Partijprogramma's omtrent dijkverzwaring - Waterschapsverkiezingen

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015

Aan de Waterschapsverkiezingen 2015 doen 12 partijen mee voor Hollands Noorderkwartier.
Per partij hebben we uit de partijprogramma’s de speerpunten genomen voor de voorgenomen dijkversterkingsprojecten, waterberging en onderhoud. Uiteraard hebben de partijen nog veel meer punten, maar in het kader van de doelstelling van de Zuyderzeedijk Alliantie hebben wij hierop ingezoomd. Eerst een korte opsomming van de speerpunten en verdere info, daarna uitgebreider toelichting d.m.v. citaten uit de programma’s.
  
Zie ook de site van het HHNK voor links naar de complete partijprogramma's 


SAMENVATTING PROGRAMMA’S EN VERDERE INFO

WATER NATUURLIJK (LIJST 1)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Natuurontwikkeling staat voorop. Zelfs op te nemen in pachtcontracten.
Natuurvriendelijk beheer wegbermen.
Polders worden vaak ingericht rekening houdend met wensen van landbouw.
Zo min mogelijk gebiedsvreemd water in polders.
Het programma om de dijken voor de (verre) toekomst op orde te maken, wordt onverkort uitgevoerd.
Dijken openstellen voor wandelaars.
Bebouwing van de dijk is een mogelijkheid mits de veiligheid niet geschaad wordt.
Onderhoud van de wegen overdragen aan gemeentes, of een wegenschap i.s.m. gemeentes en provincie.
Verdere info
Op 4 maart heeft de lijsttrekker erkend dat er ernstige bezwaren zijn tegen de gang van zaken omtrent het dijkversterkingsprogramma en heeft toegezegd dat hij zal aandringen op uitstel.

CDA (LIJST 2)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Voor de dijkversterking moet rekening gehouden worden met alle belanghebbenden.
Verkrijgen van draagvlak om met werk werk te maken bij de dijkversterking.
Werkzaamheden moeten aangepast worden aan cultuurhistorische en recreatieve functie van de dijk.
Combineren van werkzaamheden met andere overheden verkleint de overlast van de werkzaamheden.
Bij een teveel aan water wordt het water eerst vastgehouden in de polder in droge waterbergingen en daar waar mogelijk door stuwen tijdelijk te verhogen.
Het laten onderlopen van natuurgebieden is voor het CDA acceptabel wanneer daarmee het agrarisch productiegebied en dorpen en steden gevrijwaard blijven van wateroverlast.
Bebouwing in Marker- en IJsselmeer wordt afgewezen.
Wegen van het waterschap die binnen de bebouwde kom van een gemeente liggen moeten worden overgedragen aan de gemeenten.
Extra werk maken van uitbreiding van fietsroutes.
Actief tegengaan van sluipverkeer.
Inlopen van achterstallig onderhoud en maken van een meerjaren onderhoudsplan.
Stimuleren van innovatieve oplossingen.
Creëren van multifunctionele dijken, met in Edam-Volendam focus op toerisme.
Verdere info
CDA heeft in gemeente Edam/Volendam al een convenant getekend met de provincie voor de weg op de oeverdijk langs het Noordeinde.

PARTIJ VAN DE ARBEID (LIJST 3)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Sterke kustverdediging.
Goede waterberging is essentieel.
Geen wegenbeheer voor hoogheemraadschap.
Instandhouden van waterschapsobjecten belangrijk.
Kunst integreren in projecten van het waterschap.
De gebruiker betaalt: een groter voordeel rechtvaardigt hogere belastingen.
Waterschapslasten agrarische sector niet overhevelen naar inwoners stedelijke gebieden.
Dijk combineren met ruimte voor natuur en medegebruik.
Vasthouden gebiedseigen water.
De PvdA vraagt bij groot onderhoud of renovatie van kunstwerken en gemalen vispasseerbaarheidsmaatregelen te nemen.
Verdere info
In het debat (zie internet) pleit PvdA voor meekoppelkansen bij dijkversterking. Sluit bebouwing niet uit en ze willen zonder uitstel in 2016 van start met de dijkversterking.
Antwoord op mail: zien geen andere optie dan het huidige programma van dijkversterking te volgen en volgen ook het beleid dat HHNK nu volgt.,

VVD (LIJST 4)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Beperken tot wettelijke kerntaken, geen groene taken, zo weinig mogelijk beheer polderwegen. Dit overhevelen naar gemeentes en provincie.
Werk met werk maken, bijv. waterberging met natuur en recreatie combineren.
Inzet financiële middelen sober en doelmatig,
Meerlaagse veiligheid: 1=dijkversterking, 2=ruimtelijke ordening, 3=rampenbeheersing en evacuatiemogelijkheden. Dit is ook volgorde van belangrijkheid.
Dijkversterking (preventie) moet als eerste worden ingezet als het gaat over basisveiligheid, in lijn met de nieuwe normeringen, piping of afgekeurde dijkvakken.
Het in hoogte toenemende waterpeil op bepaalde plaatsten verlagen t.g.v. klimaatverandering.
Bij de afweging tussen dijkversterking of andere maatregelen zijn de kosten een cruciale factor maar niet altijd doorslaggevend.
Door de provincie vastgestelde normen voor regionale keringen leidend .
Gronden reserveren door er een doeltreffende bestemming op te leggen, zodat ook in de toekomst dijkversterking tegen zo laag mogelijke kosten verzekerd is.
Alert op het risico dat de uitgaven als gevolg van een terugtrekkende rijksoverheid voor het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zullen stijgen. Daarbij wordt vastgehouden aan de bestaande gelijke (financiële) verdeling tussen HHNK en rijksoverheid.
Dijkversterkingen zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.
Wettelijke teeltvrije zone aanhouden, die mag niet worden bemest of bespoten Bij natuurvriendelijke oevers kan een versoepeling van de teeltvrije zone mogelijk zijn.
Agrariërs mogen geen schade ondervinden van overwaaiend onkruid uit waterschapeigendommen.
Toerisme en bedrijvigheid moeten aansluiten bij de historie en natuur van een gebied.
Innovatieve dijkconcepten, waarbij de veiligheid nooit in het geding kan zijn, maar wel nieuwe mogelijkheden voor medegebruik worden gecreëerd.
Minder bureaucratie bevordert dan ook duurzame en innovatieve oplossingen.
Duurzame en innovatieve oplossingen in de watertechnologie, in de afvalwaterzuivering en in de bescherming tegen overstromingsgevaar kunnen extra waarde krijgen als exportproduct.
Verdere info
Nummer 3 op de lijst is Dorethy van de Heuvel, nu gemeenteraadslid van Zeevang.
Antwoord op mail: VVD wil meer tijd nemen om onderzoek te doen naar de achtergrond van de dijkversterking en de koppeling met de nieuwe wetgeving en om de bezwaren van de bewoners te onderzoeken.

