuur en milieu, recreatie en cultuurhistorie. Deze groep leest mee met onderzoeksrapporten en zijn betrokken op een zeer inhoudelijk niveau. Later deze maand gaan Deltacommissaris Wim Kuijken en dijkgraaf Luc Kohsiek in gesprek met deze adviesgroep. Hierbij zal onder andere ingegaan worden op de toekomstige maatregelen om Nederland veilig te houden. Kortom, niks geen stelletje bureaucraten maar een betrokken ambtelijke organisatie en bestuur. Dat ging vroeger wel anders!
De AWP vindt het belangrijk dat het waterschap als overheid midden in de samenleving staat en ook moeite
doet om met de omgeving in gesprek te zijn.

Vriendelijke groeten,
Peter Vonk,
lijsttrekker AWP-HHNK


LIJST 10: 50PLUS

Geachte,

Graag geef ik antwoord op uw vraag als lijsttrekker van 50Plus bij de waterschapsverkiezingen.
50Plus staat voor de veiligheid van alle inwoners. Met name voor de inwoners die het meeste gevaar lopen bij mogelijke dijkdoorbraken. Bij het besluit over de dijkversterking Enkhuizen- Hoorn was ik toen burgemeester van Venhuizen. Uw veiligheid zal altijd in goede handen blijven bij 50Plus. Dat staat vast!

50Plus staat ook voor Lastenbeheersing. Juist onze achterban is al veel te hard geraakt door bezuinigingen en lastenverzwaringen. Dat moet afgelopen zijn! Dus geen dure onnodige alternatieven voor dijkverzwaringen. Wel goede functionele innovatieve alternatieven!

Vriendelijke groet,

Roy Ho Ten Soeng
50Plus
         Dus


LIJST 11: CHRISTENUNIE-SGP

Beste,

Ik kreeg uiteindelijk uw vraag in mijn bezit, en moet u gelijk het antwoord schuldig blijven.
U heeft zich kennelijk al langer verdiept in de noodzaak en wijze van deze dijkversterking, terwijl ik op dit moment niet verder zou komen dan, dat dit een uitvloeisel is van de nationale wetgever die vereist dat de dijken binnen een bepaalde periode op normhoogte komen.
Als het om de dijk tussen Hoorn en Amsterdam gaat, moet er mijns inziens gelet worden op de samenloop van de elementen veiligheid, natuurontwikkeling en recreatie mogelijkheden, maar omdat ik op dit moment nog niet verkozen ben, en wij als partij nog niet in het algemeen bestuur zitting hebben, heb ik me nog niet diepgaand met de concrete verschillende mogelijkheden beziggehouden.
Het gaat om landelijk vastgestelde veiligheidsnormen (eens in de zoveel jaar) en dat leidt tot een bepaalde vereiste hoogte. We willen geen situatie 1916 in Waterland.
Maar als de wetenschap tot nieuwe geaccepteerde normen leidt, dan zou daar naar gekeken moeten worden.
De gevolgen van een pas op de plaats en de mogelijkheden daartoe ken ik nog niet, dus een algemeen antwoord moet ik u schuldig blijven.

U noemt dijken op veen. Inderdaad is de grondslag van de dijken en de hydraulische stroming in de ondergrond een aspect wat meeweegt. Ook daarvan ken ik de finesses niet.
De keuze voor een alliantiepartij in de aanpak van de dijkversterking hoeft niet in de weg te staan aan een optimale oplossing. Het gaat om het maximaal bundelen van kennis in het proces om te komen tot een goede oplossing. Daarin kunnen m.i. allerlei alternatieven worden afgewogen. Ik ken ook het programma van eisen of de randvoorwaarden niet die zijn meegegeven in en aan deze alliantie.

Tenslotte, de relatie die u legt tussen de spuicapaciteit van de Afsluitdijk en de Markermeer ontgaat mij op dit moment. Ik dacht dat dit twee verschillende watercompartimenten waren, waarbij de Markermeer tevens een belangrijke zoetwaterbuffer moet vormen.

Ondanks de gegeven antwoorden of dankzij...hoop ik dat u adviseert op mij te stemmen, omdat de ChristenUnie-SGP staat voor duurzame en toekomstgerichte oplossingen, waarbij we de generaties na ons wel een toekomst geven maar niet te veel voor de voeten lopen. De vraag welke concrete keuzes daar bij passen voor de Markermeerdijk weet ik op dit moment niet te beantwoorden.

Met vriendelijke groet, Jan BezemerNo comments:

Post a Comment