GROEN, WATER & LAND (LIJST 5)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Goedkopen en praktische oplossingen die aan sluiten bij bestaande situaties voor waterberging.
Daarbij samenwerking met natuurbescherming, landbouw, recreanten en woningbouwcorporaties.
Samenwerking met gemeenten, bedrijven en andere organisaties voor werken aan veilige dijken.
Praktische en realistische oplossingen zoals brede vooroevers of damwanden.
Verdere info:
Antwoord op mail: Zien geen andere oplossing dan HWBP2 te volgen zoals nu gepland. Staan open voor een kritische benadering van de beschikbare kennis en voor ontwikkeling van alternatieven. Lopen niet weg voor bijsturing van het besluitvormingstraject als daar aanleiding voor is.

BOEREN, BURGERS, WATERBELANG (LIJST 6)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
De rekening voor realiseren natuur en recreatie moet vooral bij overheden terechtkomen.
HHNK zou een evenredige bijdrage moeten leveren aan het faunafonds voor schadeloosstelling bij schade door overlast ratten, ganzen, botulisme en andere risico’s door natuur en recreatie. Deze risico’s mogen niet alleen bij agrariërs liggen.
Wettelijke taken zoals het op sterkte brengen van regionale waterkeringen zouden vertraagd uitgevoerd kunnen worden om kosten te beperken. Hierbij gebruik maken van kennis in het gebied en innovatieve ontwikkelingen. Mits bescherming niet in het geding is.
Openstellen van eigendommen van HHNK voor publiek.
Wegbermen maaien voor het uitzaait.
Overstromingsrisico 1:100.000.
Werk aan waterkeringen slim combineren met recreatie en natuuraanleg.
Verharde wegen op waterkeringen, voor zover in eigendom  van HHNK, niet overdragen aan derden, met name gemeentes.
Verdere info:
In het debat (zie internet) is BBW tegen meekoppeling, tenzij de veiligheid echt niet in het gedrang is. Kosten hiervoor zijn niet voor HHNK. Bebouwing is niet de bedoeling.
Antwoord op mail: zij vragen zich nut en noodzaak van de dijkversterking af. Peilbeheersing in IJssel- en Markermeer is veel belangrijker. “…de dijken zijn oersterk en aangelegd door BOEREN EN BURGERS”.

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ (LIJST 7)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Deltaprogramma 2015 staat voorop.
Veel aandacht hierbij voor natuur, milieu en ruimtelijke kwaliteit.
Nieuwe technische inzichten maken maatwerk mogelijk.
Voor de meerlaagse veiligheid uit Delta 2015.
Voor meekoppelkansen zoals slimme technische oplossingen, en natuuraanleg.
Bij de herinrichting en versterking van dijken kan daardoor beter rekening gehouden worden met natuur, landschap, cultuurhistorie en gebiedskenmerkende waarden.
Voor een natuurlijk en verstandig maaibeheer.
Voor doelgericht peilbeheer met het oog op natuur en agrarisch gebruik.
Natuur, landschap en waterbeheer in samenhang bezien.
Kosten voor het waterbeheer moeten gedragen worden door degene die er belang en baat bij heeft.
Verder info:
In het debat (zie internet) was AWP zeer voor meekoppelkansen en bebouwing van de dijk, zelfs parkeergarages in de dijk zien zij als mogelijkheid.
Antwoord op mail: Zien geen andere oplossing dan HWBP2 te volgen zoals nu gepland. Cultureel erfgoed heeft speciale aandacht, maar veiligheid en droge voeten staan voorop. Zien uitdaging in het vormgeven van burgerparticipatie. Volgens AWP staat spuien en pompen in Afsluitdijk los van de Markermeerdijk.

KNSB GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT (LIJST 8)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Dijkversterkingsplannen zijn HHNK opgelegd door de delta commissie en moeten worden uitgevoerd.
Innovatieve technieken, nog niet in voorkeursalternatief als het technisch mogelijk is met de veiligheid voorop en de kosten zijn niet al te hoog dan zijn wij voor toepassing.
Meekoppelkansen mits de bijkomende kosten niet veel hoger worden met de nadruk op niet te veel!
Beheer van dijken en wegen veiligheid als prioriteit. De kostenverdeling van het beheer van de dijken moet door alle ingezetene worden gedragen (solidariteit hoort hier bij).
Wegen overdragen naar de gemeentes, het is geen kerntaak van HHNK.
Waterpeil, met het vaststellen van het waterpeil moet er rekening gehouden en overlegd worden met alle betrokkenen anders geen draagvlak.
Zonder voldoende waterberging is het in de toekomst niet mogelijk wateroverlast bij de huidige stevige regenhoeveelheden te voorkomen, wij zijn dus voor waterberging. 
Verdere info:
Geen.

PARTIJ VOOR MENS EN SPIRIT (LIJST 9)
Info:
Geen programma op internet en reageren niet op mail.

50 PLUS (LIJST 10)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Tegen verschuiving van de kosten voor boeren naar burgers.
Samenwerking met gemeentes, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en natuurorganistaties om doelen te bereiken.
Veilig drinkwater.
Schoon zwemwater.
Goede en vooral natuurlijke wateropvang en /afvoer.
Veilige dijken.
Meer toegang tot dijken, uiterwaarden en onderhoud paden voor wandelaars, fietsers en ruiters.
Verdere info:
In het debat (zie internet) was 50+ zeer tegen meekoppeling. De dijk is al multifunctioneel nu. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit.
Antwoord op mail: Lijsttrekker was burgemeester van Venhuizen ten tijde van besluitvorming dijkversterking aldaar. Veiligheid staat voorop, vooral daar waar de inwoners het meeste gevaar lopen bij een mogelijke dijkdoorbraak.

CHRISTENUNIE SGP (LIJST 11)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
Nieuwe veiligheidsnormen uit Nationale Deltaprogramma 2 voor aanpak waterkeringen.
Waterbeheer in landelijke gebieden met oog voor landbouw.
Meer rekening houden met natuurlijke processen en werken met de natuur i.p.v. kunstmatig in stand houden om kosten in de hand te houden.
Veilig zwemwater.
Rekening houden met recreatief gebruik van het water.
Paden langs water en dijken zo veel mogelijk beschikbaar voor wandelaars en fietsers.
Verdere info:
Antwoord op mail: deze partij heeft zich nog niet zover verdiept in de materie en gaat er vooralsnog vanuit dat de onderzoeken goed zijn geweest en dat de weg die HHNK nu bewandelt de juiste is.

KONINKLIJKE SCHUTTEVAER (LIJST 12)
Speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
De primaire waterkeringen: de afronding van het HWBP-2 heeft de hoogste prioriteit.
Risicomanagement voor HWBP-projecten moet van het begin af aan op orde zijn.
De betekenis en gevolgen van de nieuwe normering moeten zo snel mogelijk in beeld worden gebracht.
De waterkeringen en kunstwerken moeten conform de richtlijnen worden onderhouden. Recreatief meegebruik van de keringen moet daar waar mogelijk worden gestimuleerd.
Het hoogheemraadschap moet de wegen overdragen aan de gemeenten. Tot die tijd wegen goed onderhouden en inrichten, duurzaam en veilig.
Verdere info:
Geen.CITATEN UIT DE PARTIJPROGRAMMA’S

WATER NATUURLIJK (LIJST 1)

Water Natuurlijk is een NIET-politieke vereniging, die in 2008 speciaal is opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te kunnen beschermen. Water Natuurlijk bekijkt haar werk in het waterschap vanuit een visie, die niet alleen oog heeft voor veiligheid en droge voeten, maar vooral voor de kwaliteit van uw leefomgeving; (ecologisch) gezond water vormt daarvoor de basis. Onze manier van werken is innovatief: rekening houdend met de lange termijn, toekomstbestendig dus. Op energiegebied en het terugwinnen van nuttige grondstoffen willen wij het goede voorbeeld geven. En we streven naar een gezonde financiële organisatie, die sober en doelmatig werkt; en dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld; ook voor generaties na ons. WN let op de kleintjes: het is immers uw geld dat wij in beheer gekregen hebben. Als het om water gaat is veiligheid voor de bewoners het uitgangspunt. Maar die veiligheid kan op veel verschillende manieren bereikt worden.

Natuurontwikkeling een kans geven en een duurzame inrichting van het watersysteem
Bij alle maatregelen die we treffen, willen wij dat de natuurontwikkeling een kans krijgt. Wij streven naar dijken, die bloeiende linten vormen in het landschap. Sterke graszoden om onze dijken te beschermen, gaan hand in hand met ecologisch verantwoord beheer daarvan. Pachtcontracten dienen aangepast te worden aan dit principe. Ook de wegbermen kunnen meer natuurvriendelijk worden beheerd.
Het watersysteem kan op een duurzamer en minder verkwistende manier worden beheerd, daarbij rekening houdend met de wensen van de landbouw. De polders worden vaak ingericht naar de wensen van het landbouwkundig gebruik. Om het polderpeil te handhaven en verzilting tegen te gaan wordt er veel water van het IJssel- en Markermeer ingelaten. Daar wordt veel water mee vermorst. We zijn inmiddels verslaafd aan het IJssel- en Markermeer. Nadeel is ook dat de waterkwaliteit, door het vele doorspoelen, er slechter aan toe is dan we willen. Wij willen zo min mogelijk gebiedsvreemd water in de polders, waardoor weer heldere sloten ontstaan en de ecologische kwaliteit van het water zich kan herstellen.

Rekening houden met klimaatverandering
Het programma om de dijken voor de (verre) toekomst op orde te maken, wordt onverkort uitgevoerd.

Het waterschap staat midden in de maatschappij ‘Samen aan het werk’
Dijken zouden wat ons betreft beter benut kunnen worden door bijvoorbeeld de dijk open te stellen voor wandelaars; maar ook bebouwing zou mogelijk moeten zijn, mits de veiligheid niet in het gedrang komt.

De wegen die in beheer zijn bij het waterschap worden overgedragen aan de gemeenten
In verschillende gemeenten beheert en onderhoudt het hoogheemraadschap de buitenwegen. Die situatie is gegroeid vanuit het verleden, toen de waterschappen veel buitenwegen in eigendom hadden. Omdat niet iedere gemeente haar wegentaak heeft overgedragen, wordt de rekening bij steeds minder mensen neergelegd. Burgers uit andere gemeenten (waaronder de steden) betalen in dit systeem niet mee. Er is dus geen sprake van solidariteit. Om die reden vinden wij dat de wegen moeten worden overgedragen aan de gemeenten zelf. Het beste zou zijn om een wegenschap in het leven te roepen, samen met provincie en gemeenten; dan kan de rekening neergelegd worden bij alle gebruikers.


CDA (LIJST 2)

IJssel- en Markermeer
Op dit moment wordt een programma uitgevoerd om de dijken langs het IJssel- en Markermeer te versterken. Op sommige plaatsen is dat nu al te zien. Bijvoorbeeld de dijk tussen Hoorn en Enkhuizen. Voor het gedeelte tussen Hoorn en Amsterdam worden op dit moment diverse procedures gevoerd. Aanwonenden, bedrijven, agrariërs en gemeenten hebben eigen ideeën en wensen bij deze dijkversterking. Het CDA vindt het belangrijk dat met de belangen van deze betrokkenen rekening wordt gehouden. Ook helpt vroegtijdige betrokkenheid bij het verkrijgen van draagvlak en biedt het kansen om werk met werk te maken. Om recht te doen aan de cultuurhistorie en de recreatieve functie van de dijk vindt het CDA dat werkzaamheden moeten worden aangepast naar deze functies. Bovenal staat natuurlijk dat de dijk de veiligheid moet vergroten. Het is niet te voorkomen dat de werkzaamheden overlast geven, met name voor hen die dicht op de werkzaamheden wonen. Door zoveel mogelijk gelijk op te trekken met andere overheden kan er in een zo kort mogelijke periode gewerkt worden en levert het zo min mogelijk overlast op.
1.1 De dijkversterking Hoorn – Amsterdam moet zodanig worden uitgevoerd dat naast veiligheid ook rekening wordt gehouden met recreatieve mogelijkheden en de cultuurhistorie. Dijken bieden bescherming maar ook weidse vergezichten.
1.2 De overlast die de werkzaamheden met zich meebrengen moeten worden beperkt. Dit kan volgens het CDA door het werk zo vlot mogelijk uit te voeren. Samenwerking met andere overheden kan daar positief aan bijdragen.

De waterhoogte in sloten, plassen in polders
5.1 Bij dreigend wateroverlast of bij een dreigend tekort aan water moet het waterschap actief de bewoners en bedrijven informeren. Het informeren over de maatregelen die worden genomen is noodzakelijk voor goede en transparante communicatie.
5.2 Bij een teveel aan water wordt het water eerst vastgehouden in de polder in droge waterbergingen en daar waar mogelijk door stuwen tijdelijk te verhogen.
5.3 Een snelle inzet van noodpompen is geoorloofd wanneer andere maatregelen falen. Het laten onderlopen van natuurgebieden is voor het CDA acceptabel wanneer daarmee het agrarisch productiegebied en dorpen en steden gevrijwaard blijven van wateroverlast.
5.4 De zoetwaterbuffer van het IJssel- en het Markermeer zijn van essentieel belang voor onze drinkwatervoorziening en voor de aanvoer van voldoende zoetwater voor de agrarische sector. Bebouwing van deze meren wijst het CDA om die reden af.

Onderhoud van wegen
8.1 Wegen van het waterschap die binnen de bebouwde kom van een gemeente liggen moeten worden overgedragen aan de gemeenten. Zo kunnen per gemeente afspraken worden gemaakt.
8.2 Fietspaden worden met extra zorg beheerd, slimme verbindingen met andere routes realiseren wanneer zich daar kansen voordoen. We stellen verkeersveiligheid voorop. Er mogen absoluut geen verkeersonveilige situaties ontstaan door de nieuwe verbindingen.
8.3 Door afspraken met gemeenten en politie moet sluipverkeer worden tegengegaan. Het CDA ziet dat sluipverkeer zorgt voor overlast, problemen en gevaarlijke situaties. Een ultieme maatregel kan zijn deze wegen (gedeeltelijk) af te sluiten voor doorgaand verkeer.
8.4 Achterstallig onderhoud moet worden ingelopen en vervolgens voorkomen door gebruik te maken van adequate meer-jaren-onderhoudsplannen.

Innovatie
12.1 Het CDA staat een beleid voor waarin naast de toepassing van bewezen technieken het zoeken naar duurzame nieuwe mogelijkheden wordt gestimuleerd. Het is daarbij belangrijk dat de innovaties en oplossingen naar de toekomst toe rendabel zijn.

Drechterland
Dijkversterking Hoorn-Edam
De Markermeerdijk tussen Hoorn en Edam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet voldoende stabiel en op enkele gedeeltes niet voldoende hoog. De dijk is niet alleen een waterkering, maar is een mooie plek om aan te wonen, werken en recreëren. Samen met de aanwonenden, , bedrijven, gemeenten, provincie en anderen worden die kansen omgezet in een Dijk die van ons allemaal is.

Edam-Volendam
Dijkversterking Hoorn-Edam en Dijkversterking Edam-Amsterdam
De Markermeerdijk tussen Hoorn en Edam en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet voldoende stabiel en op enkele gedeeltes niet voldoende hoog. Hier bij Edam en Volendam, biedt deze dijk de ideale kans om, niet alleen wonen, werken en recreëren samen te brengen. Hier speelt het toerisme als economische kans een flinke rol. De samenwerking met bewoners, bedrijven, gemeenten en provincie kan hier een prachtige multifunctionele dijk opleveren.

Waterland
Dijkversterking Edam-Amsterdam
De Markermeerdijk tussen Edam en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Het grootste deel van de dijk is niet voldoende stabiel en op enkele gedeeltes niet voldoende hoog. Hier bij Waterland, biedt deze dijk de ideale kans om wonen, werken en recreëren samen te brengen. De samenwerking met bewoners, bedrijven, gemeenten en provincie kan hier een prachtige multifunctionele dijk opleveren.


PARTIJ VAN DE ARBEID (LIJST 3)

1. De PvdA wil een sterke kustverdediging. Achter de duinen en dijken moet veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kunnen worden.
2. De PvdA gaat voor een robuust watersysteem waarin zowel wateroverlast als periodes van droogte goed moeten kunnen worden opgevangen. Een goede waterberging is daarbij essentieel.
3. De ruimte wordt schaars. Bij onze projecten willen wij meervoudig gebruik als leidraad.
4. De PvdA vindt dat water bepalend is voor wat waar wel of niet kan. Een diepe polder of het veenweidegebied: elk gebied vraagt zijn eigen aanpak. Zo houden we Noord Holland toekomstbestendig en kunnen we bodemdaling beperken.
5. Binnen het waterschap moeten we ons bezig houden met onze kerntaken. Het wegenbeheer past daar niet in. Wij willen dat de gemeentes deze taak overnemen zodat wij kunnen doen waar we goed in zijn: waterbeheer.
6. We zien erop toe dat het waterschap efficiënt en doelmatig werkt. De PvdA kijkt bij alles of er sprake is van nut en noodzaak.
8. De PvdA is gehecht aan de cultuurhistorie van het gebied. Het verleden van het waterschap blijft zichtbaar door de instandhouding van de vele gemalen, molens en andere waterschapsobjecten. De PvdA vindt het belangrijk om kunst te integreren in projecten van het waterschap.
10. Vanzelfsprekend vinden we het dat de gebruiker betaalt en dat een groter voordeel ook een hogere belasting rechtvaardigt.
11. Wij zijn voor een eerlijke lastenverdeling. Dat betekent dat de waterschapslasten van de agrarische sector niet mogen worden overgeheveld naar de inwoners van stedelijke gebieden.
19. Bij de uitoefening van onze taken staan wij voor een groene aanpak: een dijk voor waterveiligheid is hard als het moet en zacht als het kan. Zoveel mogelijk ruimte voor de natuur en voor medegebruik is ons uitgangspunt. Wat ons betreft geldt ook voor alle waterkanten dat er volop ruimte is voor flora en fauna.
20. De PvdA wil op een duurzame wijze inspelen op de klimaatverandering: natuurlijke oplossingen voor kustversterkingen, vasthouden van gebiedseigen water en watervriendelijk beleid voor de stedelijke gebieden.
22. Een gezond watersysteem voorziet in uitwisseling van leven tussen de verschillende peilen en polders. De PvdA vraagt bij groot onderhoud of renovatie van kunstwerken en gemalen vispasseerbaarheidsmaatregelen te nemen.


VVD (LIJST 4)

Focus op kerntaken
• De VVD wil dat HHNK zich uitsluitend beperkt tot de wettelijke kerntaken en dus geen groene taken en waar mogelijk zo weinig mogelijk beheer van polderwegen. Deze behoren toe aan provinciale en lokale overheden.
• De VVD wil wel werk met werk maken bijvoorbeeld door waterberging met natuur & recreatie te combineren en daarmee voor de burger het grootste maatschappelijk rendement te behalen.
• De VVD wil daarom blauwe en groene taken integreren, waarbij groene taken door andere partijen/overheden gefinancierd worden.

 Financiën en bestuur
• De VVD wil dat de inzet van de financiële middelen door het HHNK geschiedt volgens het volgende principe: sober en doelmatig.

Veiligheid
• Het principe van meerlaagse veiligheid is voor de VVD uitgangspunt bij de beoordeling van plannen over de beperking van risico's. Meerlaagse veiligheid is gebaseerd op 3 lagen: (1) dijkversterking (preventie), (2) ruimtelijke ordening en (3) rampenbeheersing en evacuatiemogelijkheden.
• De VVD is van mening dat de combinatie van maatregelen uit verschillende lagen per gebied kan verschillen.
• Bij de meerlaagse veiligheid is voor de VVD de eerste laag (preventie) de belangrijkste en leidend bij besluitvorming. De tweede laag (ruimtelijke ordening) en derde laag (evacuatie) zijn voor de VVD van belang ter beperking van het restrisico.
• Dijkversterking (preventie) moet als eerste worden ingezet als het gaat over basisveiligheid, in lijn met de nieuwe normeringen, piping of afgekeurde dijkvakken.
• De VVD is voorstander van ruimtemaatregelen als gevolg van veranderingen van het klimaat. Hierdoor kan het in hoogte toenemende waterpeil op bepaalde plaatsten worden verlaagd.
• De VVD vindt dat bij de afweging tussen dijkversterking of andere maatregelen de kosten een cruciale factor maar niet altijd een doorslaggevende factor moeten spelen.
• De VVD vindt dat de door de provincie vastgestelde normen voor regionale keringen voor het waterschap leidend moeten zijn. Het waterschap moet het watersysteem (waaronder de waterkering) zodanig inrichten en beheren dat het voldoet aan de veiligheidsnorm uit de provinciale verordening.
• De VVD wil gronden reserveren door er een doeltreffende bestemming op te leggen, zodat ook in de toekomst dijkversterking tegen zo laag mogelijke kosten verzekerd is.
• De VVD wil geen zoekgebieden. Deze hebben een maximale termijn van 10 jaar terwijl de realisatie van waterveiligheidsprojecten 15-25 jaar kan duren.
• De VVD is alert op het risico dat de uitgaven als gevolg van een terugtrekkende rijksoverheid voor het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zullen stijgen. Daarbij wordt vastgehouden aan de bestaande gelijke (financiële) verdeling tussen HHNK en rijksoverheid.
• De VVD zal er op toezien dat de dijkversterkingen zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.

Waterkwaliteit
• De VVD wil dat agrariërs de wettelijke teeltvrije zone aanhouden. De zone mag niet worden bemest of bespoten en is daarmee dus ook een mestvrije en spuitvrije zone. Bij natuurvriendelijke oevers kan een versoepeling van de teeltvrije zone mogelijk zijn.
• De VVD wil dat agrariërs geen schade mogen ondervinden van overwaaiend onkruid uit waterschapeigendommen. Door deze te maaien voordat de zaden uitkomen en verwaaien, wordt voorkomen dat agrariërs hun percelen moeten spuiten om hun gewassen te beschermen tegen overwaaiend onkruid, of door dieren overgebracht om zo de spuitvrije zone te kunnen respecteren.

Economie, duurzaamheid en innovatie
•De VVD vindt dat toerisme en bedrijvigheid moeten aansluiten bij de historie en natuur van een gebied.
• De VVD wil innovatieve dijkconcepten, waarbij de veiligheid nooit in het geding kan zijn, maar wel nieuwe mogelijkheden voor medegebruik worden gecreëerd.

Toekomst
Samenwerking met andere overheden (waaronder andere hoogheemraadschappen / waterschappen), bedrijfsleven en kenniscentra vormt de sleutel tot succes. Strikte naleving van wetten en procedures houden soms innovatie tegen. Minder bureaucratie bevordert dan ook duurzame en innovatieve oplossingen.
Duurzame en innovatieve oplossingen in de watertechnologie, in de afvalwaterzuivering en in de bescherming tegen overstromingsgevaar kunnen extra waarde krijgen als exportproduct. Het HHNK zal hier in bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden een belangrijke bijdrage aan blijven leveren. Nederland kan zich op deze manier internationaal blijven positioneren als waterland: Bring in the Dutch!


GROEN, WATER & LAND (LIJST 5)

Hoe om te gaan met clusterbuien
Schone sloten zijn voor iedereen belangrijk. Waterberging wordt met de dag belangrijker en sloten en plassen zijn daarbij onmisbaar. Geen prestigieuze, grootschalige plannen, maar gewone, goedkope en praktische oplossingen die aansluiten bij de bestaande situatie. Daarbij kan een slagvaardige aanpak alleen gerealiseerd worden in samenwerking met alle partijen: natuurbescherming en landbouw, recreanten en woningbouwcorporaties.

 

Dijkverzwaring

Dijken zorgen voor veiligheid. Papieren plannen niet. Het wordt dan ook tijd voor praktisch werk, samen met u als inwoner en samen met gemeenten, bedrijven en andere organisaties. Er zijn geen socialistische of liberale, christelijke of humanistische dijken. Er zijn alleen stevige dijken of zwakke dijken. Groen,Water&Land is niet partijpolitiek gebonden en streeft naar praktische en realistische oplossingen, bijvoorbeeld met brede vooroevers of een damwand. Want de zeespiegelstijging en de bodemdaling in deze regio vragen de komende tijd alle aandacht.
BOEREN, BURGERS, WATERBELANG (LIJST 6)

Kosten van natuur en recreatie neerleggen bij ingezetenen en overheid
BBW ziet het realiseren van natuur en recreatie als een maatschappelijk nut. De kosten hiervan zullen dan ook door de maatschappij moeten worden opgebracht. De rekening  zal bij de ingezetenen en overheden op de deurmat dienen te vallen. Op dit moment dragen de grondeigenaren onevenredig veel bij. Wij willen de rekening vooral bij de overheden neerleggen.

Waterschap medeverantwoordelijk stellen voor faunaschade aan mens, dier en gewas.
Het waterschap  is gedeeltelijk verantwoordelijk, evenals de andere overheden,  voor de realisatie van natuur en recreatie. Denkt u maar aan de aangelegde droge en natte waterbergingen, natuurvriendelijke oevers,  plas-dras gebieden en natuur in combinatie met waterkeringen. Deze gebieden trekken enorme hoeveelheden watervogels en ratten aan. Er treedt een verhoging van het gezondheidsrisico bij mensen op in de vorm van o.a. ziekte van Weil en schadelijke vormen van botulisme. Daarnaast is er een toename van het gezondheidsrisico bij dieren, zoals de vogelgriep en leverbot. De schade aan de op het land staande gewassen wordt  met name veroorzaakt door de enorme hoeveelheden ganzen en smienden. HHNK zou een evenredige bijdrage moeten leveren aan het faunafonds van de provincie NH. Vanuit dit fonds krijgen agrarische bedrijven een beperkte vergoeding. BBW vindt het niet rechtvaardig om vooral de agrariër deze risico’s volledig te laten dragen.

Fors snijden in de kosten van HHNK.
Daarnaast kunnen de investeringen die voortvloeien uit een aantal wettelijke taken, zoals het op sterkte brengen van regionale waterkeringen,  vertraagd worden uitgevoerd. De bescherming  tegen overstromingen mag uiteraard niet in het geding zijn. Daarnaast zou het schap veel meer gebruik kunnen maken van de kennis in het gebied, waardoor werken veel slimmer kunnen worden uitgevoerd. Toekomstige innovatieve ontwikkelingen kunnen in dit proces tevens een grote rol spelen.

Openstellen van eigendommen van HHNK voor recreatief medegebruik.
Laat de burger zoveel mogelijk genieten van het verblijf op onze waterkeringen.  Laat ze zoveel mogelijk genieten van onze historische molens en gemalen door ze open te stellen voor het publiek. Geef geïnteresseerden de gelegenheid om zich te verdiepen in het archief van HHNK.

In agrarische gebieden wegbermen maaien  vóór het zaaistadium.
Hierdoor wordt voorkomen dat de boer overbodige onkruidbestrijding moet uitvoeren. Tevens kunnen insecten, aangetrokken door bloeiende bermen, schadelijke virussen overbrengen op de landbouwgewassen.

Veiligheid m.b.t. overstromingen staat voorop.
Uiteraard heeft bescherming tegen overstromingen de hoogste prioriteit. Het Rijk gaat uit van een aanvaardbaar overstromingsrisico van 1 : 100.000. Dit is wat BBW betreft ruim voldoende.

Veilige dijken combineren met recreatie- en natuurwaarden.
De werkzaamheden m.b.t. onze dijken en waterkeringen kunnen slim gecombineerd worden met het realiseren van recreatie- en natuurwaarden. Voorbeelden zijn de zandige oplossing bij de Hondsbossche- en Pettemerzeewering en de nog aan te leggen vooroeverprojecten langs de dijk Hoorn-Amsterdam.

Dijkwegen behoren tot onze kerntaak.
Wij zijn van mening dat verharde wegen die gelegen zijn op een primaire of secundaire waterkering, voor zover in eigendom  van HHNK, niet dienen te worden overgedragen aan derden, met name gemeentes. Onderhoud en investeringen in dijken of regionale keringen en de eigendomsrechten van de dijk incl. verharding, dienen in één hand te zijn. Alleen op die manier kan slagvaardig worden gereageerd op dreigende overstromingen. Ook deze waterkeringen behoren tot het cultuurhistorisch erfgoed en zijn bepalend voor onze identiteit en uitstraling. Vervreemding van de bovenlaag leidt tot onbegrip en imagoschade.


ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ (LIJST 7)

Deltaprogramma, droge voeten in de toekomst
De AWP onderschrijft dat het zwaartepunt van het Deltaprogramma moet liggen bij veiligheid en bij zoetwatervoorziening. Met water als ordenend principe betekent dit onlosmakelijk ook ruim aandacht voor de mogelijkheden van natuur, milieu en ruimtelijke kwaliteit. Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afwegingen in de ruimtelijke omgeving. Een goede samenwerking van alle overheden, met inbegrip van de waterschappen, draagt bij aan slimme keuzes in maatregelen en een kostenefficiënt en kwalitatief hoogwaardig waterbeheer.
Het voorkomen van overstromingen, betrouwbare waterkeringen en voldoende ruimte voor de rivier vindt de AWP het allerbelangrijkst. Ook vindt de AWP het van belang dat iedere inwoner zich bewust is van de mate van waterveiligheid in zijn of haar leefomgeving. Met oog voor de klimaatveranderingen maakt de AWP zich sterk voor objectieve afweging van regionale en nationale belangen. Bij één-derde deel van alle dijken is het nodig maatregelen te treffen om te voldoen aan de normering. Nieuwe technische inzichten maken het mogelijk maatwerk te leveren en precies daar te investeren waar in de toekomst de waterveiligheid onvoldoende verzekerd is. Aan de slag voor ons aller veiligheid!
De AWP zal er op toezien dat ook echt werk gemaakt wordt van het Deltaprogramma. De AWP staat achter het leidende principe van de meerlaagse veiligheid in het Deltaprogramma, waarbij preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing centraal staan. De AWP vindt het realistisch dat een hogere veiligheid wordt geboden in gebieden met veel inwoners of hoge economische waarde, water robuust en klimaatbestendig. Bij preventie ziet de AWP graag een dubbelslot op de deur. Dat wil zeggen dat als een dijk faalt vanwege natuurgeweld of oorlogssituaties de schade in het achterliggende gebied dankzij andere voorzieningen beperkt blijft.
De AWP waardeert dat er vanuit het Deltaprogramma oog is voor meekoppelkansen, zoals slimme technische oplossingen als er geen ruimte is voor een dijkverhoging door bestaande bebouwing, bij lastige bodemgesteldheid en mogelijkheden tot nieuwe bebouwing of het creëren van extra natuurwaarden. Bij de herinrichting en versterking van dijken kan daardoor beter rekening gehouden worden met natuur, landschap, cultuurhistorie en gebiedskenmerkende waarden. Dat het Deltaprogramma tevens een impuls betekent voor de Nederlandse watersector vindt de AWP een belangrijk economisch en maatschappelijk winstpunt.

Oog voor natuur en aantrekkelijk landschap
In het broedseizoen laten we de vogels met rust. De AWP staat voor een natuurlijk en verstandig maaibeheer. De AWP staat ook voor doelgericht peilbeheer zodat natuur de ruimte krijgt die het verdient en consumenten er op kunnen vertrouwen dat hun kaas en melk met zorg voor de weide geproduceerd zijn. Het waterpeil in de sloten in het voorjaar is één van de cruciale factoren voor het broedsucces van weidevogels. Bij beekherstel is het meestal goed mogelijk om doelen voor waterkwaliteit en waterkwantiteit gelijkwaardig mee te nemen met die voor natuur en landschap. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden waaruit blijkt dat natuur, landschap en waterbeheer niet anders dan in samenhang bezien kunnen worden. Het betekent ook dat je waterbeleid en natuurbeleid nu eenmaal niet los van elkaar kunt zien. De AWP staat voor integrale afwegingen.

Eerlijke verdeling van kosten
Het waterbeheer is een kostbare zaak. De AWP wil dat inwoners als belastingcategorie evenredig bijdragen aan de kosten van de waterschappen. Niet meer en niet minder. De AWP vindt dat de kosten voor het waterbeheer gedragen moeten worden door degene die er belang en baat bij heeft. Er bestaat een kostentoedelingsmethode, maar door de ‘bestuurlijke vrijheid’ betalen de inwoners in de regel extra. Voor de duidelijkheid: in veel waterschappen betalen de inwoners nu teveel! Dat moet veranderen.KNSB GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT (LIJST 8)

Dijkversterkingsplannen zijn HHNK opgelegd door de delta commissie en moeten worden uitgevoerd.
Innovatieve technieken, nog niet in voorkeursalternatief als het technisch mogelijk is met de veiligheid voorop en de kosten zijn niet al te hoog dan zijn wij voor toepassing.
Meekoppelkansen mits de bijkomende kosten niet veel hoger worden met de nadruk op niet te veel!
Beheer van dijken en wegen veiligheid als prioriteit. De kostenverdeling van het beheer van de dijken moet door alle ingezetene worden gedragen (solidariteit hoort hier bij).
Wegen overdragen naar de gemeentes, het is geen kerntaak van HHNK.
Waterpeil, met het vaststellen van het waterpeil moet er rekening gehouden en overlegd worden met alle betrokkenen anders geen draagvlak.
Zonder voldoende waterberging is het in de toekomst niet mogelijk wateroverlast bij de huidige stevige regenhoeveelheden te voorkomen, wij zijn dus voor waterberging. 


PARTIJ VOOR MENS EN SPIRIT (LIJST 9)

Geen partijprogramma voor de waterschapsverkiezingen.
Geen reacties op mails.
50 PLUS (LIJST 10)

Iedereen in Nederland betaalt elk jaar belasting voor de waterschappen. De rekening
voor de waterschappen komt steeds meer op het bordje van de burger te liggen. Er is
een verschuiving van de kosten voor de ingelanden (boeren) naar ingezetenen (burgers).
50PLUS verzet zich tegen deze verschuiving, 50PLUS wil dat de waterschappen
samenwerken met gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat
en natuurorganisaties teneinde samen zo goed als mogelijk en daarmee ook goedkoper
te werken aan:
- veilig drinkwater, vrij van bestrijdings- en bemestingsresten en resten
  van geneesmiddelen
- schoon zwemwater, vrij van blauwalg - een goede wateropvang als reserve
  bij lange droge periodes
- een goede en vooral natuurlijke wateropvang en -afvoer bij een omvangrijk
  aanbod van smelt- en regenwater
- veilige dijken langs de kust en rivieren, waarbij eb-, vloed- en waterstromen
   worden gebruikt voor energieopwekking.
- betere riolering in dorpen en steden zodat de kelders niet meer vollopen en
  het rioolwater niet in het oppervlaktewater komt
- vergroening van de verstening in de steden
- meer toegang tot dijken, uiterwaarden en onderhoud paden voor wandelaars,
  fietsers en paardrijders.CHRISTENUNIE SGP (LIJST 11)

De ChristenUnie-SGP vraagt specifiek aandacht voor:
· Het op orde brengen en houden van de waterkeringen op basis van de nieuwe veiligheidsnormen van het Nationale Deltaprogramma2 . Hierbij houden we rekening met de gevolgen van de zeespiegelstijging en de bodemdaling.
· De zorg voor waterbeheer in landelijke gebieden waarmee de landbouw perspectief behoudt voor de toekomst.

Bij het beheer van de dijken grijpt het waterschap nu meestal kunstmatig in om de gewenste toestand te handhaven. De ChristenUnie-SGP vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met natuurlijke processen en gewerkt kan worden met de natuur. Denk daarbij aan duinvorming, opslibben van schorren en kwelders of het aanleggen van een inlaagdijk. Door te werken met een natuurlijk evenwicht zijn op de langere termijn minder dure ingrepen nodig. Ook doen zich nieuwe kansen voor, doordat er bijvoorbeeld een nieuw recreatiegebied of natuurgebied kan ontstaan.

Het water is belangrijk voor de recreatie. We mogen genieten van het water en de natuur. Het waterschap houdt ook rekening met recreatief gebruik van water. Denk hierbij aan zwemmen, schaatsen, varen of vissen8 . Het waterschap bevordert dat paden langs het water en de dijken zo veel mogelijk beschikbaar zijn voor wandelaars en fietsers. Ook zorgt het waterschap voor de monitoring van het zwemwater9 , zodat er veilig gezwommen kan worden.KONINKLIJKE SCHUTTEVAER (LIJST 12)

2. Waterveiligheid:
De primaire waterkeringen: de afronding van het HWBP-2 heeft de hoogste prioriteit. Deze waterkeringen zijn al vóór 2006 afgekeurd. Volgens de huidige prognose is dit programma pas in 2021 afgerond, dus zo’n 15 jaar na de afkeuring. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is ook de verbetering van zogenaamde categorie C-keringen opgenomen. Dit zijn dijken die niet direct het buitenwater keren, omdat er nog een kering voor ligt. Hiermee zijn tientallen miljoenen euro’s gemoeid. Omdat er twijfels zijn over de noodzaak van verbetering van deze keringen, is het noodzakelijk hier op korte termijn een grondig onderzoek naar te doen. Dat kan heel veel geld besparen!
Omdat in het HWBP de financiële risico’s steeds meer bij de waterschappen komen te liggen, is het zaak, dat het hoogheemraadschap het risicomanagement voor deze projecten van het begin af aan op orde heeft. De betekenis en gevolgen van de nieuwe normering moeten zo snel mogelijk in beeld worden gebracht.
Onderhoud en medegebruik: de waterkeringen en kunstwerken moeten conform de richtlijnen worden onderhouden. Recreatief meegebruik van de keringen moet daar waar mogelijk worden gestimuleerd.

5. Wegenbeheer:
Het hoogheemraadschap moet de wegen overdragen aan de gemeenten. Zo lang de wegen niet zijn overgedragen moet het hoogheemraadschap de wegen goed onderhouden en inrichten conform de richtlijnen van duurzaam veilig.No comments:

Post a Comment